ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา

แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

 (สาขาช่างทอง)

ชื่อ สกุล  คุณทำนอง    รุ่งสีทอง ( ร้านแม่เกียว )

วัน / เดือน / ปีเกิด  30  ธันวาคม  2483

ภูมิลำเนาเดิม  ชลบุรี        มีพี่น้องจำนวน     7   คน

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 64  หมู่  7  ตำบลพานทอง  อำเภอพานทอง   จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์   20160

การศึกษา  ระดับประถมศึกษาปีที่  4

องค์ความรู้ / ความชำนาญ   การทำทองรูปพรรณ ผลงาน เป็นร้านทำทองรูปพรรณร้านแรกในอำเภอพานทอง  เห็นของสวยงามจึงนำมาประยุกต์ประดิษฐ์เป็นทองรูปพรรณใน    รูปแบบต่าง ๆ  เช่นการประดิษฐ์ชุดทองจิ๋ว  สร้อยคอลายโบราณ เวลาให้บริการ 08.00 17.00  น.

ค่าใช้จ่าย   -   / บาท

โทรศัพท์  038 - 451069

ด้านเกษตรกรรม

ชื่อแหล่งเรียนรู้  นายสมบัติ  กาญจนา
ประเภทของแหล่ง
รียนรู้  ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม (การปรับประยุกค์แนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่
สถานที่ตั้ง  25  หมู่  6  ตำบล  หนองหงษ์  อำเภอ  พานทอง  จังหวัด  ชลบุรี  20160
ประวัติแหล่งเรียนรู้  นายสมบัติ  กาญจนา  ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม  จบชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จากโรงเรียนวัดห้วยยาง  เมื่อปี  พ.ศ.  2500  แล้วออกมาช่วยบิดามารดาทำการเกษตร  และเข้าศึกษาต่อที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพานทอง  จนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อปี  พ.ศ.  2542  คุณสมบัติ  กาญจนา  เริ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตัวเองครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ  25  ปี  ด้วยการปลูกอ้อย  และมันสำปะหลังโดยเช่าทีในการทำเกษตรและขยายพันธุ์  แต่ผลการดำเนินงานประสบกับปัญหาการขาดทุน  และคิดว่าถ้าหากทำต่อไปก็เหมือนเป็นการทำงานใช้หนี้ผู้อื่น  จึงคิดที่จะล้มเลิกกิจการเดิมทั้งหมดแล้วหันมาตั้งต้นอนาคตใหม่  เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสาน (เกษตรทฤษฎีใหม่)  ด้วยการปลูกมะม่วงจำนวน  20  ต้น  มะพร้าว  จำนวน  20  ต้น  ทำนา  5  ไร่  ปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังและเลี้ยงปลาจำนวน  1  บ่อ  ด้วยความมานะพยายามทำให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาการเกษตรจนประสบความสำเร็จ  ฐานะดีขึ้นตามลำดับ  ปัจจุบันมีเนื้อที่ทำการเกษตรเป็นของตนเองจำนวน  17  ไร่และได้ทำการเกษตรด้วยการปรับประยุกต์ทฤษฎีใหม่จนประสบความสำเร็จ  สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไป

