กศน.นากลาง

งานวิจัย

<h3 style="text-align: center">  </h3> <h3 style="text-align: center"></h3> <p style="text-align: center"> </p> <h3 align="center">บทคัดย่อ  </h3><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left" class="MsoTitle" align="left">เรื่อง   ศึกษาการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนแบบมีส่วนร่วม  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left" class="MsoTitle" align="left">ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left" class="MsoTitle" align="left">และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในเขตอำเภอนากลาง  </p><p>จังหวัดหนองบัวลำภู </p><p>ผู้ศึกษา            ว่าที่ ร.อ.ดำริห์   ติยะวัฒน์           </p><p>                              ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง </p><p>ที่ปรึกษา   ดร.นุชวนา  เหลืองอังกูร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                          </p><p>                      ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                      นายไพศาล  นาลินธมากร  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                                                       นอกโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู                 </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                    ศึกษาการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนแบบมีส่วนร่วม  ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู    ในการพัฒนาการจัดการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง   มีเป้าหมายให้ครอบคลุมจุดประสงค์ทางการศึกษาทั้ง 3  ด้าน  คือพุทธิพิสัย  เจตพิสัย  และทักษะพิสัย  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  คือมีความรู้ทางทฤษฎี  คุณธรรมประจำใจและมีทักษะความชำนาญ       ยังผลให้สามารถพัฒนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันและอนาคตได้อย่างดี </p><h3 style="margin: 0cm 0cm 0pt">                ทั้งนี้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ศึกษาการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนแบบมีส่วนร่วมของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ นากลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวลำภู    เป็นการวิจัยปฏิบัติการ</h3><h3 style="margin: 0cm 0cm 0pt"></h3><h3 style="margin: 0cm 0cm 0pt">ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้า</h3><p>                การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้จะทำให้ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน    โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    มุ่งสร้างโอกาสและให้บริการการเรียนรู้        ที่หลากหลายวิธีโดยมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า  ดังนี้    1) ด้านกระบวนการให้บริการของศูนย์การเรียนชุมชน   ที่ผู้รับริการมีความพึงพอใจ    2) ด้านการบริการสื่อ / วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน3) ด้านการมีส่วนร่วมของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง       ครูผู้สอนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   </p><p>              1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประชากร  ได้แก่   ครูการศึกษานอกโรงเรียน  ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  จำนวน  14  คน   ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนชุมชน  9  แห่ง ๆ ละ 5  คน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  9  คน  นายกเทศบาล  2  คน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล  11 คน รวมจำนวน  81 คน               </p><p>             2. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล   วันที่ 15 มีนาคม 2549  ถึงวันที่  30  มีนาคม  2549 </p><p>            3. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล   ศึกษาการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนแบบมีส่วนร่วม   ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ในเขตอำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู  ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต    โดยใช้โปรแกรมสำเร็จ  SPSS/PC++  ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  *       แทน        ค่าเฉลี่ย    (Mean)   SD.  แทน        ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   (Standard  Deviation) </p><p>              ผลการศึกษา     การศึกษาข้อมูลการวิจัยปฏิบัติการพบว่า   ศึกษาการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนแบบมี ส่วนร่วม  ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในเขตอำเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลำภู   และความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้จะทำให้ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน   โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้                   </p><p>              ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม    เกี่ยวกับเพศ  อายุ   ระดับการศึกษา    อาชีพ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น      นักศึกษา / ผู้ใช้บริการ  45  คน     ครูศูนย์การเรียนชุมชน / พนักงานราชการ  14   คน    และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    22  คนเป็น   ชาย  47  คน     หญิง 34  คน  อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  15  -  30  ปี   การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ  ปริญญาตรี    และส่วนใหญ่มีอาชีพ  เกษตรกรรม</p><p>               ตอนที่  2  ศึกษาการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนแบบมีส่วนร่วม  ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ในเขตอำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู  ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จำนวน   3   ด้าน  พบว่า                 </p><p>                ด้านที่ 1 กระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนและผู้เรียน   มีความพึงพอใจของการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง     ในการจัดการศึกษาตรงตามความสนใจ   สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด   การทำหน้าที่และความรับผิดชอบของครูผู้สอนความพึงพอใจน้อยที่สุด                </p><p>               ด้านที่ 2  การบริการสื่อ / วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน  มีความ  พึงพอใจของการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  ในความเพียงพอของสื่อ / วัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุดและการจัดศูนย์การเรียนชุมชนเป็นศูนย์กลางข้อมูลของชุมชนน้อยที่สุด                  </p><p>              ด้านที่ 3    การมีส่วนร่วมของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง   ครูผู้สอนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีความพึงพอใจของการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   ในการมีส่วนร่วมของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง   ครูผู้สอนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการประสานงานของ   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ   ครูศูนย์การเรียนชุมชน  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยที่สุด </p><p>             ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการศึกษาครั้งต่อไป                    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ  จะดำเนินการพัฒนาความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ของครูศูนย์การเรียนชุมชน  ให้กับผู้รับบริการและนักศึกษาในการเรียนการสอน  มากกว่า  ทำการพบกลุ่ม   ทั้งนี้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจะต้องจัดหางบประมาณในการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน  และ งบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น  และให้บุคลากรครูศูนย์การเรียนชุมชนร่วมงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลที่ ศูนย์การเรียนชุมชนตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ  องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ ให้มากขึ้น</p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นำเสนองานวิจัย ศบอ.นากลาง

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษานอกโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 122376, เขียน: 27 Aug 2007 @ 13:28 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

กศน.นากลาง จงเจริญ

เขียนเมื่อ 

ทำวิจัยเก่ง ๆ แบบนี้ ช่วยทำหน่วยสิ  แค่คิดก็ท้อใจแล้ว ไอ้หนุ่ม

สมหมาย ภูดอกไม้
IP: xxx.183.69.225
เขียนเมื่อ 

ขอให้ท่านได้เป็น ผอ.สนง.จังหวัด เร็ว ๆ นะครับท่าน