ประชาคมสร้างสุขภาพ ที่ PCU บ้านสวน

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การมีกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยเสริมให้การดำเนินงานสร้างสุขภาพเป็นไปด้วยดี ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสถานบริการจะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆจากชุมชนมากยิ่งขึ้น

     สรุปผลการดำเนินงานโครงการ PCU ในฝัน โดยพี่ประภาส สงบุตร ผู้รับผิดชอบและประสานงานจากศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โครงการที่ดำเนินการคือโครงการประชาคมสร้างสุขภาพ

     โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสร้างหมู่บ้านสุขภาพดี โดยชุมชน เพื่อชุมชน มีระดมความคิด ความร่วมมือ จากอาสาสมัครสาธารณสุข/แกนนำชมรมสร้างสุขภาพและผู้นำชุมชน ในการดำเนินงานกิจกรรมหมู่บ้านสุขภาพดี มีการกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ และได้เนินกิจกรรมสร้างสุขภาพที่ได้แนวคิดมาจากการระดมความคิดและประชุมแกนนำ

     มีขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน โดยสรุปคือการจัดประชุมเวทีสร้างความเข้าใจในกิจกรรมสร้างสุขภาพของแกนนำระดับหมู่บ้าน  จำนวน 5 หมู่บ้าน ๆละ 10 คน 1 ครั้ง ตามด้วยการจัดประชุมเวทีทบทวนปัญหาและวางแผนงานสร้างสุขภาพระดับหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้านๆละ 10 คน 1 ครั้ง และการนำแผนการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพระดับหมู่บ้านไปทำประชาคมระดับหมู่บ้าน  จำนวน 5 หมู่บ้านๆละ 1 ครั้ง แกนนำร่วมจัดทำโครงการสร้างสุขภาพหมู่บ้านละ 1 โครงการ ร่วมประเมินผลงานตามโครงการ

     โดยมีผลการดำเนินงานตามโครงการในเบื้องต้น คือ
          1.จัดประชุมเวทีสร้างความเข้าใจ จำนวน  5  หมู่บ้าน  ๆละ 1 ครั้ง
          2.จัดประชุมเวทีทบทวนปัญหาและวางแผนสร้างสุขภาพระดับหมู่บ้านจำนวน 5  หมู่บ้าน ๆละ 1 ครั้ง 
          3. มีแผนสร้างสุขภาพระดับหมูบ้านที่ผ่านการทำประชาคม จำนวน 5  หมู่บ้าน
          4.มีการดำเนินงานตามโครงการสร้างสุขภาพทุกหมู่บ้านๆละ 1 โครงการ

     สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานคือ ข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ ควรเป็นโครงการที่มีระยะเวลาปฏิบัติที่มากพอสมควร  เพื่อพัฒนาให้คณะทำงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น

     บทเรียนสำคัญที่ได้จากการดำเนินงานทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน และข้อเสนอต่อการพัฒนางานที่เกี่ยวกับโครงการที่พัฒนา คือการมีกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยเสริมให้การดำเนินงานสร้างสุขภาพเป็นไปด้วยดี ได้รับการยอมรับจากชุมชน    และสถานบริการจะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆจากชุมชนมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)