เชิญชวนสมัครเข้าร่วมชุมชน"Knowledge Management"มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวน "คณะ/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก หรือหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ สถาบันเครือข่าย หรือ ท่านที่สนในนำ

 "การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาตน คน หน่วยงาน และ องค์การ"

 เพื่อจะได้ "สร้างเครือข่ายการแลก เปลี่ยน เรียน รู้ การบูรณาการคุณภาพ เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย แห่งการวิจัย"

JJ