ผลสำเร็จของ JD

บุตระ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผลสำเร็จของภาระงาน (ระยะเวลา 1 ต.ค. 49 - 30 ก.ย. 50)
*มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549  คณะสหเวชศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550  (คลิกตัวหลักสูตร) (คลิกปกหลักสูตร)

* มีรายงานผลการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชารังสีเทคนิค  ปีการศึกษา 2549 โดยได้ผลการประเมินหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.81 (ดีมาก)

(คลิกผลการประเมิน)
* คณาจารย์และนิสิต  มีตารางเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน และการเชิญอาจารย์พิเศษมา สอน    มีห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิต  การลงทะเบียนของนิสิตเป็นไปตามแผนการ ศึกษาของหลักสูตร  และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา (คลิกตารางเรียน1-49) (คลิกตารางเรียน2-49)      
3.  รายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดการเรียนการสอนให้นิสิตศึกษาดูงานทำให้นิสิตได้รับ ประสบการณ์ตรง   สำหรับรายวิชาโครงงานรังสีเทคนิค  นิสิตสามารถเก็บข้อมูลได้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ในการทำโครงงานวิชาชีพ (คลิกรายชื่อโครงงาน49) (คลิกรายงานสรุป49)(คลิกรายชื่อโครงงาน50)    ในรายวิชาฝึกงานวิชาชีพ  โดยการส่งนิสิตออกฝึกงานตามแหล่ง ฝึกงานทำให้ นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง และฝึกทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพตามสาขาวิชาของตน  ทำให้การเรียนการสอนของอาจารย์บรรลุวัตถุประสงค์  (คลิกสรุปงบประมาณฝึกงานปีงบ50) (คลิกแหล่งฝึกที่ส่งนิสิตฝึกงานปี3) (คลิกแหล่งฝึกงานปี4)
4.  สรุปรายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  ภาควิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2549  (ค่าเฉลี่ย 3.84 = มาก) (คลิกผลประเมินปลาย 49)  และสรุปรายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  ทุกสาขาวิชาของคณะฯ ทั้งภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 (ค่าเฉลี่ย 3.98 = มาก)  และนำเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง (คลิกผลประเมินการสอนโดยนิสิต ปี49)
5.  รายงานผลการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2550 เสนอภาควิชาและคณะ (คลิกสถิตินิสิตรับเข้าปี50)
6. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามผลการเรียนของนิสิต ที่ต่ำกว่า 2.00  ได้โดยดูจากการสรุปรายงานผลการเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา และสรุปผลการเรียนของนิสิตที่ต่ำกว่า 2.00 (ฐานข้อมูล ลับ อยู่ใน Data Online) 
7. สรุปรายงานผล เรื่อง การติดตามคุณภาพบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2549 (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2548)  ได้ค่า เฉลี่ย 3.93 = มาก  (คลิก)  และ สรุปรายงานผล เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิต  ประจำปี การศึกษา 2549  (คลิก) (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2548) ได้ค่าเฉลี่ย 4.15 = มาก  และนำเสนอรายงานผล  แก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
8. สรุปรายงานผลการประเมินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 ได้ค่าเฉลี่ย 3.76 = มาก  และนำเสนอรายงานผลแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง (คลิก)
9. อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง   และได้รับความสะดวกใน การเดินทางมาสอน    การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เชิญอาจารย์พิเศษมาสอน ของภาควิชารังสีเทคนิค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา   งานการเงินของคณะ ได้รับทราบสรุปค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และค่าใช้จ่ายจริง ของอาจารย์พิเศษ (คลิกค่าใช้จ่ายจริงรังสี ปลาย 49) ภาคต้น ปี 50 ยังไม่สรุปเพราะยังไม่สิ้นเทอม
10. สรุปรายงานผลการประเมินปัจจัยเกื้อหนุน โดยนิสิต และคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2549  ได้ค่าเฉลี่ยทั้งคณะ 2.59 = ดี   และเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการประเมิน (คลิกรายงานผลประเมินปัจจัยฯ 49)
11. นิสิตได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ถูกระเบียบ  ถูกขั้นตอน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร และตามระเบียบและหรือประกาศ   และบรรลุวัตถุประสงค์ของนิสิต  จากแบบประเมินความพึงใจของผู้รับบริการ ได้เท่ากับ 3.87 = ดีมาก (คลิก)  
12. มีฐานข้อมูลด้านวิชาการทั้งหมดทั้งที่เป็นตัวเลข  เอกสาร และข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ สามารถให้ข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา  สมศ. และ กพร. ได้  เช่น  การคิด FTES (คลิกงบ50) (คลิกปีกศ.49) ข้อมูล กพร. สมศ. (Data Online)  และของคณะ  ทั้ง pat A และ pat B ฐานข้อมูลรายชื่อนิสิต (คลิกทะเบียนรายชื่อปี50)  ข้อมูลบัณฑิตที่จบสำเร็จการศึกษา (คลิก) และรายงานประจำปี (คลิกสถิตินิสิตที่จบการศึกษา)   เป็นต้น

ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

* ปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี สามารถดูคำสั่งได้ที่ MIS และหรือ เช่น 

1. รายงานสรุปโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย (คลิกรายงานสรุป)  

2. เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพ (หน่วยงานภาครังสี) (คลิก

SAR/CAR 49)        

                          ภาวินี  บุตระ  (นักวิชาการศึกษา)  

                      รายงานภาระงานปีงบประมาณ 2550

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่7.2

หมายเลขบันทึก: 117258, เขียน: 06 Aug 2007 @ 11:11 (), แก้ไข: 03 Jun 2012 @ 13:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)