การเขียนวิทยานิพนธ์ : การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ทองสง่า
ก่อนลงมือเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ การศึกษารูปแบบหรือส่วนประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งรูปแบบและส่วนประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ส่วนประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ก่อนลงมือเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ การศึกษารูปแบบหรือส่วนประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งรูปแบบและส่วนประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของแต่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันแตกต่างกัน แต่ส่วนประกอบย่อยของโครงเค้าวิทยานิพนธ์จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน นิสิต นักศึกษาควรศึกษาและทำเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อความถูกต้องในการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และส่วนประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

   1. ส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วย

   1.1 ปกนอก

    1.2 สารบัญ

    1.3 สารบัญตาราง (ถ้ามี)

     1.4 สารบัญภาพประกอบ (ถ้ามี)

  2. ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บท ได้แก่

    2.1 บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้ 1) ภูมิหลังหรือความสำคัญของปัญหา 2) ความมุ่งหมายของการวิจัย 3) ความสำคัญของการวิจัย 4) กรอบแนวคิดของการวิจัย (ถ้ามี) 5) สมมติฐานของการวิจัย(ถ้ามี) 6) ขอบเขตของการวิจัย 7) ข้อตกลงเบื้องต้น(ถ้ามี) 8) นิยามศัพท์เฉพาะ

  2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ 2) แนวคิด หลักการ ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องวิทยานิพนธ์ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์

   2.3 บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้ 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) การสร้างและหาคุณภาพเครื่องที่ใช้ในการวิจัย 4) วิธีดำเนินการทดลอง(ถ้ามี) 5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 6) การวิเคราะห์ข้อมูล 7) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  3. ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม

   สำหรับการเข้าเล่มเค้าโครงวิทยาวิทยานิพนธ์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และการเรียงลำดับเนื้อหา นิสิต นักศึกษา สามารถดำเนินการเรียงเอกสารที่พิมพ์ตามลำดับหัวข้อของส่วนประกอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย#วิทยานิพนธ์#การเขียน#การวิจัยในชั้นเรียน#การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์

หมายเลขบันทึก: 119928, เขียน: 16 Aug 2007 @ 10:19 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 21:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

MR.JEE
IP: xxx.142.224.221
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ให้เป็นวิทยาทานกับผม