โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องดักจับยุง

 

      
ผู้จัดทำนางสาวเกศราภรณ์   มีเที่ยง

นางสาววราภรณ์     ผางดวงดี

                                      นายพีรพงษ์      แซ่ตั้ง

  อาจารย์ที่ปรึกษานางวิไลพร   ประเสริฐสิทธิโรงเรียนสักงามวิทยา     อำเภอคลองลาน   จังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กำแพงเพชร  เขต 2รายงานนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย     กิตติกรรมประกาศ                 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  เรื่องเครื่องดักจับยุง  สำเร็จได้โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการ นายชาญศักดิ์  กนกสิงห์  ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับทั้งคำแนะนำ  และงบประมาณจนทำให้โครงงานลุล่วงไปด้วยดี                นอกจากนี้ผู้จัดทำได้รับการสนับสนุนและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้  จากท่านอาจารย์สุรินทร์ เจดีย์  และนายอนันต์  บัวรมย์ ลูกจ้างประจำของโรงเรียนสักงามวิทยาที่มีความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องดักจับยุง  จนกระทั่งถึงวิธีการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง                ขอขอบคุณ อาจารย์วิไลพร  ประเสริฐสิทธิ์  ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่กรุณาให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการทำโครงงาน  เรื่องเครื่องดักจับยุง  สำเร็จลงได้ด้วยดี  คณะผู้จัดทำโครงงาน ฯจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้                                                                                                                                  คณะผู้จัดทำ                   ชื่อโครงงาน  เครื่องดักจับยุงระดับ             มัธยมศึกษาตอนปลายประเภท         สิ่งประดิษฐ์ผู้จัดทำ           1. นางสาวเกศราภรณ์   มีเที่ยง         2. นางสาววราภรณ์   ผางดวงดี         3. นายพีรพงษ์    แซ่ตั้งโรงเรียน        สักงามวิทยา   ตำบลสักงาม  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร   62180ครูที่ปรึกษาโครงงาน     นางวิไลพร   ประเสริฐสิทธิ์ที่ปรึกษาพิเศษ    นายสุรินทร์  เจดีย์   นายอนันต์   บัวรมย์ààààààààààààààààààààà บทคัดย่อ                โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องดักจับยุง  ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ดักจับยุงที่เป็นพาหะของโรค โรคที่มียุงเป็นพาหะและเป็นอันตราถึงแก่ชีวิตได้ ที่สามารถกำจัดยุงได้ปริมาณมาก กว่าอุปกรณ์ที่วางขายตามท้องตลาดที่เรียกว่า ไม้ตียุง และไม่เป็นอัตราเหมือนกับการใช้ยาจุดและยาฉีดกันยุง ซึ่งการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เรียกว่า  เครื่องดักจับยุงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเกิดจากการดัดแปลงมาจากไม้ตียุงที่มีขายตามท้องตลาด โดยนำหลอด แบล็คไลท์ (Black light) ที่มีคุณสมบัติเป็นแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งให้แสงสีม่วงสำหรับล่อยุง และได้มีการศึกษา ดังนี้1.       ศึกษาการทำงานของไม้ตียุงที่มีขายในปัจจุบัน2.       ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องดักจับยุงกับไม้ตียุงในปัจจุบัน               สารบัญเรื่อง                                                                                                                                                       หน้ากิตติกรรมประกาศ                                                                                                                               บทคัดย่อ                                                                                                                                                สารบัญ                                                                                                                                                  สารบัญตาราง                                                                                                                                       สารบัญรูปภาพ                                                                                                                                    บทที่ 1  บทนำ                ที่มาและความสำคัญของโครงการ                                                                                   1                จุดมุงหมายของการศึกษา                                                                                                   1                สมมติฐานของการศึกษา                                                                                                    1ขอบเขตของการศึกษา                                                                                                        2คำนิยามศัพท์เฉพาะ                                                                                                            2                สถานที่ทำการศึกษา                                                                                                            2บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                                 3              บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ                                                                                                                    วัสดุ อุปกรณ์                                                                                                                         7                วิธีดำเนินการทดลอง                                                                                                          7บทที่ 4  ผลการทดลอง                                                                                                                        8บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง                                                                                    9เอกสารอ้างอิงภาคผนวก            สารบัญตาราง                หน้าตารางที่ 1  แสดงเปรียบเทียบของเครื่องดักยุงกับไม้ตียุงที่ขายตามท้องตลาด                                                                8                               สารบัญรูปภาพ                                                                                                                                                                                หน้ารูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ                                                                                                                               10รูปที่ 2  แสดงอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้กำจัดยุง                                                                                             11รูปที่ 3  แสดงการทำฐานเครื่องดักจับยุง                                                                                                         12-13รูปที่ 4 แสดงอุปกรณ์การต่อวงจรไฟฟ้า                                                                                                          14รูปที่ 5 แสดงอุปกรณ์และขั้นตอนการประกอบตะแกรงลวด                                                                     15รูปที่ 6 แสดงอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์พร้อมการใช้งาน                                                                                        16                                       บทที่1บทนำที่มาและความสำคัญของโครงงาน เนื่องจากสภาพดแวดล้อมบริเวณหมู่บ้านต่างๆ  ตำบล สักงาม  อำเภอคลองลาน    จังหวัดกำแพงเพชร  มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาบลุ่มและมีป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์   คือ มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติคลองลาน  จึงเป็นสาเหตุให้พบแมลงหลายชนิดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนและ หนึ่งในแมลงที่พบนั้นได้ชื่อว่าเป็นพาหะนำโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนในหลายประเทศนั้นคือ  ยุง ในช่วงของฤดูฝนของทุกๆปีเป็นช่วงที่สัตว์หลายๆชนิดวางไข่และแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตเป็นจำนวนมาก        แนวคิด            เครื่องดักยุงที่ประดิษฐ์ขึ้น  ได้แนวคิดมาจากไม้ตียุงที่มีวางขายตามท้องตลาด  แต่ไม้ตียุงที่วางขายนั้นส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาว่าซื้อมาแล้ว ตียุงไม่ตาย อายุงานใช้งานน้อย  ราคาแพงแต่ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ  ส่วนการประดิษฐ์โดยนำหลอดหลอดแบล็คไลท์ (Black light)       เป็นส่วนประกอบของเครื่องดักจับยุง โดยอาศัยความรู้จากการสังเกตที่ชาวบ้านนำหลอดแบล็คไลท์ (Black light ) มาล่อให้แมลงบินเข้ามาหาและตกลงไปในภาชนะรองรับ จุดมุ่งหมายของการมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1.  เพื่อศึกษาความชุกชุมของยุง 2.  เพื่อลดปริมาณยุงและแมลงร้ายให้ลดลง3.  เพื่อลดการใช้สารเคมีในการกำจัดยุงและแมลงต่างๆ4.   ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องดักจับยุงกับไม้ตียุงในปัจจุบัน สมมติฐาน     เครื่องดักจับยุงสามารถดักจับยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และดีกว่าไม้ตียุงที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไป     ขอบเขตของการศึกษา          ในการศึกษาครั้งนี้   ได้ทำการทดลองเครื่องดักจับยุงกับสถานที่ต่างๆ  บ้านผู้ประดิษฐ์และโรงเรียนสักงามวิทยา    จังหวัดกำแพงเพชร นิยามศัพท์เฉพาะ เครื่องดักจับยุง  หมายถึง  อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยที่ใช้แสงเพียงอย่างเดียวล่อให้ยุงบินเข้ามาหาและถูกช๊อตและตกลงไปในภาชนะรองรับ สถานที่ทำการศึกษา                 โรงเรียนสักงามวิทยา  และบ้านของผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ 1. ช่วยลดปริมาณของยุงภายในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ2. ช่วยในการลดการใช้สารเคมี3. มีคุณภาพในการใช้งานทนทาน4. มีราคาถูก           บทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องยุงไข้เลือดออกชื่อพาหะนำโรค      ยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก
ชื่อวิทยาศาสตร์      Aedes aegypti   ( Scientific Name )      Aedes albopictus
ชื่อท้องถิ่น      ยุงลาย   Common Name      mosquito
ลักษณะสำคัญ
  • ชีววิทยาของพาหะนำโรค
  • นิเวศวิทยาของพาหะนำโรค
  •   อนุกรมวิธานของพาหนะนำโรค                                                                                                                    Aedes aegypti    เป็นยุงที่มีขนาดเล็กมีสีดำสลับขาว ตรงปล้องข้อต่อของขา มีลายขาวพาดขวาง ส่วนอกมีเกล็ดสีขาวลักษณะคล้ายเคียว
          
