ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา  สถาบันธัญญารักษ์ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่สำคัญ 2 เรื่องคือ
  1. 20 ธ.ค. 48  เรื่อง Unit optimization  เพื่อทบทวนระบบ PDCA ในหน่วยงาน ให้ทุกหน่วยงาน ได้มีการวิเคราะห์หน่วยงานตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนา ด้วยวิธีการต่างๆอย่างต่อเนื่อง  เฃ่น  การวิเคราะห์ลูกค้า   การวิเคราะห์และจัดทำบัญชีความเสี่ยง (risk profile) การวิเคราะห์กระบวนการหลัก     โดยให้ส่งผลการวิเคราะห์มาที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพภายในวันที่ 13 มค 49   แต่ส่งมาก่อนก็ดี จะได้ตรวจสอบให้ก่อน                 
  2. 21 ธ.ค. 48  เรื่อง FMEA  หรือ Failure mode and effect analysis  เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารยาในหอผู้ป่วย    แต่ยังไม่สมบูรณ์ จะนัดเพื่อทำต่ออีกครั้งหนึ่ง