เพิ่มบำเหน็จ "จนท." ดับไฟใต้ 8 หมื่นได้สิทธิคลุมถึงลูกด้วย

เพิ่มบำเหน็จ "จนท." ดับไฟใต้ 8 หมื่นได้สิทธิคลุมถึงลูกด้วย
รัฐบาลขิงแก่เพิ่มขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้ ออกระเบียบบำเหน็จความชอบ ให้สิทธิ พิจารณาเลื่อน 2 ขั้น  แก่ ขรก.พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานรัฐกว่า 8 หมื่นคน นอกเหนือจากโควต้า 15% มีประกัน ชีวิต ค่าตอบแทนพิเศษ รับทายาทเข้าทำงาน แถมเพิ่มวันลาหยุดให้ถึง 40 วัน บังคับใช้ตั้งแต่ 30 ส.ค. "มติชนออนไลน์" รายงานเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ว่า พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ออกประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้อง ทำงานในภาวการณ์ไม่ปกติ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมเป็นต้นไป ระเบียบดังกล่าวให้สิทธิพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลาเฉพาะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และ อ.จะนะ โดยกำหนดให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อน 2 ขั้น เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากโควต้า 15% ของข้าราชการทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดทำประกันชีวิตให้ และมีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานยังต่างประเทศได้  นอกจากนั้นยังมีสิทธิในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราต่าง ๆ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดเหตุทำให้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ช้างเผือก มงกุฎไทย และดิเรกคุณาภรณ์  รวมทั้งได้รับสิทธิในการลาพักผ่อนประจำปี เพิ่มขึ้นอีก 10 วัน
และหากปีใดไม่ได้ลาพักผ่อนหรือลาแล้วแต่ไม่ครบ
20 วัน ให้ทบสะสมในวันที่ยังไม่ได้ลาในปีถัด ๆ ไปได้ แต่จะต้องไม่เกิน 40 วัน
สำหรับสิทธิพิเศษใหม่นี้ยังครอบคลุมไปถึงการดูแลทายาทของผู้ปฏิบัติงานที่อาจเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสู้รบหรือถูกทำร้ายในเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วย โดยให้พิจารณาบรรจุทายาทของผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวเข้าทำงานในหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปฏิบัติงาน ครอบครัวละหนึ่งคน หากทายาทประสงค์จะทำงานในหน่วยงานอื่นหรือเป็นบริษัทเอกชน ให้หน่วยงานต้นสังกัดส่งเรื่องไปยัง ก.พ. แล้วประสานความช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ยังกำหนดให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจัดสรรโควต้าพิเศษสำหรับทายาทเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐจนถึงระดับปริญญาตรี ตามความเหมาะสม (อ่านรายละเอียด น. 2 หรือ "มติชนออนไลน์ www.matichon.co.th) ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานั้น หมายความรวมถึง ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำ  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกว่า 80,000 คน

มติชน  31  ส.ค.  50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#บำเหน็จข้าราชการ

หมายเลขบันทึก: 123800, เขียน: 31 Aug 2007 @ 15:27 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 15:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผมเห็นด้วยครับเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงานท่ามกลางความเสียง