GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องดักจับยุง

 

      
ผู้จัดทำนางสาวเกศราภรณ์   มีเที่ยง

นางสาววราภรณ์     ผางดวงดี

                                      นายพีรพงษ์      แซ่ตั้ง

  อาจารย์ที่ปรึกษานางวิไลพร   ประเสริฐสิทธิโรงเรียนสักงามวิทยา     อำเภอคลองลาน   จังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กำแพงเพชร  เขต 2รายงานนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย     กิตติกรรมประกาศ                 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  เรื่องเครื่องดักจับยุง  สำเร็จได้โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการ นายชาญศักดิ์  กนกสิงห์  ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับทั้งคำแนะนำ  และงบประมาณจนทำให้โครงงานลุล่วงไปด้วยดี                นอกจากนี้ผู้จัดทำได้รับการสนับสนุนและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้  จากท่านอาจารย์สุรินทร์ เจดีย์  และนายอนันต์  บัวรมย์ ลูกจ้างประจำของโรงเรียนสักงามวิทยาที่มีความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องดักจับยุง  จนกระทั่งถึงวิธีการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง                ขอขอบคุณ อาจารย์วิไลพร  ประเสริฐสิทธิ์  ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่กรุณาให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการทำโครงงาน  เรื่องเครื่องดักจับยุง  สำเร็จลงได้ด้วยดี  คณะผู้จัดทำโครงงาน ฯจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้                                                                                                                                  คณะผู้จัดทำ                   ชื่อโครงงาน  เครื่องดักจับยุงระดับ             มัธยมศึกษาตอนปลายประเภท         สิ่งประดิษฐ์ผู้จัดทำ           1. นางสาวเกศราภรณ์   มีเที่ยง         2. นางสาววราภรณ์   ผางดวงดี         3. นายพีรพงษ์    แซ่ตั้งโรงเรียน        สักงามวิทยา   ตำบลสักงาม  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร   62180ครูที่ปรึกษาโครงงาน     นางวิไลพร   ประเสริฐสิทธิ์ที่ปรึกษาพิเศษ    นายสุรินทร์  เจดีย์   นายอนันต์   บัวรมย์ààààààààààààààààààààà บทคัดย่อ                โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องดักจับยุง  ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ดักจับยุงที่เป็นพาหะของโรค โรคที่มียุงเป็นพาหะและเป็นอันตราถึงแก่ชีวิตได้ ที่สามารถกำจัดยุงได้ปริมาณมาก กว่าอุปกรณ์ที่วางขายตามท้องตลาดที่เรียกว่า ไม้ตียุง และไม่เป็นอัตราเหมือนกับการใช้ยาจุดและยาฉีดกันยุง ซึ่งการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เรียกว่า  เครื่องดักจับยุงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเกิดจากการดัดแปลงมาจากไม้ตียุงที่มีขายตามท้องตลาด โดยนำหลอด แบล็คไลท์ (Black light) ที่มีคุณสมบัติเป็นแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งให้แสงสีม่วงสำหรับล่อยุง และได้มีการศึกษา ดังนี้1.       ศึกษาการทำงานของไม้ตียุงที่มีขายในปัจจุบัน2.       ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องดักจับยุงกับไม้ตียุงในปัจจุบัน               สารบัญเรื่อง                                                                                                                                                       หน้ากิตติกรรมประกาศ                                                                                                                               บทคัดย่อ                                                                                                                                                สารบัญ                                                                                                                                                  สารบัญตาราง                                                                                                                                       สารบัญรูปภาพ                                                                                                                                    บทที่ 1  บทนำ                ที่มาและความสำคัญของโครงการ                                                                                   1                จุดมุงหมายของการศึกษา                                                                                                   1                สมมติฐานของการศึกษา                                                                                                    1ขอบเขตของการศึกษา                                                                                                        2คำนิยามศัพท์เฉพาะ                                                                                                            2                สถานที่ทำการศึกษา                                                                                                            2บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                                 3              บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ                                                                                                                    วัสดุ อุปกรณ์                                                                                                                         7                วิธีดำเนินการทดลอง                                                                                                          7บทที่ 4  ผลการทดลอง                                                                                                                        8บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง                                                                                    9เอกสารอ้างอิงภาคผนวก            สารบัญตาราง                หน้าตารางที่ 1  แสดงเปรียบเทียบของเครื่องดักยุงกับไม้ตียุงที่ขายตามท้องตลาด                                                                8                               สารบัญรูปภาพ                                                                                                                                                                                หน้ารูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ                                                                                                                               10รูปที่ 2  แสดงอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้กำจัดยุง                                                                                             11รูปที่ 3  แสดงการทำฐานเครื่องดักจับยุง                                                                                                         12-13รูปที่ 4 แสดงอุปกรณ์การต่อวงจรไฟฟ้า                                                                                                          14รูปที่ 5 แสดงอุปกรณ์และขั้นตอนการประกอบตะแกรงลวด                                                                     15รูปที่ 6 แสดงอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์พร้อมการใช้งาน                                                                                        16                                       บทที่1บทนำที่มาและความสำคัญของโครงงาน เนื่องจากสภาพดแวดล้อมบริเวณหมู่บ้านต่างๆ  ตำบล สักงาม  อำเภอคลองลาน    จังหวัดกำแพงเพชร  มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาบลุ่มและมีป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์   คือ มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติคลองลาน  จึงเป็นสาเหตุให้พบแมลงหลายชนิดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนและ หนึ่งในแมลงที่พบนั้นได้ชื่อว่าเป็นพาหะนำโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนในหลายประเทศนั้นคือ  ยุง ในช่วงของฤดูฝนของทุกๆปีเป็นช่วงที่สัตว์หลายๆชนิดวางไข่และแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตเป็นจำนวนมาก        แนวคิด            เครื่องดักยุงที่ประดิษฐ์ขึ้น  ได้แนวคิดมาจากไม้ตียุงที่มีวางขายตามท้องตลาด  แต่ไม้ตียุงที่วางขายนั้นส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาว่าซื้อมาแล้ว ตียุงไม่ตาย อายุงานใช้งานน้อย  ราคาแพงแต่ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ  ส่วนการประดิษฐ์โดยนำหลอดหลอดแบล็คไลท์ (Black light)       เป็นส่วนประกอบของเครื่องดักจับยุง โดยอาศัยความรู้จากการสังเกตที่ชาวบ้านนำหลอดแบล็คไลท์ (Black light ) มาล่อให้แมลงบินเข้ามาหาและตกลงไปในภาชนะรองรับ จุดมุ่งหมายของการมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1.  เพื่อศึกษาความชุกชุมของยุง 2.  เพื่อลดปริมาณยุงและแมลงร้ายให้ลดลง3.  เพื่อลดการใช้สารเคมีในการกำจัดยุงและแมลงต่างๆ4.   ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องดักจับยุงกับไม้ตียุงในปัจจุบัน สมมติฐาน     เครื่องดักจับยุงสามารถดักจับยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และดีกว่าไม้ตียุงที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไป     ขอบเขตของการศึกษา          ในการศึกษาครั้งนี้   ได้ทำการทดลองเครื่องดักจับยุงกับสถานที่ต่างๆ  บ้านผู้ประดิษฐ์และโรงเรียนสักงามวิทยา    จังหวัดกำแพงเพชร นิยามศัพท์เฉพาะ เครื่องดักจับยุง  หมายถึง  อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยที่ใช้แสงเพียงอย่างเดียวล่อให้ยุงบินเข้ามาหาและถูกช๊อตและตกลงไปในภาชนะรองรับ สถานที่ทำการศึกษา                 โรงเรียนสักงามวิทยา  และบ้านของผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ 1. ช่วยลดปริมาณของยุงภายในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ2. ช่วยในการลดการใช้สารเคมี3. มีคุณภาพในการใช้งานทนทาน4. มีราคาถูก           บทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องยุงไข้เลือดออกชื่อพาหะนำโรค      ยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก
ชื่อวิทยาศาสตร์      Aedes aegypti   ( Scientific Name )      Aedes albopictus
ชื่อท้องถิ่น      ยุงลาย   Common Name      mosquito
ลักษณะสำคัญ
 • ชีววิทยาของพาหะนำโรค
 • นิเวศวิทยาของพาหะนำโรค
 •   อนุกรมวิธานของพาหนะนำโรค                                                                                                                    Aedes aegypti    เป็นยุงที่มีขนาดเล็กมีสีดำสลับขาว ตรงปล้องข้อต่อของขา มีลายขาวพาดขวาง ส่วนอกมีเกล็ดสีขาวลักษณะคล้ายเคียว
        
