สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2550 นักวิชาการพัสดุ

ภาระงาน นักวิชาการพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์

ดิฉันนางสาวขวัญเรือน  แดงเรือ  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติงานหน่วยพัสดุ  รับผิดชอบงานการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ ของหน่วยงานย่อย โครงการคณะ  โครงการนิสิต  ตามระเบียบพัสดุ  GFMIS ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 งานหลัก งานที่รับผิดชอบ

 
 ภาระงาน นักวิชาการพัสดุ  click
 - รายงานน้ำมัน  click
 - รายงานน้ำดื่ม  click
 - สรุปหมวดค่าวัสดุ เงินงบประมาณรายได้  click
 - สรุปหมวดค่าวัสดุ เงินงบประมาณแผ่นดิน  click
 - สรุปโครงงานวิชาชีพ  click
 - สรุปการเบิกวัสดุของแต่ละบุคคล  click
 - รายงานที่อยู่/ห้างร้าน แบ่งตามหน่วยงานย่อย  click
 - สรุปโครงการของคณะ  click
 - สรุปโครงการกิจกรรมของนิสิต  click

 งานรอง

 
 - รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ดัชนีที่ 10.2  
 - แบบประเมินความพึงพอใจของงานการเงินและพัสดุ  click
 - คู่มือการเงินและพัสดุ  click

 งานวิจัย

 
 - การศึกษาค่าใช้จ่ายของเครื่องถ่ายเอกสาร คณะสหเวชศาสตร์  click
 - นำเสนอผลงานวิจัยนเรศวร  ครั้งที่  3  วันที่  29 กรกฏาคม  2550  
 ความภาคภูมิใจ/รางวัลที่ได้รับ  
 1.  ชนะเลิศ การแต่งกายด้วยผ้าไทย (ประเภทเจ้าหน้าที่
 2.  ผู้สนับสนุนงานวิจัยดีเด่น  
 3.  บุคลากรสายสนับสนุนที่มีผูลงานด้านการวิจัยดีเด่น
 4. รางวัลประกันคุณภาพ best blog the office ด้านการใส่ป้ายดัชนีด้านประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
   
   

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เก่งจังค่ะ..มีงานวิจัยด้วย