การให้บริการ  08.30  -  16.30  น.
ค่าใช่จ่าย  50  บาท / คน / วัน (เกี่ยวกับการอบรม)
ผู้รับผิดชอบ 
นายสมบัติ    กาญจนา
องค์ความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ 
การทำงานได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้  และเกิดเป็นองค์ความรู้อย่างหลากหลายองค์ความรู้ของคุณสมบัติปรากฏเด่นชัดในหลายลักษณะเช่น
-  ในปี  พ.ศ. 2539  ได้เริ่มการทำระบบให้น้ำแบบน้ำหยดและสปิงเกอร์มาใช้ในสวนเพื่อลดแรงงาน  ลดค่าใช้จ่ายและช่วยให้พืชได้น้ำปริมาณที่สม่ำเสมอ  และได้นำระบบให้น้ำแบบน้ำหยดและสปิงเกอร์ไปแนะนำให้กับกลุ่มเกษตรกรรมทีสนใจมาศึกษาดูงาน  รวมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ 
-  ได้มีการรณรงค์เกษตรกรในพื้นที่ลดการใช้สารเคมี  โดยแนะนำให้ใช้แบบวิธีธรรมชาติแทนสารเคมีที่มีพิษ  เช่นการทำสารสะเดาใช้เอง  การไม่ทำลายแมลงบางชนิดที่มีประโยชน์  ในการกำจัดหนอนเพลี้ยแทนคน  การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  และได้เข้าร่วมอบรม    ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรวิหารเกี่ยวกับการใช้สารชีวภาพ  จากนั้นได้นำมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์กับผลิตผลของตนเองที่มีอยู่  จนประสบผลสำเร็จ  และนำไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเกษตรในพื้นที่และผู้ที่สนใจทั่วไป
 อื่น ๆ  สามารถดูข้อมูลได้ที่  
www.hsro.or.th/?show=view&doc=133
โทรศัพท์    081 4356563

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้     วัดยุคลราษฎ์สามัคคี

ประเภทของแหล่งเรียนรู้    ด้านสุขภาพอนามัยการรักษาโรคกระดูกด้วย  สมุนไพรและน้ำมัน

สถานที่ตั้ง   วัดยุคลราษฎร์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

เวลาให้บริการ    08.30 – 17.00 น.

ค่าใช้จ่าย    -   บาท

ผู้รับผิดชอบ    พระครูวรเวชวิศาล สุวณโณ เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์

-    การรักษาโรคกระดูกด้วยสมุนไพร และน้ำมัน เป็นความคิดริเริ่มในการรักษา โรคกระดูกและโรคอัมพาต โดยพระครูวรเวชวิศาล สุวณโณ เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

-     การรักษาโรคกระดูกและโรคอัมพาตด้วยสมุนไพรและน้ำมัน การรักษาแบบแผน โบราณ โดยพระครูวรเวชวิศาล นามเดิมสมบุญ อินทสังข์ เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ..2482 ปัจจุบัน อายุ 65 ปี เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นการรักษาให้ฟรีไม่คิดค่ายา หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่การรักษาจะให้ การรักษาแบบแผนโบราณ ต้องเสียค่าบูชาครู คือถ้าเป็นการรักษาด้วยการนวดน้ำมัน จะต้องเสียค่าบูชาครู 1 สลึง เข้าเฝือกเสียค่าบูชาครู 2 สลึง ถ้าผู้ป่วยไม่มีเงินเสียค่าครู ทางวัดจะหาเงินค่าบูชาครูให้   

การทำอิฐมอญ

ชื่อ-นามสกุล   นายชาญชัย  ประเสริฐธีระชัย

วัน/เดือน/ปีเกิด   3 กรกฎาคม 2505

ภูมิลำเนาเดิม   ชลบุรี   มีพี่น้องจำนวน  8 คน

ที่อยู่ปัจจุบัน    บ้านเลขที่ 61-62 ถนน สุขประยูร หมู่ 4 ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง  จังหวัด ชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20160

การศึกษา   ปวช. ดุสิตพานิชยการ

องค์ความรู้/ความชำนาญ      การทำอิฐมอญ ขั้นตอนการทำอิฐ

ผลงาน     ได้ OTOP 3 ดาว

วันเวลาที่ให้บริการ     08.00-17.00 น.

ค่าใช้จ่าย     400 ,000 บาท/เดือน

อื่นๆ   038-451377 , 038-451224

 

นาฎศิลป์ไทย    ดนตรีไทย

ชื่อ-นามสกุล      นางหทัยรัตน์  นิวัฒนากุล

วัน/เดือน/ปีเกิด      14  มีนาคม  2486

ภูมิลำเนาเดิม      ชลบุรี  

ที่อยู่ปัจจุบัน     บ้านเลขที่ 23   หมู่  4  ตำบลหนองตำลึง อำเภอ พานทอง  จังหวัด ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20160

การศึกษา     ปริญญาตรี  เอกนาฏศิลป์

องค์ความรู้/ความชำนาญ      ด้านนาฏศิลป์ไทย   ดนตรีไทย

ผลงาน      เป็นวิทยากรสอนนาฏศิลป์ไทย  ดนตรีไทย

วันเวลาที่ให้บริการ      08.00-17.00 น.  

การเพาะเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ด

ชื่อ-นามสกุล     นายชุมพล  บำรุงศิลป์

วัน/เดือน/ปีเกิด      4  สิงหาคม  2502                 

ตำแหน่งปัจจุบัน      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง

ภูมิลำเนาเดิม      ชลบุรี          

มีพี่น้อง          จำนวน    3  คน

ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขที่  12/2  ถนน  สุขประยูร  หมู่ 1  ตำบล มาบโป่ง อำเภอ  พานทอง  จังหวัด  ชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20160

การศึกษา      ปริญญาตรี

องค์ความรู้/ความชำนาญ     การเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ด ,หงส์หยก,ค็อกเทล วิธีการดูแลและการให้อาหาร

ผลงาน  ประกวดนกเลิฟเบิร์ดได้รางวัลชนะเลิศหลายรางวัล

วันเวลาที่ให้บริการ   08.00-17.00 น.

ค่าใช้จ่าย   16 ,000 บาท/เดือน (เฉพาะค่าอาหาร) 

 

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งบางหัก

ชื่อ-นามสกุล   นายพรชัย    บัวประดิษฐ์

วัน/เดือน/ปีเกิด    11    มกราคม  พ.ศ.  2514                

ภูมิลำเนาเดิม   ชลบุรี      มีพี่น้องจำนวน    5   คน

ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขที่  24  ถนน -  หมู่ 2   ตำบล บางหัก อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20160

การศึกษา   กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

องค์ความรู้/ความชำนาญ   การเลี้ยงกุ้ง  การเลี้ยงปลา

ผลงาน  ผลผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอพี  ส่งออกยังต่างประเทศ

วันเวลาที่ให้บริการ   08.00-17.00 น.

ค่าใช้จ่าย   โดยประมาณ   50 ,000 บาท/เดือน (เฉพาะค่าอาหารสัตว์น้ำ)  ในการประกอบอาชีพ

โทรศัพท์  081 - 8187927

 

นิคมอุตสาหกรรม

ชื่อ-นามสกุล   นายวิกรม  กรมดิษฐ์

วัน/เดือน/ปีเกิด   วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2496

ตำแหน่งปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะคอปเปอร์เลชั่น จำกัด

ที่อยู่ปัจจุบัน     ถนน เพชรบุรีตัดใหม่    จังหวัด กรุงเทพฯ

การศึกษา  ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน

องค์ความรู้/ความชำนาญ  บุกเบิกธุรกิจทางด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 3 แห่งในประเทศไทยและอีก 2 แห่งในประเทศเวียดนาม

ผลงาน   เป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรม

  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกขี้หนอน                    

                 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลโคกขี้หนอน ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในตำบลโคกขี้หนอน และผู้นำหมู่บ้าน ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2537 ปัจจุบันมีสมาชิกแม่บ้านเกษตรกรจำนวน 69 คน แยกทำกิจกรรม 4 กลุ่ม คือ

n    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกขี้หนอน

n    กลุ่มแม่บ้านเกษตรไผ่สีทอง

n    กลุ่มแปรรูปปลาแดดเดียว

n    กลุ่มแม่บ้านโคกสุวรรณพัฒนามีการระดมหุ้นและปันผล ในการทำกิจกรรม    ต่างๆ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#ศุนย์การศึกษานอกโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 123025, เขียน: 29 Aug 2007 @ 11:47 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 13:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.157.171.111
เขียนเมื่อ 

ไปรณีย์พานทองช่วยส่งจดหมายให้ถูกที่หน่อยส่งผิดเป็นประจำจดหมายทางราชการยังมาช้า

บ้างครั้งจดหมายลงทะเบียนยังมาส่งช้าทำให้ใช้งานไม่ทันบ้างครั้งก็ไม่ส่ง