เมื่อเงินเดือนข้าราชการ กำลังเปลี่ยนไป...

     เงินเดือนซึ่งถือว่าเป็นค่าตอบแทนของข้าราชการ กำลังมีการเปลี่ยนแปลง โดยจากเดิม...ได้กำหนดให้มีระบบการจำแนกตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสำนัก,อธิบดี เป็นต้นและอีกระบบกำหนดซี 1-11 ซึ่งถือว่าเป็นบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเดียวกัน ณ ปัจจุบันนี้  

     โดยการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนข้าราชการ ได้ปรับเปลี่ยนโดยยกเลิกเฉพาะระบบซี 1-11 ที่เกิดขึ้น และกำหนดโครงสร้างโดยแบ่งแท่งเงินเดือนตามกลุ่มงานเป็น 4 กลุ่ม (4 แท่ง) คือ
กลุ่มทั่วไป (ต่ำกว่าปริญญาตรี)  กลุ่มนักวิชาการ (ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) กลุ่มอำนวยการ (ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก) และกลุ่มผู้บริหาร (รองอธิบดีขึ้นไป) และวัดผลการประเมินโดยใช้สมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

     1. สมรรถนะประจำกลุ่ม คือ สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะ สำหรับกลุ่มงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น

     2. สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กำหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน

 

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-

คำสำคัญ (Tags)#งานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 120918, เขียน: 21 Aug 2007 @ 06:47 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 20:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)