แผนการจัดการเรียนรู้

พานโฮม
ด้วยวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง  วิตามิน  เวลา   3 ชั่วโมง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
ผู้สอน   นางพิศมัย   พานโฮม
........................................

สาระสำคัญ
      วิตามินเป็นสารอินทรีย์ที่มีความจำเป็นต่อชีวิตและการเจริญเติบโตของร่างกาย  วิตามินเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย  ร่างกายต้องการวิตามินเพียงเล็กน้อยแต่ขาดไม่ได้  เนื่องจากวิตามินเป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ถ้าขาดจะทำให้ระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานผิดปกติ
      วิตามินในอาหารทั่วไปที่เรารับประทานซึ่งปริมาณวิตามินในแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน  อาหารบางชนิดมีวิตามินหลายชนิดเป็นส่วนประกอบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      สำรวจตรวจสอบ  สืบค้นข้อมูล  ทดลอง  อภิปราย  อธิบาย       และนำเสนอเกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามิน
      จุดประสงค์การเรียนรู้
       ด้านความรู้   ผู้เรียนสามารถ
       1. ออกแบบและดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามใบงานเรื่อง  โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามิน
       2. เขียนรายงานผลการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
       3. นำเสนอผลงานด้วยแงโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
       4. ระบุชนิดของอาหารที่ให้สารอาหารประเภทวิตามินได้
       5. บอกธาตุที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสารอาหารประเภท      วิตามินได้ถ
       6. ระบุบทบาท  และหน้าท่ของสารอาหารประเภทวิตามินได้
       7.สรุปธาตุองค์ประกอบพื้นฐาน  สมบัติของวิตามิน  และแหล่งอาหารที่ให้วิตามินได้ถูกต้อง
       ด้านทักษะกระบวนการ  ผู้เรียนสามารถ
       1. ปฏิบัติการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ตามใบงาน โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามิน ได้ถูกต้อง
        2. นำเสนอผลการทำกิจกรรมตามใบงาน  เรื่อง  โครงงาน     วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามินได้
        ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้เรียนมีพฤติกรรม
        1. ความรับผิดชอบ
        2. ความซื่อสัตย์
        3. การตรงเวลา
        4. ใฝ่เรียนรู้
        ด้านเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
         ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้
         1. แหล่งอาหารที่ให้สารอาหารประเภทวิตามิน
         2. บทบาท  หน้าที่  โครงสร้างสารอาหารประเภทของวิตามิน
               (รายละเอียดตามใบความรู้ เรื่อง  1.แหล่งอาหารที่ให้       สารอาหารประเภทวิติมิน  และ  ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง  บทบาท  หน้าที่     และโครงสร้างของสารอาหารประเภทวิตามิน)

กระบวนการจัดการเรียนรู้
       ขั้นนำ
       1. แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประจำแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  วิตามิน
       2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  จำนวน  10  ข้อ
       3. ครูสนทนา  ซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับชนิดของอาหารที่ให้        
สารอาหารประเภทวิตามิน
      ขั้นทบทวนความรู้เดิม
      1. ครูทบทวนความรู้เดิมและอภิปรายประเด็น  สารอาหารประเภทวิตามิน  โดยถามผู้เรียนด้วยคำถามต่อไปนี้
          1.1 สารอาหารประเภทวิตามินพบในอาหารชนิดใดบ้าง
          1.2 วิตามินแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
          1.3 นายดำ รับประทานกล้วยสุก  มะละกอสุก  นักเรียนคิดว่าเข้าจะได้รับวิตามินชนิดใด
          1.4 นางสาวส้มจุกชอบรับประทาน  ข้าวกล้อง  แสดงว่านางสาวส้มจุกมีโอกาสเป็นโรคชนิดใดได้น้อย
       2. ผู้เรียนระดมความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน
       ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด
       1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ  ละ  6  คละความสามารถ 
       2. ครูเตรียมสื่อการเรียนรู้  ตามใบงานเรื่อง  โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามิน
       3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยกวับวิตามินกลุ่มละ  1  เรื่อง
        4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวางแผนศึกษาค้นคว้าในการทำโครงงานตามเรื่องที่สนใจ ดังนี้
           4.1 กำหนดชื่อเรื่อง  ศึกษาใบความรู้ที่  1 เรื่อง  แหล่งอาหารที่ให้    สารอาหารประเภทวิติมิน  และ  ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง  บทบาท  หน้าที่  และโครงสร้างของสารอาหารประเภทวิตามิน   เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์  ตามแบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
           4.2 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เสร้๗เรียบร้อยแล้วไปปรึกษาที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
           4.3 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามเค้าโครงที่ได้ออกแบบไว้ในข้อ  4.1  และบันทึกผล
           4.4 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ผลการทดลอง  และสรุปผลในรูปแบบการเขียนรายงานตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงาน      วิทยาศาสตร์
           4.5 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเตรียมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยนำเสนอในรูปของแผงโครงงานวิทยาศาสตร์
         ขั้นสร้างความรู้
          1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า   ผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ ซักถาม  ครูคอยชี้แนะคำตอบที่ถูกต้อง
          2. ผู้เรียนบันทึกเนื้อหาสาระที่สพคัญ
          3. ผู้เรียนทำชุดฝึกที่ 1  เรื่อง  แหล่งอาหารที่ให้สารอาหารประเภทวิตามิน และชุดฝึกที่  2 เรื่อง  บทบาท  หน้าที่ และโครงสร้างของสารอาหารประเภทวิตามิน
          4. ผู้เรียนทำแบบประเมินเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
          5. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  จำนวน  10  ข้อ
         ขั้นนนำความรู้ไปใช้
         ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดทำขึ้นมาจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
         ในขณะที่ผู้เรียนทำกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆ  ครูเน้นย้ำเรื่อง  ความรับผิดชอบ  การช่วยเหลือเพื่อนทำงาน  การตรงเวลา 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
        สื่อการเรียนรู้
        1. แบบทดสอบก่อนเรียน
        2.ใบงาน โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ  สารอาหารประเภทวิตามิน
        3. วัสดุ-อุปกรณ์และสารเคมีตามใบงาน โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามิน
        4. ใบความรู้ที่ 1  เรื่อง   แหล่งอาหารที่ให้สารอาหารประเภทวิตามิน  
        5. ใบความรู้ที่  2  เรื่อง  บทบาท  หน้าที่  และโครงสร้างของ   
สารอาหารประเภทวิตามิน
        6. แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
        7. แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
        8. แผงโครงงานวิทยาศาสตร์
        9. ชุดฝึกที่ 1 
       10. ชุดฝึกที่  2
       11. แบบประเมินเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
       12. แบบทดสอบหลังเรียน
       แหล่งการเรียนรู้
       1. ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       2. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       3. วารสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
       4. นวัตกรรมบทเรียนโปรแกรมเรื่อง  สารอาหารประเภทวิตามิน
ที่จัดทำโดย   นางพิศมัย   พานโฮม
        5. อินเทอร์เน็ต