  •   ลักษณะคล้ายยุงลาย Ae. aegypti.   ต่างกันที่บนด้านหลังของส่วนอกมีเกล็ดสีขาวเป็นเส้นตรงอนุกรมวิธานของพาหะนำโรค
   ยุงพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ
  • อนุกรมวิธานของพาหะนำโรค
ยุงพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmสพทกพ.2

คำสำคัญ (Tags)#โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 114343, เขียน: 25 Jul 2007 @ 12:20 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 347, อ่าน: คลิก


ความเห็น (76)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
พลอย ฟ้า
IP: xxx.172.161.66
เขียนเมื่อ 

ก็ดีน่ะค่ะ

น่าสนใจดี

แต่โหลดช้าไปหน่อย

กอบได้ไหมค่ะ

ขอบคุณ

ชุติมา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจดีค่ะขอนำไปเป็นตัวอย่างทำต่อนะคะ ขอบคุณค่ะ

โมทามิ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผมว่า มันน่านำไปประยุกค์ ใช้ให้เหมาะสม กับพื้นที่คับ

ลีน่า
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีจังเลย ยุงจะได้ไม่มากัดเรา

อารัยก้อม่ายยู้
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีอ่า เรากำลังหาโครงงานทำอยู่ เป็นไอเดียที่ดีมาก เราจะนำมันมาเป็นตัวอย่างนะ ^_^

พี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ทำให้สวยสวยหน่อยนะ (อย่าชุ่ย)

ไฟซอล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ห้ามทำ(ชุ่ยๆ)สิครับขอบคุณเข้าใจ

(บิว)
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

โครงงานสิ่งประดิษฐวิทยาศาสตร์ ที่เป็นเนื้อเรื่อง

(บิว)
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

โครงงานสิ่งประดิษฐวิทยาศาสตร์ ที่เป็นเนื้อเรื่อง

satawat tongdee
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอดูรูปสิ่งประดิษฐ์หน่อย

ป่าน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

I LovE you

สายป่าน
IP: xxx.42.71.116
เขียนเมื่อ 

ขอดูภาพสำเร็จได้มัยจ๊ะ

ดี
IP: xxx.172.141.117
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ

เปงสิ่งประดิษฐ์ที่ดีมากเลยค่ะ

อยากดูภาพอ่าคร่า

น้องกิ๊ก
IP: xxx.172.194.36
เขียนเมื่อ 

ความคิดดีมากขอเอาไปทำด้วยคนนะ

ohm
IP: xxx.172.179.69
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับผมขอนำไปประยุกใช้ทำโครงงานนะครับ

nox
IP: xxx.25.254.95
เขียนเมื่อ 

ชอบม๊าก.................

น้อย
IP: xxx.174.163.122
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอนำไปประยุกต์ใช้กับโครงงานนะ

พิม
IP: xxx.174.98.124
เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะ

ขอสนับสนุน

ทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำโครงงาน

ขอบคุณมากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มาพบกันโดยบังเอิญ

เพราะกำลังหาโครงงานอยู่ค่ะ

ไม่ทราบว่ายังบันทึกอยู่หรือเปล่าค่ะ

ถ้าว่างแวะไปทักทายกันนะคะ

 

☺-♫☼☼
IP: xxx.157.239.229
เขียนเมื่อ 

มั้ยเข้าจัย

น้องเอ้
IP: xxx.27.185.228
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ

น่านำไปทำโครงงานต่อ

ขอยืมเรื่องนี้ไปทำโครงงานส่งอาจารย์

ได้มั้ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เอ้ เด็กแม่กลอง(สมุทรสงคราม)

