ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 50 อีกแล้ว เร็วจริง ๆ ช่วงระหว่างนี้ก็ต้องมีการดำเนินการเขียนโครงการ เพื่อตั้งงบประมาณ 51 ต่อไป  สำหรับปีนี้ตามแบบฟอร์มของ งานนโยบายและแผน ตัวโครงการ ช่วงท้าย

ให้เขียน ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์   เพื่อการเขียนโครงการให้สมบูรณ์   จึงขอเสนอ ความหมายของ คำว่า ผลลัพธ์ (Outcomes)

และผลผลิต (Output) มาเพื่อใครบางคนที่ได้รับมอบหมายให้เขียนโครงการอาจจะได้นำมาใช้ได้  ทั้งนี้ท่านใดที่มีความรู้ที่ชัดเจนขอให้ช่วยนำเสนอเพื่อการได้มาซึ่งการเขียนโครงการให้สมบูรณ์แบบต่อไป ขอบคุณค่ะ

ความหมาย ผลผลิต (Output) หมายถึง สิ่งที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ ที่จัดทำขึ้นหรือผลิตขึ้นโดยหน่วยงาน  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์  หรือ คือ การตอบคำถามที่ว่าจะได้รับอะไรจากการดำเนินงานและหรือกิจกรรม นั้น ๆ 

ความหมาย ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์จากการจัดทำผลผลิตขึ้นมา  หรือ คือ การตอบคำถามที่ว่าทำไมจึงมีการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต นั้น