แก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม

จากการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา บางส่วนอาจจะไม่ส่งงานเลย

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง แก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม  

ผู้วิจัย  

นางกาญจนา สุวรรณเจริญ   ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สพท.พล.1

ความสำคัญของปัญหา

จากการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา บางส่วนอาจจะไม่ส่งงานเลย ดังนี้

นักเรียน

ทั้งหมด(คน)

การส่งงานของนักเรียน(คน)

ตรงตามกำหนดเวลา

ไม่ตรงตามกำหนดเวลา

ไม่ส่งงาน

39

8

16

15

ทำให้นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินตามสภาพจริงต่ำ  เมื่อสรุปคะแนนเพื่อตัดสินผลการเรียน นักเรียนหลายคนจึงมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และอาจจะทำให้ไม่จบหลักสูตรได้  จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และหลักการต่างๆทางการศึกษา  โดยตัดสินใจเลือกใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา และการไม่ส่งงานของนักเรียน

ขอบเขตการวิจัย

1.       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2550 จำนวน  39 คน

2.       จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มตามแผนจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ(อ33101) เรื่อง Follow the instructions จำนวน 4 ชั่วโมง

วิธีดำเนินการ

1.      อภิปราย ซักถาม เกี่ยวกับปัญหาการส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา และการไม่ส่งงานของนักเรียน

2.      แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คนโดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง  เรียนปานกลาง  และเรียนไม่เก่ง คละกันในทุกกลุ่ม

3.      ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อ แล้วร่วมอภิปราย สรุป วิธีดำเนินการแก้ไขปัญหาการส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลาและการไม่ส่งงาน โดยบันทึกเป็นมติ ข้อตกลง และ/หรือมาตรการ ของกลุ่ม

4.      จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มตามแผนจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ(อ33101)เรื่อง Follow the instructions จำนวน 4 ชั่วโมง โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานร่วมกัน  จัดแสดงผลงานกลุ่ม แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนประเมินผลงานซึ่งกันและกัน

5.      จากนั้นสมาชิกในกลุ่มทุกคนส่งชิ้นงาน โดยครูพิจารณาตรวจประเมินให้คะแนนผลงานของทุกคน แล้วหาค่าเฉลี่ย เป็นคะแนนของกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากัน

เครื่องมือวิจัย

1.      แผนจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ(อ33101) เรื่อง Follow the instructions จำนวน 4 ชั่วโมง

2.      แบบประเมินผลงานกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนประเมินผลงานซึ่งกันและกัน

3.      แบบประเมินผลงานของนักเรียนรายบุคคล เพื่อหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม

4.      แบบสรุปการส่งงานของนักเรียน

ผลการวิจัย

การส่งงานของนักเรียน หลังจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ปรากฏผลดังนี้

นักเรียน

ทั้งหมด(คน)

การส่งงานของนักเรียน(คน)

ตรงตามกำหนดเวลา

ไม่ตรงตามกำหนดเวลา

ไม่ส่งงาน

39

36

3

-

  เปรียบเทียบก่อน-หลังแก้ปัญหาไม่ส่งงานของนักเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม

นักเรียนทั้งหมด(คน)

การส่งงานของนักเรียน(คน)

ตรงตามกำหนดเวลา

ไม่ตรงตามกำหนดเวลา

ไม่ส่งงาน

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

39

8

36

16

3

15

-

 

สรุปผลการวิจัย

จากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม พบว่า การส่งงานของนักเรียนดีขึ้นมาก ดังนี้

-  นักเรียนส่งงานตรงตามกำหนดเวลาถึง 36 คน ซึ่งแต่เดิมมีเพียง 8 คน          

-  นักเรียนส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลาเหลือเพียง 3 คน ซึ่งแต่เดิมมากถึง 16 คน

-  นักเรียนไม่ส่งงานเลยไม่มี แต่เดิมมีถึง 15 คน

อภิปรายและข้อเสนอแนะ          

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม นอกจากจะทำให้การส่งงานของนักเรียนดีขึ้นกว่า เดิมมากแล้ว 

ผู้วิจัยยังพบว่า ผลงานของนักเรียนมีความพิถีพิถัน ถูกต้อง มากขึ้นด้วย    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูกาญจนา

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยในชั้นเรียน

หมายเลขบันทึก: 123665, เขียน: 31 Aug 2007 @ 10:10 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

  • เอางานวิจัย
  • ห้าบทมาให้อาจารย์ดูครับ
  • ที่นี่ครับ
  • http://gotoknow.org/blog/yahoo/128242

     

    My Research (Full text)

supranee pinnak
IP: xxx.123.236.44
เขียนเมื่อ 

Thank you.

nuttawat
IP: xxx.120.202.22
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ เป็นงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริง