ถอดบทเรียนการเข้าร่วมโครงการ PCU ในฝัน ของ PCU บ้านสวน

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสวน ผ่านการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์PCU และได้รับชนะเลิศการประกวดศูนย์สุขภาพชุมชนดีเด่นระดับเขตประจำปี 2548 ซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามความคาดหวัง

     ถอดบทเรียนโดยพี่ประภาส สงบุตร ผู้รับผิดชอบและประสานงานจากศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โครงการที่ดำเนินการคือโครงการประชาคมสร้างสุขภาพ

     1. ท่านมีความคาดหวังต่อการเข้าร่วมโครงการอย่างไร  และท่านคิดว่าการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ เพราะเหตุใด
          ความคาดหวัง  สมัครเข้าร่วมโครงการ PCU ในฝันเพื่อจะเป็นแนวทางในการหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณนอกเหนือจากที่ได้รับปกติ  มาใช้ในการพัฒนางานของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสวน  โดยได้เสนอโครงการประชาคมสร้างสุขภาพ  เนื่องจาก  การประเมินจากทีม QRT จังหวัดในรอบปี 2547 พบว่าศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสวน ยังขาดในมาตรฐานPCU ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของชุมชน / หน่วยงานอื่นๆ   จึงได้ทดลองหารูปแบบเพื่อการประสานงานและร่วมมือกับภาคประชาชน  ตามแนวทางของโครงการที่เสนอขอสนับสนุนไป
          ผล ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสวน ผ่านการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์PCU  และได้รับชนะเลิศการประกวดศูนย์สุขภาพชุมชนดีเด่นระดับเขตประจำปี 2548  ซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามความคาดหวัง

     2. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
             การมีกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยเสริมให้การดำเนินงานสร้างสุขภาพเป็นไปด้วยดี ได้รับการยอมรับจากชุมชน    และสถานบริการจะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆจากชุมชนมากยิ่งขึ้น 

     3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
             การปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรในชุมชน เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลา และความพยายามค่อนข้างมาก เนื่องจากในแต่ละชุมชน มีลักษณะขององค์ประกอบที่แตกต่างกันไปเช่น อาชีพ มีความจำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้ปฏิทินชุมชนในการวางแผนกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

12067

เขียน

12 Jan 2006 @ 23:02
()

แก้ไข

19 Mar 2015 @ 08:31
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก