การเจริญเติบโตของสัตว์มีหลายลักษณะ  ดังนี้

   1.   การเจริญเติบโตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง  เช่น

             -  สุนัข

             -  แมว

   2.  การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง แต่ไม่สมบูรณ์  เช่น

             -  แมลงปอ

             -  ชีปะขาว

   3.   การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์  เช่น

             -  ยุง

            -  ผีเสื้อ

            -  แมลงวัน

 4.  การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทีละน้อย  เช่น

            -  จิ้งหรีด

            -  ตั๊กแตน