แนะนำแหล่งความรู้ที่เป็นเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ก.พ.ร.

     ที่เวบไซด์ ก.พ.ร. มีแหล่งความรู้ที่เป็นเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ มาให้ดาวน์โหลด เพื่อศึกษาค้นคว้ามากมาย ผมลองเอามาแนะนำก่อน 25 เรื่อง ยังมีอีกมากครับลองเข้าไปค้นคว้าดู

1) การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered approach) (ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม)่

 

2) การวิเคราะห์ผลกระทบ (ผลดีและผลเสีย) ต่อประชาชน
และระบบการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ( ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์/ดร.ถวิลวดี บุรีกุล)

 

3) ระบบการดูแลอำนวยความสะดวก และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ( ผศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ )

 

4) การจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน / การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี / การติดตามและประเมินผล สำนักงาน ก.พ.ร. โดย (รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์)

 

5) การบริหารราชการแบบบูรณาการ( ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ )

 

6) การบริหารความรู้ ( นายบุริม โอทกานนท์ )

 

7) แผนนิติบัญญัติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย (นายปกรณ์ นิลประพันธ์)

 

8) แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลแก่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดย(ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

 

9) การจัดทำบัญชีต้นทุน กรมบัญชีกลาง โดย (นางอมรา อินทวงศ์)

 

10) การประเมินความคุ้มค่า (ดร.มานวิภา อินทรทัต)

 

11) แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่ กรมบัญชีกลาง โดย (นายกุลิศ สมบัติศิริ)

 

12) การประกาศขั้นตอนแผนภูมิการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ / การกระจายอำนาจการตัดสินใจ / การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ดร.พัชนีย์ ธระเสนา)

 

13) การสั่งราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย (นายอัชพร จารุจินดา)

 

14) ศูนย์บริการร่วม (นายธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์)

 

15) การทบทวนภารกิจและการสอบทานกำลังคน สำนักงาน ก.พ.ร. โดย (นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล)

 

16) การทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ที่ล้าสมัยหรือหมดความจำเป็น (Deregulation) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย (นายนิพนธ์ ฮะกีมี)

 

17) รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)(ดร.ประสพโชค ประมงกิจ)

 

18) แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน (ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ)

 

19) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. โดย (นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์)

 

20) การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน รศ.ดร.พัชรี สิโรรส/ผศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ/ดร.อรทัย ก๊กผล

 

21) การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง (ดร.โอม หุวนันท์)

 

22) การเพิ่มผลผลิต (Productivity improvement)สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดย (นายสังวร รัตนรักษ์ และนางสาววันรัตน์ จันทกิจ)

 

23) แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. โดย (นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์)

 

24) การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดย (นายสังวร รัตนรักษ์ นายสุธี ปิงสุทธิวงศ์ และนางสาววลีพร ธนาธิคม)

 

25) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)(ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)