วิเคราะห์หลักสูตร

วิทยาศาสตร์ป.3
การวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม
1.การ สำรวจ  สังเกตและอธิบายลักษณะต่างๆ  ของตัวเองที่เหมือนพ่อและ / หรือเหมือนแม่  2.  การ สำรวจ  อภิปรายและอธิบายได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อและ / หรือแม่สู่ลูกหลาน   3.  การ สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่เคยมีอยู่และสูญพันธุ์ไปแล้ว  4.  การ สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบางชนิดดำรงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันได้  เนื่องจากมีลักษณะเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม  รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปใช้ 5.  การสำรวจ  การสังเกต และอภิปรายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม 1.  สำรวจ  สังเกตและอธิบายลักษณะต่างๆ  ของตัวเองที่เหมือนพ่อและ / หรือเหมือนแม่  2.  สำรวจ  อภิปรายและอธิบายได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อและ / หรือแม่สู่ลูกหลาน (ว 1.2 1)   3.  สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่เคยมีอยู่และสูญพันธุ์ไปแล้ว  (ว 1.2 3) 4.  สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบางชนิดดำรงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันได้  เนื่องจากมีลักษณะเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม  รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปใช้  (ว 1.2 3) 5.  สำรวจ  สังเกตและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ใช้  (ว 2.1 1)   1.  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 2.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 3.  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4.  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม   1.  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 2.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 3.  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4.  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 1.  สังเกต  สำรวจลักษณะ  ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว และอธิบายได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อและ/ หรือแม่สู่ลูกหลาน           2.  สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่เคยมีอยู่  และสูญพันธุ์ไปแล้ว  ส่งมีชีวิตบางชนิดดำรงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันได้เนื่องจากมีลักษณะเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้                
  การวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม
          6.  การสืบค้นข้อมูล  และการอภิปรายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 7.  การอภิปราย  และนำเสนอวิธีการต่าง ๆ ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด  คุ้มค่าและการปฏิบัติจริง  เช่นการประหยัดพลังงาน  การประหยัดการใช้สิ่งของต่าง ๆ             8.การทดลองเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุบางอย่างที่ทำของเล่น  ของใช้และสำรวจชนิดของวัสดุที่ทำของเล่น  ของใช้   6.  สำรวจ  สังเกตและนำเสนอข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม   (ว 2.1 1) 7.  สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการใช้และวิเคราะห์ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น   (ว 2.2 1) 8.  อภิปรายและนำเสนอวิธีการต่างๆ  ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด  คุ้มค่า  (ว 2.2 2) 9.  ร่วมกันปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิ่งต่างๆ  ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและคุ้มค่า  (ว 2.2 2)           10.  ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่น  ของใช้  (ว 3.1 2) 11.  วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายของเล่นของใช้ซึ่งมีส่วนประกอบหลายส่วนใช้วัสดุหลายชนิด  (ว 3.1 2)           1.  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 2.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 3.  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4.  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม                   1.  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 2.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 3.  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน             3.  สำรวจตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  วิเคราะห์ข้อมูล  อภิปรายและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ของสิ่งชีวิตต่าง ๆ  ที่อาศัยอยู่ร่วมกันและนำเสนอผลการศึกษา 4.    สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ  ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 5.  อภิปรายและนำเสนอวิธีการต่าง ๆ ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด  คุ้มค่า  และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 6.  สังเกต  สำรวจตรวจสอบลักษณะที่ปรากฏหรือสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่น  ของใช้ในชีวิตประจำวัน  เปรียบเทียบและจำแนกวัสดุเป็นกลุ่มรวมทั้งระบุเกณฑ์ที่ใช้จำแนก
  การวิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม
9.  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายประโยชน์ของวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาทำของ เล่นของใช้  และเลือกใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 10.  การออกแบบประดิษฐ์ของเล่น  ของใช้จากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น 11.  การสังเกต  การสำรวจ  การทดลอง  และการอภิปรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อบีบ  บิด  ทุบ  ดัด  ดึง  ทำให้ร้อนขึ้น  หรือให้เย็นลง 12.  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  และการนำเสนอประโยชน์และอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ     13.  การทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกแรงกระทำ   12.  รวบรวมข้อมูล  อธิบายประโยชน์ของวัสดุที่นำมาทำของเล่น   ของใช้   และเลือกใช้วัสดุสิ่งของได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  (ว 3.1 2) 13.  รวบรวมข้อมูล  ทดลอง  และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อบีบ  บิด  ทุบ  ดัด  ดึง  ทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง  (ว 3.2 1) 14.  รวบรวมข้อมูล  อธิบายและนำเสนอประโยชน์และอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ       (ว 3.2 1) 15.  ออกแบบประดิษฐ์และนำเสนอของเล่นของใช้ที่ทำจากวัสดุที่หาง่ายใช้ในท้องถิ่น  (ว 3.2 1)   16.  ทดลอง  และอธิบายการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกแรงกระทำ  (ว 4.1 1) 4.  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม                                   1.  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 2.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 3.  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4.  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 7.  อภิปรายเกี่ยวกับชนิดและสมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่น  ของใช้ในชีวิตประจำวัน  อธิบายได้ว่าของเล่นของใช้อาจมีส่วนประกอบหลายส่วน  ใช้วัสดุหลายชนิด  วัสดุแต่ละชนิดใช้ประโยชน์ต่างกัน  สามารถเลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 8.  สังเกต  สำรวจตรวจสอบอธิบายผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อบีบ  บิด  ทุบ  ดัด  ดึง ทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง  รวมทั้ง อันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ  และการนำไปใช้ประโยชน์         9.   สำรวจตรวจสอบและอธิบายได้ว่าการดึง  หรือผลักจะต้องออกแรง  ซึ่งแรงนั้นอาจทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
  การวิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม
14.  การทดลองและการอภิปรายเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก และทำให้วัตถุมีน้ำหนัก   15.  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  ที่นำมาผลิตพลังงานไฟฟ้า 16.  การสืบค้นข้อมูล  และการอภิปรายเกี่ยวกับแหล่งพลังงานหมุนเวียน  17.  การสืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 18. การสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอภิปรายการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย 19.  การสำรวจและการอภิปรายเกี่ยวกับแหล่งน้ำละประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่น 20.  การทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติบางประการของน้ำ 17.  ทดลองและอธิบาย  แรงดึงดูดของโลกทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก  และทำให้วัตถุมีน้ำหนัก (ว 4.1 2)     18.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่ได้ผลิตไฟฟ้า  (ว 5.1 3) 19.  สืบค้นข้อมูล  และอธิบายแหล่งพลังงานที่มีจำกัด  และแหล่งพลังงานหมุนเวียน  (ว 5.1 3) 20.  สืบค้นข้อมูลและบอกวิธีการประหยัดไฟฟ้า  และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  (ว 5.1 3)       21.  สำรวจและนำเสนอแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่น  (ว 6.1 2) 22.  ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติบางประการของน้ำ  (ว 6.1 2) 1.  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 2.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 3.  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4.  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม   1.  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 2.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 3.  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4.  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม     1.  สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ 2.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 3.  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4.  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  10.  สังเกต  สำรวจตรวจสอบและอธิบายได้ว่าวัตถุจะตกลงสู่พื้นเสมอเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก  แรงดึงดูดของโลกทำให้วัตถุมีน้ำหนัก   11.  สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและบอกได้ว่าพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งพลังงานในธรรมชาติที่แตกต่างกัน  แหล่งพลังงานบางอย่างมีจำกัดจึงต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย               12.  สำรวจแหล่งน้ำในท้องถิ่น  ทดสอบ และอธิบายสมบัติของน้ำ  การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ  ความจำเป็นของน้ำต่อสิ่งมีชีวิตและการใช้น้ำอย่างประหยัด  
การวิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม
21.  การสำรวจและการทดลองเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำ 22.  การอภิปรายเกี่ยวกับความจำเป็นของน้ำต่อสิ่งมีชีวิตและการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน     23. ทดลองเกี่ยวกับอากาศรอบตัวและสมบัติของอากาศ 24.  การวัดและเปรียบเทียบอุณหภูมิของอาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาศาสตร์แสนสนุก

คำสำคัญ (Tags)#แผนการสอนวิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 111192, เขียน: 13 Jul 2007 @ 11:51 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 11:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)