แผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง

แนวการเขียนแผน

แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง    การประหยัดพลังงานไฟฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                            เวลาเรียน   3  คาบ---------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง        การผลิตไฟฟ้าต้องใช้ทรัพยากรมาก และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงควรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และรู้คุณค่า จุดประสงค์การเรียนรู้            1. อธิบายผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าต่อสภาพแวดล้อม            2. เขียนแผนผังความคิดวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้ และประโยชน์ของไฟฟ้า            3. นักเรียนมีความตั้งใจในการทำงานด้วยเหตุผล สาระการเรียนรู้        1. ศึกษาวิกฤตการณ์พลังงาน            2. ผลกระทบการใช้พลังงานเชื้อเพลิง  ภาวะเรือนกระจก และฝนกรด            3. บอกวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด            4. ศึกษาวิธีการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า            5. จัดทำโครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน ภาระงาน/ชิ้นงาน        โครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน บูรณาการ   สาระภาษาไทย และสาระศิลปศึกษา   (บุรณาการแบบสอดแทรก)        การบูรณาการหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            1. ความพอประมาณ                        1.1 พอประมาณการประหยัดพลังงานไฟฟ้า            2. ความมีเหตุมีผล                        2.1 ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ให้คุ้มค่า            3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี                        3.1 สมาชิกในกลุ่มมีความสุขกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า                        3.2 เกิดความประหยัด อดออม            4. เงื่อนไขความรู้                        4.1 วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า                        4.2 การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า                        4.3 โครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน            5. เงื่อนไขคุณธรรม                        5.1 ความรับผิดชอบในการทำงาน                        5.2 ความขยัน                        5.3 ความประหยัด                 กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำ     1. ครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้     2. ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการไฟฟ้าในโรงเรียน และบ้านของนักเรียน  ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล  ดังนี้     นักเรียนเคยดูบิลค่าไฟฟ้าบ้านนักเรียนแต่ละเดือนหรือไม่ว่าเสียค่าไฟฟ้าเดือนละเท่าไร     เครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านของนักเรียนมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือไม่     * นักเรียนคิดว่าฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีความหมายว่าอย่างไร ขั้นให้ประสบการณ์     3. ครูนำสนทนาเกี่ยวกับเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  แล้วแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3 คน ศึกษาใบความรู้ที่  1   เรื่องวิกฤตการณ์พลังงาน  และศึกษาตารางแสดงการใช้พลังงานเชื้อเพลิง จากนั้นตอบคำถามใบงานที่ 1     4. นักเรียนช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบการใช้เชื่อเพลิง จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเตอมเกี่ยวกับภาวะเรือนกระจก  และฝนกรด     5. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดแล้วจดบันทึกลงในใบงานที่ 2  จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลหน้าชั้นเรียน     6. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการประหยัดไฟฟ้าจากใบความรู้ที่ 3 และแผนเป็นแผนผังความคิดในใบงานที่ 3     7. นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านของนักเรียนว่ามีฉลากไฟเบอร์ 5 หรือไม่จากนั้นครูให้ความรู้จากใบงานถึงการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5      ขั้นสรุปและการนำไปใช้     8. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำโครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน     9. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานโครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้า        ·       การมีเหตุผล·       การสังเกต      ·       ทักษะการคิดวิเคราะห์ ·       การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น·       การประหยัด·       การประหยัด ·       การสังเกต·       การทำงานกลุ่ม       ·       การทำงานกลุ่ม·       การลงมือปฏิบัติ·       ความรับผิดชอบ

 สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้        1. ใบความรู้            2. ใบงาน            3. แบบบันทึกกิจกรรม และแบบบันทึกการประหยัดพลังงานไฟฟ้า                         การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่จะประเมิน ประเด็นในการประเมิน เครื่องมือ/วิธีการประเมิน
1. ผลงานนักเรียน(โครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้า) กระบวนการคิดการทำโครงงาน·       หาข้อมูลตามที่ครูบอก·       มีการหาข้อมูลเพิ่มเติม·       ร่วมกับเพื่อนและพัฒนาต่อเนื่อง  ตรวจผลงาน  โครงงานมีความสมบูรณ์ถูกต้อง
2. ทักษะการทำงานกลุ่ม ·       ปฏิบัติตามหน้าที่·       แสดงความคิดเห็น·       ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม  ·       สังเกตพฤติกรรมในระหว่างปฏิบัติงาน 
3. ความรับผิดชอบ ·       ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จ·       แก้ไขงานเมื่อพบความบกพร่อง·       มีความใส่ใจการตรวจทาน  ·       สังเกตพฤติกรรมในระหว่างปฏิบัติงานกลุ่ม 
4. ความตั้งใจการทำงาน ·       ความตั้งใจ มุ่งมั่น กระตือรือร้นในการทำงาน  ·       สังเกตพฤติกรรมปฏิบัติงานกลุ่ม 