การวัดผลและประเมินผล
     ด้านความรู้
     วิธีการวัดและประเมินผล
          1. ประเมินผลจากการทำใบงาน เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามิน
           2. ประเมินผลจากการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์
           3. ประเมินผลจากการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์,
           4. ประเมินผลการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
           5. ประเมินผลจากการทำชุดฝึก
           6. ประเมินผลจากการทดสอบหลังเรียน
       เครื่องมือวัดและประเมินผล
           1. ใบงานเรื่อง  โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามิน
           2. แบบประเมินการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์
           3. แบบประเมินการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
           4. แบบประเมินการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
           5. ชุดฝึก
           6. แบบทดสอบหลังเรียน
        เกณฑ์การวัดและประเมินผล
            1. ผู้เรียนทำกิจกรรมตามใบงาน  เรื่อง  โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามินได้ถูกต้องร้อยละ  80  ถือว่าผ่านเกณฑ์
            2. ผู้เรียนเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ถฏต้องร้อยละ  80  ถือว่าผ่านเกณฑ์
            3. ผู้เรียนเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องร้อยละ  80  ถือว่าผ่านเกณฑ์
           4. ผู้เรียนนำเสนอผลงานได้ถูกต้องร้อยละ  80  ถือว่าผ่านเกณฑ์
           5. ผู้เรียนทำชุดฝึกได้ถูกต้องร้อยละ   80  ถือว่าผ่านเกณฑ์
           6. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้องร้อยละ  80 ถือว่าผ่านเกณฑ์
      ด้านทักษะกระบวนการ
       วิธีการวัดและประเมินผล
            1. การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
            2. การนำเสนอผลการทำโครงงานวิทยาศาตร์
       เครื่องมือวัดและประเมินผล
            1. แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
            2. แบบประเมินการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
       เกณฑ์การวัดและประเมินผล
            1. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง    
ร้อยละ  80  ถือว่าผ่านเกณฑ์
            2.ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลการทำโครงงานวิทยาศาสตร์    ได้ถูกต้องร้อยละ  80  ถือว่าผ่านเกณฑ์
       ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
        วิธีการวัดและประเมินผล
        1. การสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
        2. การสังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์
        3. การสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
        4. การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
       เครื่องมือวัดและประเมินผล
        1. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
        2. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์
        3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
        4. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
       เกณฑ์การวัดและประเมินผล
        1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี
        2. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์อยู่ในเกณฑ์ดี
        3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ดี
        4. ผู้เรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดี
     ด้านเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
      การวัดและประเมินผล
         การทำแบบประเมินเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
      เครื่องมือวัดและประเมินผล
          แบบประเมินเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
      เกณฑ์การวัดและประเมิน
          ผู้เรียนมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ  ดี

   หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนำไปปรับใช้ให้ตรงกับโครงงานในวิชาต่างได้บ้างตามสมควร

      พบกันใหม่โอกาสหน้า          

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูปุ๋ย

คำสำคัญ (Tags)#วิตามิน#แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์#วิชา ว40281 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 1#ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6#ครูผู้สอน นางพิศมัย พานโฮม

หมายเลขบันทึก: 116730, เขียน: 04 Aug 2007 @ 08:12 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 09:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ครูวิทยาศาสตร์
IP: xxx.26.197.135
เขียนเมื่อ 
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก และพี่จะนำไปปรับใช้กับวิชาที่สอน
นางสาวดวงใจ สิทธิรัตนยืนยง ม.6/11 เลขที่21
IP: xxx.113.61.73
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ หนูดูแล้วนะสวยดีมีความรู้มากมายคะ

เหมาะกับทุกคนที่สนใจ