เก่ง
IP: xxx.42.94.115
เขียนเมื่อ 

ยุงร้ายทำลายชาติ

แจจุนซู
IP: xxx.142.13.202
เขียนเมื่อ 

ก็ดีน่ะค่ะ

ไอเดียแจ่มไปลุย

เดี๊ยวจะลองเอาไปคิดต่อน่ะค่ะ

ann_0800288061
IP: xxx.173.227.39
เขียนเมื่อ 

ต้องการรูปและวิธีทำ

IP: xxx.44.70.61
เขียนเมื่อ 

ดีจัง

สรสิทธิ์
IP: xxx.175.15.186
เขียนเมื่อ 

เครื่องดักจับยุง

ต้องการรูปและวิธีทำ

nut
IP: xxx.9.54.56
เขียนเมื่อ 

ต้องการรูปและวิธีทำครับ

มุก
IP: xxx.27.254.170
เขียนเมื่อ 

ขอวิธีการทำหน่อยค่ะ

555+
IP: xxx.27.117.252
เขียนเมื่อ 

555+

ไม่บอก
IP: xxx.31.1.70
เขียนเมื่อ 

ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะ

รีน
IP: xxx.27.64.135
เขียนเมื่อ 

ก็ดีนะ

มะนาว
IP: xxx.174.34.248
เขียนเมื่อ 

ก็ดีนะคะ

แต่น่าจะจัดรูปแบบให้ออกมาดูดีหน่อย งงง่ะ

อ้อ

แล้วเอกสารน่าจะพิมน้า

หายังไม่ได้เลย

เเต่ยังไงก็ขอบคุณจ้า

ช่วยได้พอสมควร

ต๊ะ
IP: xxx.175.217.175
เขียนเมื่อ 

ก้องั้นแหละดีก้อได้

อิง
IP: xxx.47.65.136
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะชอบอ่านแล้วเพลินดีเข้าใจง่ายสนุกตื่นเต้น

สุนิสา
IP: xxx.7.219.156
เขียนเมื่อ 

รูปแบบลงไม่รู้เรื่องเลย

ป้าง
IP: xxx.172.100.106
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลไม่ครบอ่า บทที่ 2 ก้อมีข้อมูลน้อย แล้วก้อไม่มีสรุปผล ตารางเปรียบเทียบก้อไม่มี แล้วอ่านยากมาก งงงงงงงงงงงงงงงง

ตัวเล็ก
IP: xxx.175.133.48
เขียนเมื่อ 

มันอ่านยางไงเหรอม่ายเข้าจายเลยอะ แต่ก้อดีนะ

หนูเห็น
IP: xxx.157.175.196
เขียนเมื่อ 

มีรูปภาพมั้ย เนื้อหาน้อยมาก อ่านยากมาก

แอน
IP: xxx.53.139.186
เขียนเมื่อ 

ยากจังเลย

ดาค่ะ
IP: xxx.180.41.138
เขียนเมื่อ 

ก็น่าสนใจดีค่ะ ตอนนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำโครงงานอะไร

เจมส์
IP: xxx.8.85.198
เขียนเมื่อ 

อยากรู้มากกว่านี้ในการทำเดครื่องกำดับยุงและของให้มีรูปภาพให้ด้วย

-
IP: xxx.123.62.207
เขียนเมื่อ 

งงมาก

ปวดสายตาอะ

หน้าจะจัดรูปแบบให้ดีกว่านี้นะคะ

IP: xxx.31.8.223
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะ

IP: xxx.173.107.249
เขียนเมื่อ 

ดูภาพ

IP: xxx.172.181.253
เขียนเมื่อ 

อยากเห้น

IP: xxx.49.192.192
เขียนเมื่อ 

อยากรู้จักโครงงานอีกอ่ะ

มีมาเพิ่มอีกหรือป่าว

oooo
IP: xxx.7.235.69
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นเรียบร้อย

oooo
IP: xxx.7.235.69
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นเรียบร้อย

นิรนาม
IP: xxx.207.100.71
เขียนเมื่อ 

ขอโทษนะคะ

ข้อความข้างบนน่ะไม่ได้ลบหลู่หรอกนะคะแต่ว่า

ไม่อยากให้คนที่มาอ่านอีกต้องมาเดือดร้อน

นำไปโพสต่อ

กรุณาอย่าทำอีกนะคะ

IP: xxx.232.241.127
เขียนเมื่อ 

ขอโทษด้วยนะคะ

คือดิฉันกลัวจริงๆค่ะ

มีจิตดี
IP: xxx.173.224.115
เขียนเมื่อ 

โทษนะคุณเชื่อมากไปรึป่าว

แค่ถอดจิตก็พอใจแล้ว

IP: xxx.175.3.110
เขียนเมื่อ 

อ่านง่ายค็อดๆๆ

รูปแบบน่าสนใจ

น่าค้นหามากเรยยยอ่า

คิดด้ายงัยอ่ะ

เจนจิรา
IP: xxx.172.216.209
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมักมากคร๊

วาด
IP: xxx.49.225.137
เขียนเมื่อ 

อ่านยากมากมาย

ทรายแก้ว
IP: xxx.49.225.137
เขียนเมื่อ 

อ่านยากมากเลยลองจัดรูปแบบใหม่น่าจะอ่านง่าย

nana
IP: xxx.180.119.30
เขียนเมื่อ 

ไม่รู้เรื่องเรยอ่า

เนม
IP: xxx.205.70.104
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่กำหนดปัญหาอ่ะคะ

บาล์มรักพี่นัย
IP: xxx.173.188.130
เขียนเมื่อ 

ก็ k น้ะค้ะ

อยากได้อันที่ง่าย ๆ เพราะหนุอยุ่แค่ ป.6เองค่ะ เป็นหัวหน้าห้องเรยต้องไปแข่ง โครงงาน

วิทยาศาสตร์อ่าค่ะ

กี่
IP: xxx.164.241.153
เขียนเมื่อ 

ดีมีสาระ

แม็ก
IP: xxx.49.235.29
เขียนเมื่อ 

ก็ดีนะครับ

มายด์
IP: xxx.49.240.97
เขียนเมื่อ 

ดูยากมากเลยค่ะ น่าจะจัดระเบียบให้ดีกว่านี้

ด่ะด้ด่เ
IP: xxx.206.107.242
เขียนเมื่อ 

ดีน่ะมากๆด้วย

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยครับ คือบังเอิญผมกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการของไม้ตียุง แต่ยังหาไม่ได้ครับ อยากได้หลักการมากเลยครับ จะทำโครงงานที่เกี่ยวกับไม้ตียุงจะเอาไปใช้กับแมลงวันครับ พอจะมีข้อมูลบ้างไหมครับ ถ้ามีขอความกรุณาส่งให้ที่อีเมลนี้ได้ไหมครับ [email protected] ต้องการมากเลยครับหาหลายเว็บแล้ว รบกวนด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณมากครับ

ห่วยขั้นเทพ
IP: xxx.232.14.248
เขียนเมื่อ 

แมคอินไทแลน

ทินกร
IP: xxx.232.14.248
เขียนเมื่อ 

สุดยอดทางพร้าว

bb
IP: xxx.19.66.21
เขียนเมื่อ 

มะค่อยรู้เรื่องเลยค่ะ

เก้า จิรายุ
IP: xxx.183.111.97
เขียนเมื่อ 

ไม่เข้าใจมากกกกกก มึงทำอะไรของมึง ไอห่า งง ชิบหาเลย

โดม ปกรณ์
IP: xxx.183.111.97
เขียนเมื่อ 

น้องครับ พี่โดมขอให้น้องไปตายซะ

ถามหาพ่องมึงหรอ
IP: xxx.183.111.97
เขียนเมื่อ 

ไอเหี้ยอ่านไม่ออก

shia labuff
IP: xxx.172.222.179
เขียนเมื่อ 

i am sas mak may

นานา
IP: xxx.49.225.64
เขียนเมื่อ 

จัดเป็นระเบียบกว่านี้นะ ข้อมูลก็ โอเซ แต่อ่านยากไปหน่อยทำความเข้าใจไม่ได้เลย ทำได้แค่นี้ก็ถือว่าดีคะ ชมเชย

pongsri
IP: xxx.49.227.33
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นรูปสิ่งประดิษฐ์ที่ทำ

คนน่ารัก
IP: xxx.174.68.48
เขียนเมื่อ 

ดีมากเรยเกี่ยวกับโครงงานวิทย์แบบสิ่งประดิษฐ์ที่ดีมากๆๆๆๆๆๆๆ

คนอ่านไม่รู้เรื่อง
IP: xxx.230.40.214
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีอีก

กาโต๊ะ
IP: xxx.143.166.126
เขียนเมื่อ 

เก่งมากความคิดดี พยายามต่อยอดความคิดต่อน่ะ

Michael M.
IP: xxx.8.70.255
เขียนเมื่อ 

สนใจมาก มีทำจำหน่ายไหมครับ ถ้ามีก็ขอรายละเอียด

เกี่ยวกับราคาและการจัดส่งด้วยครับ ขอบคุณครับ.

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น