ครูปฐมวัย  มีความลำบากใจมากในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์  เพราะที่มีก็เพียงแค่  มีมีมีมี  เท่านั้น  นำไปเป็นเนื้อนาบุญไม่ได้  เป็นสิ่งลำบากใจมากๆๆๆๆๆๆๆ  สนใจบ้างไหมครับ  sonothai  มีดีจะบอก ทำอย่างไรให้โดนใจ  จัดประสบการณ์ได้อย่างสบายๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ต้องอายใครโดยเฉพาะบรรดากรรมการประเมิน(ทุกประเภท)  นำไปต่อยอดได้อีกด้วย...เอาเป็นอันว่าผมมีเส้นทางการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ให้กับครูปฐมวัย  พอหอมปากหอมคอ  ดังนี้
                           1.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1.  จัดระเบียบการนั่ง/ยืน  ตามสาระที่ควรเรียนรู้
2.  แจ้งจุดประสงค์  ตกลงกฎ กติกา ระเบียบ  เงื่อนไข
3.  แนะนำ สาธิต กิจกรรม สื่อ วัสดุ-อุปกรณ์  เพลง จังหวะ ดนตรี  ประกอบการจัดกิจกรรม
4.  สาธิต  ท่าทางประกอบการเคลื่อนไหวจากง่ายไปหายาก  จากอยู่กับที่ไปหาเคลื่อนที่
5.  เด็ก ๆ ปฏิบัติกิจกรรมตามแบบที่ครูนำเสนอ
6.  ครูเสริมแรง กระตุ้น ยั่วยุ ให้ปฏิบัติด้วยความชื่นชม ร่าเริง
     สนุกสนานทุกคน
7.  ให้เด็ก ๆ ปฏิบัติเองโดยไม่มีแบบ และตามจินตนาการ อย่าง
     สร้างสรรค์
8.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
9.  ครูให้เด็กนอน หรือนั่งพักผ่อน  คลายอริยบท

                                  2. กิจกรรมสร้างสรรค์
1.  จัดระเบียบการนั่งของเด็ก
2.  แบ่งกลุ่มเด็ก  เลือกผู้นำกลุ่ม  ตัวแทนรับอุปกรณ์กับครู ที่เตรียมไว้
3.  สาธิต  อธิบาย  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การปฏิบัติกิจกรรมที่ครูจัดไว้
4.  แจ้งข้อตกลง  กติกา  การเข้าร่วมกิจกรรม เน้นความสะอาด  ปลอดภัย  คุณธรรม  กระบวนการคิด
5.  เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม  ตามข้อตกลง  2-3  กิจกรรม
6.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง กระตุ้น  ยั่วยุให้ปฏิบัติด้วยความพึงพอใจ
7.  เด็กนำเสนอผลงานที่ประทับใจ
8.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
9.  เด็กนำอุปกรณ์เก็บเข้าที่  และทำความสะอาดร่วมกัน

                                   3.  กิจกรรมเสรี หรือเล่นตามมุม
1.  จัดระเบียบการนั่งของเด็ก
2.  แจ้งข้อตกลง  กติกา  การเปิดมุม (เมื่อเปิดมุมหนังสือ
     ห้ามเปิดมุมที่มีเสียงดัง เช่น มุมดนตรี)
3.  เด็กเลือกมุมที่เปิดตามความสมัครใจ
4.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง ด้วยการกระตุ้นยั่วยุ  แนะนำ ให้เด็กรู้จัก แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ 
     รู้จักรอคอย เสียสละ
5.  สุ่มเด็กเล่าความประทับใจสรุปร่วมกัน
6.  เด็กเก็บของเข้าที่  และร่วมกันสังเกต /สำรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์