                            การกำหนดแนวทางการให้คะแนน  

 รายการประเมิน ระดับคุณภาพ
1 2 3
ด้านปริมาณ มีข้อมูลน้อยกว่าที่ครูกำหนด มีข้อมูลเท่ากับที่ครูกำหนด มีข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาชัดเจนจากแหล่งอื่นๆ
ด้านคุณภาพ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นรูปธรรม และไม่ถูกต้อง ข้อมูลเป็นรูปธรรม และมีการอธิบายเชื่อมโยงถึงนามธรรม( อ้างถึงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลัง 1 เดือน) ข้อมูลเป็นรูปธรรม และมีการอธิบายเชื่อมโยงถึงนามธรรม( อ้างถึงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลัง 2 เดือนขึ้นไป)
ผังความคิด เขียนสาระไม่ตรง และไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีกาจัดลำดับขั้นตอน  ความคิด  และการเชื่อมโยงเป็นบางส่วน มีความคิดสร้างสรรค์ในการลำดับขั้นตอน  ความคิดแลเชื่อมโยง
อื่นๆ ใช้ภาษาไม่ถูกต้องสะกดตั้งแต่ 10 คำขึ้นไป ใช้ภาษาถูกต้องสะกดผิดน้อยกว่า 10 คำ ใช้ภาษาถูกต้องสะกดไม่ผิดเลย
ระบายสีไม่เหมาะสม ระบายสีได้เหมาะสมออกนอกรูป ระบายสีได้เหมาะสมไม่ออกนอกรูป

 เกณฑ์การประเมินคะแนน 11 15 คะแนน         มีคุณภาพ         ระดับดีคะแนน   7 11 คะแนน         มีคุณภาพ         ระดับพอใช้คะแนนตั้งแต่ 6 ลงมา              คุณภาพ           ต้องปรับปรุง        บันทึกหลังการสอน/ปัญหาที่พบ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                             ลงชื่อ.........................................................................                                                                                   ( นางสาววาสนา  ปั้นไล้)ความคิดเห็นผู้ตรวจแผนการเรียนรู้........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.........................................................................                                                                          ( ............................................................)        ใบความรู้ที่ 1 เรื่องที่ 1เรื่อง  วิกฤตการณ์พลังงานวิกฤตการณ์พลังงาน            โลกต้องใช้เวลาหลายร้อยล้านปี ในการสร้างเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ เช่น ถ่านหิน  น้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#แผนการสอน#km กทม เขต 3#โรงเรียนวัดช่างเหล็ก(ส.ช.ก.)

หมายเลขบันทึก: 110756, เขียน: 12 Jul 2007 @ 11:13 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

ขอบคุณนะค่ะ ที่สนใจเข้าไปอ่านเรื่องเล่า  มีอะไรแนะนำกันได้นะค่ะ  ยินดีเสมอค่ะ
ปณิตา
IP: xxx.24.165.154
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันสนใจแผนของคุณแต่ก็เป็นเรื่องเศร้าอีกน่ะล่ะเพราะไม่สอนวิทย์ และก็อยากจะขอรบกวนได้หรือเปล่าค่ะ.... ให้ช่วยส่งตัวอย่างแผนการเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ใช้สอนกับวิชาภาษาอังกฤษได้ในระดับชั้นป4-6น่ะค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะจะไม่ลืมพระคุณในครั้งนี้เลย

เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับหลังจากอบรมบล็อกแล้วเป็นไงบ้างครับมีเวลาเขียนบล็อกไหมครับแบ่งเวลาให้บล็อกบ้างน่ะครับวันนี้ผมได้เข้าร่วมงานมหกรรมตลาดนัดนักจัดการความรู้ครับที่อยุธยาครับอยากให้คุณครูมาบ้างจังครับมีอะไรที่ดีมากครับได้คำมาคำหนึ่งครับ "จับจ่ายใช้สอยความรู้ด้วยความรู้" ครับคุณครูเล่าในบันทึกอีกน่ะครับ
เกศกนก สาริกบุตร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์วาสนาด้วยนะคะดิฉันอยากได้แผนการสอนแบบเศรษฐกิจพอเพียงคณิตศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนดิฉันเป็นเอกชนเพิ่งเริ่มทำแผนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ได้ประโยชน์มากเลยค่ะ

อ.วลี คำซื่อ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แนะนำการเรียนการสอนครับแม้ไม่ตรงตามกระทู้ของผมก็ไม่เป็นไรครับการที่ผมได้อ่านแบบการเรียนการสอนนี้แล้วทำให้ผมนึกไอเดียใหม่ขึ้นได้ครับคราวหลังมีอะไรดีๆก็มาบอกให้ฟังบ้างนะครับ ขอบคุณครับ จาก อ.วลี คำซื่อ อาจารย์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา อ.ท่าศาลา ต.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

นักศึกษา
IP: xxx.29.53.8
เขียนเมื่อ 

ขอCopyแผนหน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เล็ก
IP: xxx.10.27.47
เขียนเมื่อ 

แผนอ่านแล้วเข้าใจง่าย และน่าสนใจมาก

IP: xxx.172.227.119
เขียนเมื่อ 

ฮอขทก

THE KOP
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาต copy แผนไว้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับ

nok
IP: xxx.173.8.90
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ขอบคุณสำหรับแผนการสอนดีๆของอาจารย์ พอดีมีเพื่อนครู ชื่อครูโอ๋เยาวลักษณ์  ชูศรี  บอกว่าเป็นเพื่อนกับอาจารย์และอยากติดต่อกับอาจารย์ด้วยคะ เมล ของครูโอ๋ [email protected] ถ้าอาจารย์เปิดเจอช่วยเมลไปทักทายครูโอ๋หน่อยนะค่ะ ขอบคุณคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับ

เว็บที่โหลดแผนการสอนที่แนะนำ

http://teacherload.com

ลองไปศึกษาดูนะ

ครูยุ
IP: xxx.180.24.100
เขียนเมื่อ 

เป็นแผนที่ตรงความต้องการมากเลย ขอนำไปใช้หน่อยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

แผนเศรษฐกิจพอเพียงน่าสนใจมากค่ะ