อบรมการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กพุทธศักราช 2546

การคุ้มครองเด็กต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เด็กพึงได้รับ

วันที่ 23 สิงหาคม 2550
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

         จัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมาย 4 กระทรวงหลัก คือ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงยุติธรรม
นอกจากนี้ยังมีกระทรวงสาธารณสุขด้วยที่มาเข้าอบรม
ใช้เวลาวันเดียว
ที่โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ประธานพิธีเปิดคือ
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
ภาคเช้า
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับตัวพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็ก
สาระสำคัญ อำนาจหน้าที่ และกฎกระทรวง
ที่ออกมาประกอบรองรับตามพระราชบัญญัติ
พักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว
ภาคบ่าย
เป็นการอภิปราย
ของตัวแทนจาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อัยการ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานพินิจ
นักสังคมสงเคราะห์
และองค์กรเอกชนที่รับเลี้ยงเด็ก
แสดงความคิดเห็นและนำเสนอการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน
พอสรุปได้ว่า
แม้กฎหมายจะประกาศใช้มาหลายปี
แต่การปฏิบัติและการบังคับใช้ตามกฎหมาย
ยังขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนอยู่มาก
อีกทั้งการประสานงาน ร่วมมือกันของแต่ละหน่วยงาน
ยังต้องทำความเข้าใจและยังต้องได้รับการ
พัฒนาเพราะนับวันปัญหาเด็กและเยาวชน
ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
เด็กยังถูกทารุณกรรมจากบุคคลใกล้ชิด
เด็กยังไม่ได้รับความเป็นธรรม
หน้าที่ของทุกคนทุกฝ่าย
คือ
การปฏิบัติต่อเด็กต้องคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับเด็ก
หรือได้รับเป็นสำคัญ
หากต่างคนต่างทำก็คงแก้ปัญหาไม่ได้
แต่ถ้าร่วมมือกันอย่างจริงจังของทุกองค์กร
ก็คงจะทำให้ปัญหาบรรเทาเบาบางลง
อย่างแน่นอน
จึงเป็นการบ้านของผู้เข้าอบรมทุกคน
ต้องนำกลับไปคิด
และหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป
สวัสดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนเซนต์นิโกลาส#edkm#erkm#การคุ้มครองเด็ก

หมายเลขบันทึก: 121931, เขียน: 25 Aug 2007 @ 10:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)