การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น

การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น                 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ  สพท.พังงา  สพท.พังงา  มีจำนวนครู  5  คน(รวมทั้งผู้บริหาร) นักเรียน  49  คน (1-6)  ไม่มีนักการภารโรงคอยช่วยเหลือครู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความยากลำบาก  เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพแม้มีครูไม่ครบชั้น   ในระยะแรกของการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  มอบหมายให้ครูผู้สอนสอนแบบแยกชั้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ    สอนแบบคละชั้นในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยผู้บริหารสถานศึกษาทำหน้าที่ครูประจำชั้นและประจำวิชาด้วย  ผลจากการดำเนิน  พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีเวลาในการบริหารสถานศึกษา   ครูผู้สอนรับผิดชอบสอนจนไม่สามารถปฏิบัติงานพิเศษได้รับมอบหมายได้   ส่งงานกับสำนักงานเขตพื้นที่ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด  ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เท่านั้น  และนักเรียนในชั้นป.3  อ่านหนังสือไม่ออก  นักเรียนในชั้น ป.4  อ่านหนังสือไม่คล่อง                  ผลจากการดำเนินการจึงทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องค้นหาแนวทางที่จะต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตรงกับสภาพและบริบทของโรงเรียน   โดยเฉพาะสภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น    จากการไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์และศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กอื่นที่มีครูไม่ครบชั้น   พบว่าต้องจัดหานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ   มาใช้   ต้องมีสื่อ   อุปกรณ์ที่ทันสมัย                 ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้บริหารจึงได้นำรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นมาใช้  การจัดการเรียนรู้ในภาคเช้าแบ่งห้องเรียนเป็น  3  ห้องเรียน   มีครูประจำชั้นห้องเรียนละ  1  คน(ผู้บริหารสอนด้วย)  คือ  ห้องเรียนที่  1  ชั้น ป.1-2  ,ห้องเรียนที่  2  ชั้น ป.3-4,ห้องเรียนที่  3  ชั้น ป.4-6    โดยการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาไทย  เน้นการอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เน้นการคิดคำนวณ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  การจัดการเรียนรู้ในภาคบ่ายแบ่งห้องเรียนเป็น  2  ห้องเรียน  คือห้องเรียนที่  1  ชั้น ป.1-3  ห้องเรียนที่  2  ชั้น ป.4-6  โดยสอนเนื้อหาบูรณาการที่สำนักงานเขตพื้นที่ได้ทดลองใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กของ สพท.พังงามาแล้วและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                ในการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นมีความจำเป็นต้องวิเคราะห์ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้  ใช้สื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัย   โรงเรียนจึงต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นมาไว้ในห้องเรียนทุกห้อง  ประกอบด้วย  เครื่องคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนละ  2  ชุด   โทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม  ห้องเรียนละ  1  ชุด   การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  หนังสือส่งเสริมการอ่านที่เหมาะกับผู้เรียนซึ่งแยกตามนักเรียนที่คัดกรองไว้แล้ว                  การจัดวัสดุ   อุปกรณ์ต่าง ๆ   จึงทำให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้                 1.  การเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเกมเป็นตัวนำ                2.  จัดการเรียนรู้เป็นฐานสำรองโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป                 CAI   เกมต่างๆ  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม                3.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิทยากรบุคคลภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น                4.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   รวมทั้งการอ่านคล่องเขียนคล่องตามที่  สพท.กำหนด                5.  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะหน้าเสาธง                6. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                7.  การเข้าค่ายทางวิชาการกับโรงเรียนในเครือข่าย                8. การค้นคว้าหาความรู้โดยใช้อินเตอร์เน็ต                9. การฝึกวิชาชีพกับหน่วยงานทางการศึกษาอื่น                ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้น  ทำให้ผู้บริหารมีเวลาว่างในภาคบ่ายของทุกวัน  สามารถบริหารจัดการและนิเทศครูผู้สอน  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นได้   ครูผู้สอนมีเวลาในการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้   นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาการเรียนรู้การอ่านคล่อง  เขียนคล่องอย่างแท้จริง                   จึงนับได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นโดยใช้การบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  เป็นวิธีการที่ดีที่สุดของโรงเรียนที่ได้แก้ไขปัญหาผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น

คำสำคัญ (Tags)#การบริหาร

หมายเลขบันทึก: 118624, เขียน: 10 Aug 2007 @ 12:07 (), แก้ไข: 28 Apr 2012 @ 21:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)