 •   ลักษณะคล้ายยุงลาย Ae. aegypti.   ต่างกันที่บนด้านหลังของส่วนอกมีเกล็ดสีขาวเป็นเส้นตรงอนุกรมวิธานของพาหะนำโรค
   ยุงพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ
 • อนุกรมวิธานของพาหะนำโรค
ยุงพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 114343
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 347
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (76)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น   

ก็ดีน่ะค่ะ

น่าสนใจดี

แต่โหลดช้าไปหน่อย

กอบได้ไหมค่ะ

ขอบคุณ

น่าสนใจดีค่ะขอนำไปเป็นตัวอย่างทำต่อนะคะ ขอบคุณค่ะ

ผมว่า มันน่านำไปประยุกค์ ใช้ให้เหมาะสม กับพื้นที่คับ

ดีจังเลย ยุงจะได้ไม่มากัดเรา

ดีอ่า เรากำลังหาโครงงานทำอยู่ เป็นไอเดียที่ดีมาก เราจะนำมันมาเป็นตัวอย่างนะ ^_^

ทำให้สวยสวยหน่อยนะ (อย่าชุ่ย)

ห้ามทำ(ชุ่ยๆ)สิครับขอบคุณเข้าใจ

โครงงานสิ่งประดิษฐวิทยาศาสตร์ ที่เป็นเนื้อเรื่อง

โครงงานสิ่งประดิษฐวิทยาศาสตร์ ที่เป็นเนื้อเรื่อง

ขอดูรูปสิ่งประดิษฐ์หน่อย

I LovE you

ขอดูภาพสำเร็จได้มัยจ๊ะ

ดีค่ะ

เปงสิ่งประดิษฐ์ที่ดีมากเลยค่ะ

อยากดูภาพอ่าคร่า

ความคิดดีมากขอเอาไปทำด้วยคนนะ

ขอบคุณครับผมขอนำไปประยุกใช้ทำโครงงานนะครับ

ชอบม๊าก.................

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอนำไปประยุกต์ใช้กับโครงงานนะ

เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะ

ขอสนับสนุน

ทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำโครงงาน

ขอบคุณมากๆค่ะ

สวัสดีค่ะ

มาพบกันโดยบังเอิญ

เพราะกำลังหาโครงงานอยู่ค่ะ

ไม่ทราบว่ายังบันทึกอยู่หรือเปล่าค่ะ

ถ้าว่างแวะไปทักทายกันนะคะ

 

มั้ยเข้าจัย

ดีค่ะ

น่านำไปทำโครงงานต่อ

ขอยืมเรื่องนี้ไปทำโครงงานส่งอาจารย์

ได้มั้ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เอ้ เด็กแม่กลอง(สมุทรสงคราม)

ยุงร้ายทำลายชาติ

ก็ดีน่ะค่ะ

ไอเดียแจ่มไปลุย

เดี๊ยวจะลองเอาไปคิดต่อน่ะค่ะ

ต้องการรูปและวิธีทำ

ดีจัง

เครื่องดักจับยุง

ต้องการรูปและวิธีทำ

ต้องการรูปและวิธีทำครับ

ขอวิธีการทำหน่อยค่ะ

555+

ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะ

ก็ดีนะ

ก็ดีนะคะ

แต่น่าจะจัดรูปแบบให้ออกมาดูดีหน่อย งงง่ะ

อ้อ

แล้วเอกสารน่าจะพิมน้า

หายังไม่ได้เลย

เเต่ยังไงก็ขอบคุณจ้า

ช่วยได้พอสมควร

ก้องั้นแหละดีก้อได้

ดีค่ะชอบอ่านแล้วเพลินดีเข้าใจง่ายสนุกตื่นเต้น

รูปแบบลงไม่รู้เรื่องเลย

ข้อมูลไม่ครบอ่า บทที่ 2 ก้อมีข้อมูลน้อย แล้วก้อไม่มีสรุปผล ตารางเปรียบเทียบก้อไม่มี แล้วอ่านยากมาก งงงงงงงงงงงงงงงง

