ใครเคยได้ตั้งใจอ่านหน้าแรกของ GotoKnow.org ด้านขวามือบ้าง หลังจากที่เข้ามาใช้ในครั้งแรกแล้ว ส่วนหนึ่งที่ทางทีมงานผู้พัฒนาฯ ได้นำเสนอไว้ก็คือวัตถุประสงค์ของ GotoKnow.org ดังนี้ครับ "GotoKnow.org เป็นระบบ "บล็อก" (Blog) ที่ให้บริการโดย สคส. เพื่อจัดการความรู้เชิงปฏิบัติ เน้นการบันทึกในรูปแบบไดอารี่ของแต่ละบุคคล เพื่อสื่อสารความคิด ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" หลายวันมานี้ผมเริ่มรู้สึกว่า GotoKnow.org เป็นเวที ลปรร. และการได้ค้นหา ค้นพบ "คนคอเดียวกัน" มากขึ้น และผมถือว่าสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อกันในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต จึงบอกว่า GotoKnow เป็นมากกว่า Blog บันทึกไดอารี่

     วันนี้ผมเปิดเมล์ของ Yahoo อ่านก็พบว่ามีผู้อ่าน Blog ในส่วนบันทึกที่ผมเขียนไว้ แล้วตัดสินใจส่งเมล์มาผม 1 ฉบับ คือ คุณ a gogo (น่าจะเป็นสุภาพสตรี เพราะใช้คำลงท้ายว่า "ค่ะ") โดยบอกว่าได้ข้อมูลผมจากประวัติเจ้าของ Blog "ชายขอบ" ตามด้วยข้อความที่บอกถึงวัตถุประสงค์ว่า "คืออยากรบกวน ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราห์และแปลผล spss เพื่อเขียนเป็นรายงาน ลงวิทยานิพนธ์ค่ะ คือ ไม่ทราบว่าจะเขียนวิเคราะห์ยังไง ลงรายงานค่ะ ทั้งนี้คุณ a gogo ได้ลองส่งไฟล์มาให้ผมช่วยดูด้วย" 2 ไฟล์ คือ sACT5AlgoNoNONE.sav และ oACT1.spo

     ผมยินดีครับที่จะช่วยเหลือ ด้วยเข้าใจว่าครั้งหนึ่งอาการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์มาก ในการเรียน ป.โท ซึ่งผมต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Exploratory Factor Analysis เพื่อหาองค์ประกอบเชิงสำรวจของลักษณะบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่พึงประสงค์ของประชาชน ทุกครั้งที่ผมสั่ง Run SPSS ผมจะ Save เก็บไว้ พร้อมทั้งบันทึกแนบท้ายไว้ว่า ทำไมถึงยังใช้ไม่ได้ นั่นหมายถึงว่าการสั่ง Run ครั้งสุดท้ายแล้วใช้ได้ ผมนับได้เป็นครั้งที่ 64 ครับ แต่ละครั้งก็ต้องหาสาเหตุที่ผิดพลาด ผิดข้อตกลงเบื้องต้น และค้นหาวิธีการแก้ไข การจัดการกับข้อมูล เรื่องนี้มีรายละเอียดพอสมควร และก็เกิดความกังวลอยู่มากในขณะนั้น แต่เมื่อใช้ได้แล้วพบว่า 63 ครั้งที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าเลย

     กลับมาที่คุณ a gogo ก็ผมได้ลองดูแล้วนะครับ พบปัญหาว่าที่ยังไม่สามารถดูต่อให้ได้ดังนี้ และคงต้องรบกวนส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ด้วยครับ

          1. ไฟล์ sACT5AlgoNoNONE.sav ผมเปิดดูได้ เพราะไฟล์ Data ของ SPSS มักจะไม่มีปัญหาเรื่อง Version ถึงมีก็พอที่จะจัดการได้ โดยใช้การแปลงไฟล์ฐานข้อมูลซึ่งผมมักจะใช้โปรแกรม Stat/Transfer Version 5 ช่วย แต่ไฟล์นี้จะไม่สามารถบอกอะไรได้มาก ทำให้ผมทำต่อไปไม่ได้ แต่ก็มีที่สงสัยอยู่นิดเดียวคือ ตัวแปร Time ทำไมถึงได้เป็น Norminal Scale

          2. ไฟล์ oACT1.spo เป็นผลการวิเคราะห์ส่วนที่เป็น Output ผมเปิดไม่ได้เนื่องจากไฟล์นี้เป็น Output ของ SPSS Version ที่ต่ำกว่าที่ผมใช้ (ผมใช้ Version 11.5) แต่ถึงเปิดได้ก็จะไม่สามารถคาดเดาว่าจะวิเคราะห์อย่างไรได้มากนัก คำแนะนำหากจะส่งไฟล์ที่เป็น Output ของ SPSS ควรจะได้ Save As ให้เป็นไฟล์ที่เปิดได้โดยสากล เช่น HTML หรือ Print to Acrobat (*.pdf)

          3. การที่จะทำให้ผมสามารถดูและเข้าใจได้เป็นอย่างดี คือโครงร่างฯ ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย บทที่ 1-3 โดยเฉพาะบทที่ 1 และ 3 จึงต้องการว่าคงต้องแนบไฟล์นี้มาให้ด้วย จากนั้นก็ค่อย ๆ ว่ากันไปอีกครั้ง

     ก็อยากจะเรียนคุณ a gogo ว่าด้วยความยินดีครับ และหากเป็นไปได้เวลาส่งไฟล์ให้ผมใช้ Gmail จะส่งไฟล์ใหญ่ได้ดีกว่า แล้ว CC เฉพาะข้อความไปที่ Yahoo เพื่อผิดพลาดยังไงก็จะได้รับรู้ว่ามีการพยายาม Connect อยู่ครับ อีกอย่างขอแนะนำว่าใช้บันทึกใน Blog ของ GotoKnow เพื่อ ลปรร.กันด้วยก็จะดี เพราะหากผมพลาดตรงใหนไป คนอื่น ๆ เห็นเข้าจะได้ทักทาย เราก็จะพัฒนาต่อไปได้อีกครับ