คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในระดับปริญญาตรีเปิดสอน 7 โปรแกรมวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โปรแกรมดังกล่าวเป็นหลักสูตร 5 ปี จิตวิทยาและการแนะแนว คอมพิวเตอร์ศึกษา สองโปรแกรมหลังเป็นหลักสูตร 4 ปี    สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา เปิดสอนใน 2 หลักสูตร คือ บริหารการศึกษา และหลักสูตรและการสอน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาเปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และประกาศนียบัตรบริหารการศึกษา

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตั้งอยู่ที่  อาคาร 2 ชั้น 13  เชิญเยี่ยมชมได้ค่ะ