ชีวิตที่พอเพียง : (348) ความเห็นเรื่องวิธีสรรหาอธิการบดี

          ผมไปค้นพบสำเนาจดหมายตอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มอ. เมื่อปี 2543     เห็นว่าแสดงจุดยืนในตอนนั้นของผม    ที่อาจเป็นประโยชน์หากนำมา ลปรร. ไว้     จดหมายดังกล่าวมีดังนี้


ที่  นร 6809/292
     16  กุมภาพันธ์ 2543

เรื่อง  การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

เรียน  ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (นายชิต นิลพานิช)

         ตามหนังสือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ ทม 1201/ ว 0522  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 ขอทราบว่ากระผมจะยินดีตอบ รับการเสนอชื่อเป็น ผู้ได้รับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีหรือไม่นั้น   กระผมใคร่ขอเรียนว่ากระผมจำเป็นต้องตอบ   ไม่ขอรับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี   ด้วยเหตุผลว่าวิธีการสรรหาดังกล่าว   จะไม่ช่วยทำให้การปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง อธิการบดีเพื่อการปฏิรูประบบต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกนอกระบบราชการ  สามารถดำเนิน การได้อย่างราบรื่น   โดยอธิการบดีที่มาจากการสรรหาโดยวิธีการที่ใช้อยู่

         จุดอ่อนของวิธีการสรรหาดังกล่าวนี้  คือ  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ไม่ได้กำหนดภารกิจที่ต้องการให้ผู้ที่จะเข้ามาดำรง ตำแหน่งอธิการบดีปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  และถามผู้ได้รับการเสนอชื่อว่ายินดีปฏิบัติงานตามภารกิจที่มอบหมาย หรือไม่   ซึ่งวิธีการที่เป็นอยู่นี้ก็เป็นไปตามแนวทางที่ปฏิบัติอยู่เดิมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยอื่นๆ    มีผลทำ ให้เมื่อได้ตัวอธิการบดีเข้าบริหารงาน  ก็จะเกิดปัญหาความขัดแย้งกับบุคลากรจำนวนหนึ่ง  ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องการการเปลี่ยน แปลง   บุคลากรเหล่านั้นก็จะกล่าวหาว่าอธิการบดีมีนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร   ทั้งๆ ที่นโยบายนั้นเป็น ของสภามหาวิทยาลัย  ไม่ใช่ของอธิการบดี  แต่ในกระบวนการสรรหาอธิการบดี  ไม่มีวิธีการดำเนินการให้ชัดเจนว่าได้มีการกำหนด นโยบายไว้แล้วโดยสภามหาวิทยาลัย   แล้วจึงสรรหาอธิการบดีเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานตามนโยบายนั้นๆ  ถ้าบุคลากรผู้ใดไม่เห็น ด้วยกับนโยบาย    ก็จะต้องไปต่อสู้กับสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรนโยบาย   มิใช่ต่อสู้กับอธิการบดี

         สภาพปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในแทบทุกมหาวิทยาลัย     หากอธิการบดีต้องการบริหารงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง   และหากกระผม เข้าทำหน้าที่อธิการบดีในมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่ง   กระผมก็มีนิสัยและความเชื่อที่จะทำเช่นนั้น     ซึ่งหากวิธีการสรรหา อธิการบดีไม่เปิดช่องทางให้สามารถทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง  การเข้าไปดำรงตำแหน่งอธิการบดีของผู้มีนิสัยและ ความเชื่อในการบริหารงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้  ก็มีแต่จะสร้างความไม่ราบรื่นขึ้นในมหาวิทยาลัยนั้นๆ


         ด้วยเหตุดังกล่าว  กระผมจึงจำเป็นขอไม่รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      ขอแสดงความนับถือ

        (ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์  พานิช)
             
เลขานุการผอ. สกว.
โทร.  642-5186-9 ต่อ 132


            ไม่ได้ต้องการนำมาโต้แย้ง ผิด-ถูก    แต่ต้องการแสดงว่าในขณะนั้นผมคิดอย่างไร    ซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกับความเห็นของผมในขณะนี้

วิจารณ์ พานิช
6 ส.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#ชีวิตที่พอเพียง#วิธีสรรหาอธิการบดี

หมายเลขบันทึก: 121664, เขียน: 24 Aug 2007 @ 08:39 (), แก้ไข: 12 Apr 2012 @ 08:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)