มันอ่านยางไงเหรอม่ายเข้าจายเลยอะ แต่ก้อดีนะ

มีรูปภาพมั้ย เนื้อหาน้อยมาก อ่านยากมาก

ยากจังเลย

ก็น่าสนใจดีค่ะ ตอนนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำโครงงานอะไร

อยากรู้มากกว่านี้ในการทำเดครื่องกำดับยุงและของให้มีรูปภาพให้ด้วย

งงมาก

ปวดสายตาอะ

หน้าจะจัดรูปแบบให้ดีกว่านี้นะคะ

ดีมากเลยค่ะ

ดูภาพ

อยากเห้น

อยากรู้จักโครงงานอีกอ่ะ

มีมาเพิ่มอีกหรือป่าว

ไม่เห็นเรียบร้อย

ไม่เห็นเรียบร้อย

ขอโทษนะคะ

ข้อความข้างบนน่ะไม่ได้ลบหลู่หรอกนะคะแต่ว่า

ไม่อยากให้คนที่มาอ่านอีกต้องมาเดือดร้อน

นำไปโพสต่อ

กรุณาอย่าทำอีกนะคะ

ขอโทษด้วยนะคะ

คือดิฉันกลัวจริงๆค่ะ

โทษนะคุณเชื่อมากไปรึป่าว

แค่ถอดจิตก็พอใจแล้ว

อ่านง่ายค็อดๆๆ

รูปแบบน่าสนใจ

น่าค้นหามากเรยยยอ่า

คิดด้ายงัยอ่ะ

เนื้อหาดีมักมากคร๊

อ่านยากมากมาย

อ่านยากมากเลยลองจัดรูปแบบใหม่น่าจะอ่านง่าย

ไม่รู้เรื่องเรยอ่า

ทำไมไม่กำหนดปัญหาอ่ะคะ

ก็ k น้ะค้ะ

อยากได้อันที่ง่าย ๆ เพราะหนุอยุ่แค่ ป.6เองค่ะ เป็นหัวหน้าห้องเรยต้องไปแข่ง โครงงาน

วิทยาศาสตร์อ่าค่ะ

ดีมีสาระ

ก็ดีนะครับ

ดูยากมากเลยค่ะ น่าจะจัดระเบียบให้ดีกว่านี้

ดีน่ะมากๆด้วย

มีประโยชน์มากเลยครับ คือบังเอิญผมกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการของไม้ตียุง แต่ยังหาไม่ได้ครับ อยากได้หลักการมากเลยครับ จะทำโครงงานที่เกี่ยวกับไม้ตียุงจะเอาไปใช้กับแมลงวันครับ พอจะมีข้อมูลบ้างไหมครับ ถ้ามีขอความกรุณาส่งให้ที่อีเมลนี้ได้ไหมครับ [email protected] [email protected]ยเว็บแล้ว รบกวนด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณมากครับ

แมคอินไทแลน

สุดยอดทางพร้าว

มะค่อยรู้เรื่องเลยค่ะ

ไม่เข้าใจมากกกกกก มึงทำอะไรของมึง ไอห่า งง ชิบหาเลย

น้องครับ พี่โดมขอให้น้องไปตายซะ

ไอเหี้ยอ่านไม่ออก

i am sas mak may

จัดเป็นระเบียบกว่านี้นะ ข้อมูลก็ โอเซ แต่อ่านยากไปหน่อยทำความเข้าใจไม่ได้เลย ทำได้แค่นี้ก็ถือว่าดีคะ ชมเชย

อยากเห็นรูปสิ่งประดิษฐ์ที่ทำ

ดีมากเรยเกี่ยวกับโครงงานวิทย์แบบสิ่งประดิษฐ์ที่ดีมากๆๆๆๆๆๆๆ

อยากให้มีอีก

เก่งมากความคิดดี พยายามต่อยอดความคิดต่อน่ะ

สนใจมาก มีทำจำหน่ายไหมครับ ถ้ามีก็ขอรายละเอียด

เกี่ยวกับราคาและการจัดส่งด้วยครับ ขอบคุณครับ.

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น