ข้อสังเกตของ สตง.เกี่ยวกับการรับเงินระดมทรัพยากรของโรงเรียน

nutha
การรับเงินระดมทรัพยากรของโรงเรียน
ประมวลประเด็นข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองและข้อสังเกตของ สตง.

เกี่ยวกับการรับเงินระดมทรัพยากรของโรงเรียน


ประเด็นปัญหาการร้องเรียนจากผู้ปกครอง รวมทั้งข้อทักท้วงของ สตง. ที่พบลักษณะเดียวกัน
ในหลายโรงเรียน มีดังนี้

๑. โรงเรียนเก็บเงินระดมทรัพยากรในโครงการจัดห้องเรียนพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องเรียน แต่โรงเรียนดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และ

ปรับปรุงห้องล่าช้า ทำให้นักเรียนได้ใช้บริการล่าช้าไปด้วย

๒. ผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการพิเศษ ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ แต่โรงเรียนไม่เปิดโอกาสให้

๓. ไม่นำเงินที่ได้รับตามโครงการระดม ฯ ไปใช้จ่ายตามที่ระบุวัตถุประสงค์ในโครงการ๔. โรงเรียนบันทึกบัญชีรับเงินที่ได้รับตามโครงการระดม ฯ เป็นเงินรายได้สถานศึกษา
แต่ไม่ได้ควบคุมยอดเงินแต่ละโครงการ ทำให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าเงินที่เก็บตามโครงการแต่ละโครง

การ มีการนำไปใช้จ่ายเพื่อการอื่นด้วย ซึ่งผู้ปกครองเห็นว่าไม่เป็นธรรม

๕. ผู้ปกครองเห็นว่า อัตราการเก็บเงินระดม ฯ เพื่อดำเนินโครงการพิเศษสูงเกินไป๖. โรงเรียนอาศัยชื่อสมาคมผู้ปกครองและครู เก็บเงินระดม ฯ โดยเงินที่ได้รับไม่ได้นำเข้า
บัญชีการเงินของสมาคม ฯ และไม่นำเข้าบัญชีการเงินของโรงเรียน

๗. ออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนเป็นรายการค่าสมาชิก / ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและ
ครู รวมกับรายการเงินระดมทรัพยากรอื่น ๆ ของโรงเรียน และออกหนังสือโรงเรียนแจ้งผู้ปกครอง

ให้นำเงินระดม ฯ มาชำระแก่สมาคม ฯ

๘. โครงการระดม ฯ มีกิจกรรมที่ไม่เข้าลักษณะของหลักเกณฑ์ในการระดมทรัพยากร เช่น
ค่าจัดงานราตรีประจำปี และบังคับเก็บจากนักเรียนทุกคน

๙. ไม่นำเสนอโครงการระดมทรัพยากร เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะ

๑. เงินระดมทรัพยากรถือเป็นรายได้สถานศึกษาตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนั้น เงินที่ได้รับจากการระดมทรัพยากร จึงต้องบันทึก
บัญชีเป็นเงินรายได้สถานศึกษา แต่เนื่องจากโรงเรียนจะต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าวให้เป็นไปตาม

(เอกสารในการประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ และการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ โรงแรม เอส.ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร)

-๒-

วัตถุประสงค์ของโครงการ และต้องรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ปกครอง และปิดประกาศตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด โรงเรียนจึงควรจัดทำทะเบียนย่อย เพื่อควบคุมรายการรับ-จ่ายเงินแต่ละโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้มีข้อมูลในการจัดทำรายงานดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบ

๒. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอาจมีปัญหาข้อจำกัดที่ทำให้จัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์หรือปรับปรุงห้องล่าช้า เนื่องจากต้องเสียเวลาในการกำหนด

spec ของ
ครุภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบกับเงินที่เก็บในภาคเรียนแรกไม่เพียงพอที่จะ

จัดหาได้ทั้งหมดตามโครงการ เพราะแบ่งเก็บเป็นหลายภาคเรียน ดังนั้น การจัดทำโครงการใน

ลักษณะดังกล่าว จึงควรเตรียมความพร้อมของโครงการก่อน โดยเฉพาะด้าน spec ของอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ สำหรับข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ไม่เพียงพอในภาคแรกนั้น เพื่อ

ประโยชน์ในการจัดการศึกษา หากมีเงินรายได้สถานศึกษา(ยอดรวม) เพียงพอสำหรับจ่ายไปก่อนก็
สามารถกระทำได้ โดยให้ถือว่ารายการจ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการนั้น

๓. เนื่องจากสมาคมหรือชมรมผู้ปกครองและครู เป็นองค์กรเอกชนที่แยกต่างหากจาก
โรงเรียน ดังนั้นการออกใบเสร็จรับเงินแทนหน่วยงานดังกล่าวจึงไม่สามารถกระทำได้

๔. ในหลักการระดมทรัพยากร ต้องให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง
โดยรายการที่ระดมให้พิจารณาถึงความจำเป็น เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบประการณ์ และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบริการ

อื่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

และฐานะทางเศรษฐกิจ

ดังนั้นการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนอย่างทั่วถึง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

๕. การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๑๓๗๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นหลักการเดียวกับแนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ ที่ ศธ๐๔๐๐๖/๔๖๒ ลงวันที่๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ และถือเป็นเงินรายได้สถานศึกษาเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงให้ใช้วิธีการควบคุมเงินในระบบบัญชี ตามแนวทางในข้อเสนอแนะนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#สตง.#ระดมทรัพยากร

หมายเลขบันทึก: 114439, เขียน: 25 Jul 2007 @ 16:01 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)