คิดให้เป็นกลยุทธ์

          เป็นเรื่องเล่าครับ เกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นและเรียนรู้ ของผมเกี่ยวกับการที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักส่งเสริมการเกษตร 2 ท่าน ต่างกรรมต่างวาระกัน ดูจะเป็นเพียงเป็นเรื่องที่ธรรมดาๆ แต่หากคิดนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับเวลาและสถานการณ์ ก็เป็นกลยุทธ์ได้เช่นกันครับ

  • ท่านแรก คือคุณปรารภ  คันธวัน นักส่งเสริมการเกษตรของอำเภอทรายทองวัฒนา ที่ได้ทำวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์/แนวทางในการลดการเผาฟางข้าว ของเกษตรกร ซึ่งนิยมเผาฟางหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ทำให้เกิดมลภาวะต่างๆ ตามมา มีแนวทางหรือกลยุทธ์หนึ่งที่ได้จากกระบวนการวิจัยที่ได้เพื่อลดการเผาฟางก็คือ "การทำนาแบบล้มตอซัง"
  • ท่านที่ 2 คือ คุณเชิงชาย  เรือนคำปา นักส่งเสริมการเกษตรของอำเภอเมืองกำแพงเพชร ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และผู้นำต่างๆ กลุ่มร่วมกันคิด "กิจกรรมการอัดฟางข้าวเพื่อไว้ใช้เลี้ยงโค" ทำให้มีอาหารเลี้ยงโค  รายได้ในกิจกรรม ช่วยลดการเผาฟางของเกษตรกรได้ดีมาก  เป็นกิจกรรมธรรมดาๆ ของพื้นที่หนึ่ง แต่อาจเป็นกลุทธ์ที่สำคัญของอีกพื้นที่หนึ่ง หากได้นำมาปรับใช้

          เห็นไหมครับ หากเราพิจารณาในเชิงกลยุทธ์ ทั้ง 2 กิจกรรม เป็นกลยุทธ์ในการลดการเผาฟางข้าวของเกษตรกรเช่นเดียวกัน  แต่มีที่มาหรือผลสำเร็จที่อาจจะเกิดขึ้นแตกต่างกันไปบ้าง   แต่ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหรือความรู้ที่ดีๆ ที่เราสามารถนำมา ลปรร. และสนุบสนุนการทำงานเพื่อพัฒนางานของเราเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้เช่นกัน  อย่างในกรณีการลดการเผาฟางที่ผมได้บันทึกเพื่อเป็นการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเห็น (0)