ความต้องการ ความคาดหวังของนักศึกษาต่อบริการห้องสมุด

นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เวลา 20.00 น. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจอีก 2 ท่าน ได้ไปประชุมร่วมกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้แทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพบริการห้องสมุดเพื่อมุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งการจัดบริการที่สนับสนุนพันธกิจของ มหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้และมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สาระสำคัญของการประชุมสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

ด้านปัญหาการใช้บริการห้องสมุด

    1.ที่จอดรถไม่เพียงพอ

    2.ทรัพยากรสารสนเทศเก่า ล้าสมัยและไม่เพียงพอ

    3. ที่นั่งอ่านไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงสอบกลางภาคและสอบไล่

    4. การโจรกรรมทรัพย์สิน

 ความต้องการ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ

สำนักวิทยบริการควรดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้

   1. ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอ โดยเฉพาะตำราพิ้นฐานที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมากควรเพิ่มจำนวนฉบับให้มากกว่านี้ นอกจากนี้ควรจัดหาภาพยนตร์ เทปภาษาให้ทันสมัยและเพิ่มจำนวนให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา

   2. ควรเสนอมหาวิทยาลัยให้แก้ปัญหาที่จอดรถโดยรีบด่วน

   3. ควรรณรงค์ให้นักศึกษามีจิตสำนึกแบ่งปันที่นั่งอ่านให้เพื่อนที่ต้องการอ่านหนังสือก่อน ไม่ควรจองที่นั่งอ่านให้เพื่อนที่ยังไม่มาใช้ห้องสมุด หากบรรณารักษ์พบเห็นว่ามีการจองที่นั่งนาน ๆ โดยไม่มีการใช้ ควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

   4. ควรมีการประชาสัมพันธ์บริการและกิจกรรมของห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

   5. ควรจัดหาภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม (Soundtrack) ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น เพราะนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการฝึกสนทนาภาษาต่างประเทศจากภาพยนตร์

    6. ควรจัดหาเทปภาษาบทสนทนาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น

    7. ควรย้ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมาอยู่ด้านหน้าหรือในที่ ๆ เป็นจุดเด่นสะดุดตา เพราะเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาและศิษย์เก่าทุกคน

    8. อยากให้จัดบริการห้องสมุดเป็นที่ผ่อนคลายความเครียดของนักศึกษา ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย

    9. ควรจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา

   10. ควรจัดทำข้อมูล ความรู้ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทำ Gateway เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นความรู้จากทั่วโลกมาไว้ในเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการให้มาก ๆ

   11. ควรมีการอบรมการใช้ฐานข้อมูล และ E-Learning กับนักศึกษาปริญญาตรี

   12. เครื่องปรับอากาศในหอสมุดกลางไม่มีความพอดี อาคาร 1 อุณหภูมิร้อนอบอ้าว แต่อาคาร 2 อุณหภูมิเย็นจัดและหนาวมาก ควรปรับปรุงและแก้ไข

   13. โครงการรักการอ่านที่สำนักวิทยบริการเคยจัดให้มีสติ๊กเกอร์เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาอ่านหนังสือติดตามสถานที่ต่าง ๆ ในห้องสมุดเป็นสิ่งที่ดีมาก ในระยะหลังเห็นสติ๊กเกอร์เหล่านี้หายไป อยากเสนอแนะให้สำนักวิทยบริการนำกลับมารณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาอ่านหนังสืออีก

   ความต้องการและข้อเสนอแนะทั้ง 13 ประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนนักศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปรับปรุงการบริการห้องสมุด นับว่าการไปร่วมประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้สำนักวิทยบริการได้รับทราบความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาอย่างแท้จริง นับว่าเป็นการทำงานเชิงรุกที่ได้ผลเกินคาด เพราะสำนักวิทยบริการเคยจัดสัมมนานักศึกษาเพื่อรับฟังความต้องการและความคิดเห็นของนักศึกษามา 2-3 ครั้งแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีผู้แจ้งความจำนงเข้าร่วมสัมมนาน้อยมากจนต้องเลื่อนการจัดสัมมนาออกไปไม่มีกำหนด แต่เมื่อเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยให้ผู้บริหารสำนักวิทยบริการเป็นฝ่ายออกไปพบนักศึกษา ณ สถานที่นักศึกษาคุ้นเคยและในเวลาที่นักศึกษาสะดวก กลับได้รับความสนใจจากนักศึกษามากกว่าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

การดำเนินงานเชิงรุกเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีจึงอยากบันทึกไว้ให้ท่านที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันได้ลองนำไปปฏิบัติโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ หน่วยงานอื่นสามารถนำไปปฏิบัติได้ รับรองได้ผลเกินคาด ท่านใดที่ลองนำไปใช้แล้วได้ผล กรุณานำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดน่ารู้คู่ชุมชนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่เนย

  • ศึกษาความต้องการนิสิต ก็จะคล้ายกันนะคะ เราเป็นห้องสมุดที่มีประวัติยาวนาน หนังสือเก่าเป็นธรรมดา
  • ต้องแยก แลบุ๊ค ออกจากชั้นปกติมั้ยคะ ที่ขอนแก่น แยก อย่างของบูรพา มั้ยคะ
  • อีกนานนะคะ เราจะได้พบกันนะค่ะ ประธาน ท่านแจ้งพี่เนยหรือยังคะ ได้ข่าวจากน้องเฉ่งว่าประธานเราจะไปปฏิบัติงานที่ญี่ปุ่น
  • พี่เนย สบายดีนะคะ คิดถึงพี่เนยจังอยากฟังพี่เนยเล่าเรื่องตอนสาวๆๆ และเจอเค้าคนนั้นอีก  ฮิฮิ  ฟังแล้วมีความสุขจัง คิดตาม และยิ้ม ไปด้วย
นายิกา
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

   ขอบคุณมากค่ะที่ยังระลึกถึงกันอยู่ ตอนนี้พี่กำลังทำสรุปความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ เพราะเพิ่งจะไปประชุมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษามาหมาด ๆ ซึ่งความต้องการจะแตกต่างจากนักศึกษา ป.ตรี โดยสิ้นเชิง โดยนักศึกษา ป.ตรี ต้องการเห็นห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และ entertain ไปด้วย ในขณะที่นักศึกษา ป.โทต้องการใช้ฐานข้อมูลและวารสารต่างประเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัยเป็นอย่างมากค่ะ

ประธานจะไปญี่ปุ่นเมื่อไรคะ ไปนานหรือไม่ หากไปนานแล้วใครจะทำหน้าที่แทน คิดถึงเสมอ

นายิกา