                           4.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1.  จัดระเบียบการนั่ง  (รูปครึ่งวงกลม  ตัวยู  เกือกม้า)
2.  ครูนั่งบนเก้าอี้ตัวเล็ก ๆ  หรือนั่งกับพื้น  อยู่ในระดับสายตากับ
     เด็ก  จัดวางอุปกรณ์/สื่อ ไว้ข้าง ๆ ครูทุกรายการที่จะจัดกิจกรรม 
3.  ครูเก็บเด็กด้วยเทคนิคที่หลากหลาย
4.  ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย  ที่เน้น กระบวนการคิด  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     และ   แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  เล่านิทาน บทบาทสมมุติ สาธิต  ทดลอง ฯลฯ
4.  ครูเปิดโอกาสเด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรม
5.  เด็กนำเสนอประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ
6.  ครูอาจเก็บเด็กอีกครั้ง(กรณีที่เด็ก ๆ เกิดความวุ่นวาย)
7.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
8.  เก็บวัสดุ อุปกรณ์  เข้าที่ / ส่งครู

                               5.  กิจกรรมกลางแจ้ง
1.  จัดแถว จับรถไฟ  เดินไปสนามกลางแจ้ง  บ่อทราย
2.  เมื่อถึงสนามควรจัดแถวก่อน  แล้วจึงให้เด็กอบอุ่นร่างกาย
3.  อธิบาย  สาธิต  วิธีการเล่น
4.  แจ้งข้อตกลง  กติกา  เน้นความปลอดภัย
5.  ทดลองให้เด็กเล่น
6.  เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนด  เน้นปฏิบัติตามกติกาและความปลอดภัย
7.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง
8.  เด็กเล่นอิสระ
9.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
10.  เด็กนั่งคลายกล้ามเนื้อ
11.  เด็กทำความสะอาดร่างกาย
12.  เด็กเดินแถวกลับเข้าห้องเรียน

                              6.  เกมการศึกษา
1.  จัดระเบียบการนั่ง
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์  แล้วอธิบาย  สาธิต  การเล่นเกมใหม่
3.  แบ่งกลุ่มเด็ก
4.  ตัวแทนกลุ่มรับเกมการศึกษา ใหม่  และเก่า
5.  เด็กเล่นเกมการศึกษาตามความสมัครใจ  ทั้งเกมใหม่ และเกม
     ที่เคยเล่นมาแล้ว
6.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง
7.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
8.  เก็บวัสดุ อุปกรณ์  เข้าที่ / ส่งครู

       คุณครูปฐมวัยครับ  เมื่อได้เส้นทางการเขียนแผนการจัดประสบการณ์แล้ว  ขอให้คุณครูขยายความแต่ละขั้นตอนให้ละเอียดขึ้นอยู่กับศักยภาพและบริบทของสถานศึกษาของคุณครู (อย่าคัดลอกของผมทั้งดุ้นโดยไม่ต่อยอดนะครับ)  หวังว่าคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคุณครูปฐมวัยได้บ้าง  ส่วนความละเอียดแต่ละขั้นตอน  ผมก็พอมีอยู่บ้างครับ  ถ้ามีความต้องการ  จะต่อยอดให้ใหม่นะครับ
        คุณครูปฐมวัย..ที่น่ารักทุกท่านครับ..ต้องขอโทษเป็นอย่างมากที่ให้รอ..อันที่จริงนั้นมีสาเหตุมาจากตัวกระผมลืมรหัสผ่าน..(นี่ขนาดเซียนยังลืมได้)..เอาเป็นอันว่าที่ขอเอาไว้ทุกท่าน..ให้ใจเย็นอีกนิดหนึ่งนะครับ..ผมกำลังปรับแผนจัดประสบการณ์ใหม่..ให้โดนใจมากกว่าเดิม..จะได้สะใจ..ขอโทษถูกใจคุณครูปฐมวัย  และหากต่อยอดพัฒนานำไปขอความก้าวหน้าจะได้ไม่อายคณะกรรมการท่านครับ..มีอะไรอยากได้ก็เขียนฝากแสดงความคิดเห็นเอาไว้..หากจะให้ดีกรุณาฝาก e-mail เอาไว้จะได้ส่งให้เป็นการเฉพาะรายครับ ถ้าฝากข้อความเอาไว้ธรรมดา..ไม่สามารถส่งข้อมูลให้ได้จริงๆ ครับ