คุณธรรมนำความรู้

ติดตามงานโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ๓๐ โรงเรียนใน สพท.ลย.๑

วันนี้เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผอ.สพท.ลย.๑ ได้มอบหมายให้ นายสมเดช เจริญชนม์ หน.กลุ่มนิเทศฯ มาเป็นประธานการประชุมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำทั้ง ๓๐ โรงเรียน ของ สพท.ลย.๑ ณ ห้องประชุมน้ำหมาน มี ศน.กิ่งนภา สกุลตั้ง เป็นเจ้าของเรื่อง สาระสำคัญที่ควรทราบและต้องปฏิบัติต่อไป คือ <ul> <li class="MsoNormal" style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> มีงบประมาณให้ดำเนินการโรงเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท ให้เขียนโครงการของบประมาณส่ง ภายใน ๖ ส.ค.๕๐ (ครอบคลุม กิจกรรมขยายผลในโรงเรียน การถอดบทเรียน การจัดการความรู้ การจัดกิจกรรมเปิดบ้านในเดือนกันยายน การขยายผลให้อีก ๘โรงเรียน และทำหนังสือเล่มเล็ก) </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ๓ โรงเรียนส่งกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมในงานศิลปหัตถกรรม ปี ๒๕๕๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโพนสว่าง วังโพนงามวิทยา และบ้านน้ำแคม) </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ให้โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำทุกโรงเรียนนำครูในโรงเรียนไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานศิลปหัตถกรรม ปี ๒๕๕๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีงบค่าใช้สอยให้,๒๐๐ บาท กลับมาให้ทำสมุดเล่มเล็กเกี่ยวกับการชมตลาดนัดคุณธรรม ๑ เล่ม ส่งภายใน ๙ ส.ค. </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> โรงเรียนควรจัดเข้าค่ายปฏิบัติธรรมให้บุคลากรปีละอย่างน้อย ๑ ครั้ง </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> จะมีการประเมินโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำในภาคเรียนที่๒ เพื่อรับเกียรติบัตรและมีการนำเสนอผลงานในงานมหกรรมวิชาการเดือนธันวาคม) </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> กรณีโรงเรียนเครือข่ายที่ไม่ครบ ๘ โรง หรือยังไม่มีการสมัคร เขตฯจะทำหนังสือแจ้งโรงเรียนทุกโรงอีกครั้ง </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> จะเพิ่มโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ รุ่น ๒ อีก ๓๐ โรงแต่เน้นในด้าน เศรษฐกิจพอเพียง ให้โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำรุ่น ๑ คัดโรงเรียนเครือข่ายให้ ๑ โรง แจ้งภายใน ๑๓ส.ค.๕๐ </li> </ul>บรรจง  ปัทมาลัย ประธานรุ่นฯ ๒๓ ก.ค.๕๐ ๑๓.๕๕ น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ จังหวัดเลย

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรมนำความรู้

หมายเลขบันทึก: 113781, เขียน: 23 Jul 2007 @ 14:10 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)