สำรวจการสอนของครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนในฝัน

สำรวจการสอนของครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนในฝัน


ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนตน และด้านการพัฒนาตนที่ส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจของครู
อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
    
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนตน และด้านการพัฒนาตนที่ส่งผลความรู้ ความเข้าใจของครู อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ศึกษาเฉพาะกรณี :  ข้าราชการครู อาจารย์ ที่สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนในฝัน

มีวัตถุประสงค์
        เพื่อศึกษาความรู้
 ความเข้าใจของครู อาจารย์ในการจัดการเรียนการอสนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนตนและด้านการพัฒนาตนที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของครู อาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ข้าราชการครู อาจารย์ ที่สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนในฝัน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม online เป็นเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน โดยใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการศึกษาพบว่า
           1. สภาพความรู้ ความเข้าใจของครูอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของข้าราชการครู อาจารย์ ที่สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนในฝัน มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ทั้งด้านการเตรียมการ ด้านการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดผลประเมินผล
           2. 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนตนและด้านการพัฒนาตนส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของครู อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะระดับการศึกษา อายุราชการ และจำนวนครั้งในการฝึกอบรม สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 18.9

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนอิสระภาพ เรื่องเล่าของครูเจิดความเห็น (1)

เยี่ยมมากครับ สมกับเป็นครูโรงเรียนในฝัน

หมายเลขบันทึก

114814

เขียน

26 Jul 2007 @ 14:10
()

แก้ไข

17 Jun 2012 @ 13:27
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก