มหกรรมตลาดนัดการจัดการความรู้ ๔ ภูมิภาค โครงการ EdKM ครั้งที่ ๓ : ภาคกลาง ตอนที่ ๓

Napintorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ตอนที่ 3 แล้วคะ

ตอนที่ ๒

          สำหรับกิจกรรมภาคบ่ายของวันแรก  และภาคเช้าของวันที่สองเป็นการเสวนาห้องย่อย  ในหัวข้อต่างๆ  ดังนี้

KM   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  ด้วยการจัดการความรู้  (สพท. พระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑)
- การเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๒ ด้วยการจัดการความรู้  (สพท. กทม.  เขต ๒)
- การจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการนิเทศ  :  กรณีส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนแกนนำการจัดการความรู้  (สพท. ฉะเชิงเทรา  เขต ๑)

 

การเสวนาห้องย่อย 


การพัฒนาคุณพาดการจัดการศึกษาด้วย  KM
- การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการจัดการความรู้ (โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  สพท. กทม.  เขต ๒)
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (โรงเรียนบางประกง “บวรวิทยายน”  สพท. ฉะเชิงเทรา เขต ๑)
- KM  สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนมีคุณภาพ  (โรงเรียนอู่ทอง  สพท.สุพรรณบุรี  เขต ๒)
- การพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งสู่ฝันโดยใช้  KM  (โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑  สพท. สุพรรณบุรี เขต ๒)
- การบูรณาการการจัดการศึกษาโดยใช้  KM  เป็นฐาน ของโรงเรียนวัดศิวาราม  (โรงเรียนวัดศิวาราม  สพท. พระนครศรีอยุธยา  เขต ๑)


KM กับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อคุณภาพผู้เรียน
- การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  (โรงเรียนบ้านอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์  สพท. ฉะเชิงเทรา เขต ๑)
- การใช้กระบวนการ  KM  ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  Backword  Design  (โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)  สพท.กทม. เขต ๒)
- เทคนิคการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศใน  ๘  สาระการเรียนรู้  (โรงเรียนสระกระโจม สพท. สุพรรณบุรี  เขต ๒) 
- การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (โรงเรียนบางลี่  สพท. สุพรรณบุรี  เขต ๒)
- พัฒนาการเรียนการสอนทุกสาระการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญา  (โรงเรียนบางปะหัน  สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑)


KM  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาด้านการอ่านและคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
- KM  สู่การพัฒนาการอ่านหนังสือของนักเรียน  (โรงเรียนรอตเสวกวิทยา  สพท. พระนครศรีอยุธยา  เขต ๑)
- การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  (โรงเรียนวัดเกตุสโมสร  สพท.ฉะเชิงเทรา เขต ๑)
- การพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  (โรงเรียนวัดยวด  สพท.ลพบุรี  เขต ๑)
- การพัฒนากระบวนการคิด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบและมีคุณธรรม จริยธรรม  (โรงเรียนบ้านวังจั่น  สพท. ลพบุรี  เขต ๑)


ประสบการณ์การใช้  Blog  และการเขียนเล่าเผยแพร่ใน  Blog

การเสวนาห้องย่อย

KM  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต ๑  (สพท. ลพบุรี  เขต ๑)
- KM  :  เครื่องมือพัฒนางานในกลุ่มงาน / โครงการ / เครือข่ายครู / สถานศึกษา / งานวิจัย  (สพท. สุพรรณบุรี เขต ๒)


KM  สู่การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร
- การพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะกระบวนการสอนที่หลากหลาย  (โรงเรียนวัดหนองพิมาน สพท.ลพบุรี เขต  ๑)
- การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากร  :  ให้มีความรับผิดชอบ  เข้าใจบทบาทหน้าที่  มีเป้าหมายการทำงาน  โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความร่วมมือกับชุมชนให้ประสบความสำเร็จ  (โรงเรียนบ้านวังจั่น  สพท.ลพบุรี  เขต ๑)
- การพัฒนาครูใหม่  :  การพัฒนาครูผู้สอนด้วยกระบวนการวิจัย  (โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  สพท.กทม. เขต ๒)
- KM  กับการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน  (โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  สพท. กทม. เขต ๒)


KM เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่านของผู้เรียน
- การส่งเสริมรักการอ่าน  (โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)  สพท.สุพรรณบุรี  เขต ๒)
- นวัตกรรมการจัดระดับการอ่านของนักเรียน   (โรงเรียนวัดหัวหิน สพท.พระนครศรีอยุธยา  เขต ๑)
- KM สู่การพัฒนาลายมือสวยของนักเรียน  (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  สพท. ฉะเชิงเทรา  เขต ๑)
- การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอ่านออก เขียนได้ด้วยลายมือสวยของผู้เรียน  (โรงเรียนดงตาลวิทยา  สพท.ลพบุรี เขต ๑)

 

สีสันของการเสวนาห้องย่อย


KM กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- KM  สู่การปลูกฝังนิสัยรักษ์ความสะอาด  (โรงเรียนวัดนาค  สพท. พระนครศรีอยุธยา  เขต ๑)
- การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  :  ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้คุณธรรมในการดำรงชีวิต / การสร้างความเข้มแข็งในงานบริการ : พัฒนาอาคาร  สถานที่ และสภาพแวดล้อม  (โรง้รียนวินิตศึกษา  ในพระบรมราชูปถัมภ์  สพท. ลพบุรี เขต๑)
- การปลูกฝังความดีให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน  (โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์  สพท. สุพรรณบุรี  เขต ๒)
- การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง  (โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  สพท. พระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑)

(โปรดติดตามตอนจบคะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintorn

คำสำคัญ (Tags)#edkm erkm#มหกรรม km 4 ภูมิภาค

หมายเลขบันทึก: 118382, เขียน: 09 Aug 2007 @ 17:10 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
 • จะติดตามมาอ่านต่อไปนะครับ
 • แต่เสียดายจังที่เพิ่งมาสรุปให้อ่าน
 • แต่ก็ดีกว่าไม่สรุปนะครับ
 • ขอบคุณมากครับผม
เขียนเมื่อ 

Dsc09637

Dsc09631

Dsc09635

Dsc09636

Dsc09638

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีครับคุณ นภินทร

 • ขอเพิ่มเติมห้องย่อย " ดาวดึงส์" ชั้นใต้ดินครับ
 • มีการบรรยายเรื่อง"ประสบการณ์การใช้  Blog  และการเขียนเล่าเผยแพร่ใน  Blog"

มีภาพประกอบตามคอมเม้นต์ข้างบนครับ

 • ขอเพิ่มเติมคำบรรยายภาพครับ
 • ภาพที่1. Dsc09637 ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายลงชื่อหน้าห้อง
 • ภาพที่2. Dsc09631 ศน.ปวีณา และครูอ้อย ร่วมเป็นวิทยากร
 • ภาพที่3. Dsc09635 ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย
 • ภาพที่4. Dsc09636 น้องขวัญลูกสาวครูอ้อยช่วยแนะนำและช่วยสมัครสมาชิก g2k ให้ผู้เข้าฟังบรรยาย
 • ภาพที่5.Dsc09638 ดร.เลขา และ ดร.ทัศนีย์ เข้ามานิเทศและพูดคุยกับครูอ้อย
 • ยังมีภาพบรรยากาศภายในอีกหลายภาพครับ