พระบรมราโชวาท

 เนื่องในโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนปี พ.ศ เป็น ๒๕๔๙ เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ และ พวกเรา "นักพัฒนา" ขอนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันข้าราชการพลเรือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ สำหรับ "ผู้ปฏิบัติ" ดังนี้ครับ

 ๑. "ความรู้" ที่ถูกต้อง แม่นยำ ทั้ง ทางลึก และ แนวกว้าง

  ๒. "ความคิดเห็น" ที่เป็นสัมมาทิฐิ คือ "ถูกต้องด้วย เหตุผล หลักวิชา และ ความชอบธรรม"

 ๓. "ความสามารถ" ในการปฏิบัติ ภาระกิจ การงาน ให้สำเร็จผล ตามจุดมุ่งหมาย

 ผู้ปฏิบัติราชการโดยอาศัยปัจจัยทั้งสาม "ครบถ้วน" "สม่ำเสมอ" จะประสพความสำเร็จ และ ความเจริญรุ่งโรจน์ ทั้งทำให้ราชการและชาติบ้านเมือง พัฒนาก้าวหน้าไปด้วยความมั่นคงสวัสดี

JJ