แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ

ห้องสมุดมีชีวิต

หลังจากที่ดิฉันได้บันทึกแจ้งข่าวว่า สำนักวิทยบริการ มข. ได้รับการประกาศยกย่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ 1 ใน 31 แห่งของประเทศนั้น ก็มีผู้สอบถามเข้ามามากมายว่า สำนักวิทยบริการ มข. ดำเนินการอย่างไรจึงได้รับการยกย่องดังกล่าว และมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนสนใจกันมากคือ ห้องสมุดมีชีวิตเป็นอย่างไร และทำอย่างไรห้องสมุดจึงจะมีชีวิต ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สนใจ และผู้รู้ ผู้เล่นในเรื่องเหล่านี้ ดังต่อไปนี้

คำว่า ห้องสมุดมีชีวิต ได้มีผู้นิยามความหมายไว้มากมาย ซึ่งดิฉันได้สรุปไว้เป็นบทร้อยกรองเมื่อครั้งที่ได้ไปศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตหลายแห่งในกรุงเทพฯ เมื่อปลายปี 2548 ไว้ดังนี้

            "มาดูงานสามวันได้ความคิด    

              ห้องสมุดมีชีวิตเป็นไฉน   

              ได้คำถามถูกใจตอบทันใด                                              

              มีชีวิตนั้นไซร้คือไม่ตาย                             

                           คือบริการคนทุกวัยไม่จำกัด      

                           และจัดหาทรัพยากรที่หลากหลาย  

                           มีกิจกรรมการเรียนรู้อยู่มากมาย  

                           ให้ผู้ใช้ได้เรียนเล่นกินพร้อมกัน     

        ห้องสมุดมีชีวิตพิชิตโลก      

        ห้องสมุดมีชีวิตพิชิตอ่าน                         

        ห้องสมุดมีชีวิตทุกคืนวาร    

        คือห้องอ่านห้องเรียนเล่นที่สุขใจ"

สำหรับคำถามที่ถามว่า ทำอย่างไรห้องสมุดจึงจะมีชีวิต คำตอบที่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคือ จากประสบการณ์ของดิฉันที่ได้มารับผิดชอบกลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2549-2550) ให้มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและหลากหลายขึ้น ทำให้มีผู้มาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้นและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการก็เพิ่มขึ้นทุกปี โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้จัดในช่วงปีงบประมาณ 2549-2550 มีดังนี้

โครงการส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งมีกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิ

การปรับปรุงด้านกายภาพ  สำนักวิทยบริการได้ปรับปรุงสถานที่ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยได้ปรับปรุงภายในอาคารจากอาคาร 1 ซึ่งเป็นอาคารเก่าที่เปิดใช้บริการมาร่วม 25 ปี ให้กลับมาเป็นอาคารที่ทันสมัย มีสีสันสดใส และมีชีวิตชีวา ทั้งสองอาคารได้จัดให้มีมุมสงบ มุมสบาย มุมพักผ่อน มุมบันเทิง มุมพูดคุยสนทนา ห้องศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม (Group Study) และมุมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องสมุด (Library Cafe)                          

 จัดฉายภาพยนตร์หนังดังกลางมอ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.30-14.00 น. โดยจะคัดเลือกแต่ภาพยนตร์ดี ๆ ดัง ๆ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีคติสอนใจ ให้แนวคิดสร้างสรรค์ และนันทนาการไปพร้อม

จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  โดยจัดอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับชาวต่างประเทศให้กับบุคลากรห้องสมุด และจัดอบรมการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่ต้องการจะสมัครทำงานกับบริษัทต่างประเทศ

จัดโต้วาทีน้องใหม่ เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาศึกษาได้มีเวทีแสดงออกในทางสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถและทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและการพูดในที่สาธารณะอย่างถูกต้องเหมาะสม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีปฏิภาณไหวพริบในการโต้ตอบประเด็นที่เป็นปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด อันเป็นการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคีต่อกันระหว่างนักศึกษาทั้งภายในคณะและต่างคณะ และยังสร้างภาพลักษณ์ของสำนักวิทยบริการและประชาสัมพันธ์การบริการของห้องสมุดที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและใฝ่รู้ โดยจัดนิทรรศการเดือนละครั้ง ซึ่งนอกจากจะมีนิทรรศการจัดแสดงแล้ว ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จัดนิทรรศการก็จะนำมาจัดแสดงร่วมด้วย เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นอย่างคุ้มค่า

จัดอบรมค่ายเยาวชนในภาคฤดูร้อน เรียกกิจกรรมนี้ว่า "Mini Summer Camp for Juvenile" เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 6-10 ปี มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการด้านความคิดและทักษะต่าง ๆ เช่น การวาดภาพระบายสี การผลิตของเล่น การเล่านิทานจากภาพ การต่อคำศัพท์ ทุกกิจกรรมจะมีสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย

Video on Demand เป็นการจัดบริการผ่อนคลายความเครียดแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ผู้รับบริการสามารถดูหนัง ฟังเพลงในห้องสมุดได้โดยไม่รบกวนผู้อื่น

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่น การสร้างเว็บท่า (Portal) การผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการรักการอ่าน ชี้แหล่งสารสนเทศภูมิปัญญาอีสาน บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และภาคเอกชน

โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ได้แก่ กิจกรรมสำนักวิทยบริการประสานสัมพันธ์เป็นการออกบริการเชิงรุกนอกสถานที่เพื่อแนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นตามคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมเรียนรู้ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมห้องสมุดก้าวไกล นักวิจัยก้าวหน้า เป็นการอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นให้กับนักศึกษา นักวิจัย เช่น E-database, E-Journal, E-Book เป็นต้น

Library Tour เป็นกิจกรรมนำชมห้องสมุด แนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ในห้องสมุด  สำหรับผู้มาติดต่อด้วยตนเอง

Library Tour on Web เป็นกิจกรรมนำชมห้องสมุด แนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ในห้องสมุดผ่านเว็บของสำนักวิทยบริการ 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ดิฉันมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงาน ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่กลุ่มภารกิจอื่นได้ดำเนินการมาแล้วและดิฉันยังกล่าวไม่ครบถ้วน ท่านใดที่สนใจสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มข.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดน่ารู้คู่ชุมชนความเห็น (2)

ดีใจนะคะ ที่สำนักวิทยาบริการ มข ได้รับเกียรตินั้น เห็นด้วย และดีใจมากๆ ในฐานะที่เป็นคนในมอจะให้ดี คือ การตรวจการแต่งกายผู้เข้าไปใช้บริการสักนิ๊ดด  ก็คงจะดีนะคะ เพราะเห็นน้องๆ เด็กๆ ใส่ขาสั้น รองเท้าแตะ กันเยอะเลย เนาะ

เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม สมกับเป็นแหล่งเรียนรู้จริงๆ เพราะอย่างไรก็ตาม มันคือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ของคนๆ หลายๆ กลุ่มคน ควรจะมีเกณฑ์สักหน่อยนึง

nayika
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ ที่มีข้อเสนอแนะดี ๆ สำนักวิทยบริการจะนำข้อแนะนำนี้ไปปรับปรุงและเคร่งครัดการแต่งกายในห้องสมุดมากขึ้นนะคะ

นายิกา