• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

จัดทำแผนจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แบบโดนใจ

  แผนจัดประสบการณ์ สำหรับครปฐมวัย  

ครูปฐมวัย  มีความลำบากใจมากในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์  เพราะที่มีก็เพียงแค่  มีมีมีมี  เท่านั้น  นำไปเป็นเนื้อนาบุญไม่ได้  เป็นสิ่งลำบากใจมากๆๆๆๆๆๆๆ  สนใจบ้างไหมครับ  sonothai  มีดีจะบอก ทำอย่างไรให้โดนใจ  จัดประสบการณ์ได้อย่างสบายๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ต้องอายใครโดยเฉพาะบรรดากรรมการประเมิน(ทุกประเภท)  นำไปต่อยอดได้อีกด้วย...เอาเป็นอันว่าผมมีเส้นทางการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ให้กับครูปฐมวัย  พอหอมปากหอมคอ  ดังนี้
                           1.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1.  จัดระเบียบการนั่ง/ยืน  ตามสาระที่ควรเรียนรู้
2.  แจ้งจุดประสงค์  ตกลงกฎ กติกา ระเบียบ  เงื่อนไข
3.  แนะนำ สาธิต กิจกรรม สื่อ วัสดุ-อุปกรณ์  เพลง จังหวะ ดนตรี  ประกอบการจัดกิจกรรม
4.  สาธิต  ท่าทางประกอบการเคลื่อนไหวจากง่ายไปหายาก  จากอยู่กับที่ไปหาเคลื่อนที่
5.  เด็ก ๆ ปฏิบัติกิจกรรมตามแบบที่ครูนำเสนอ
6.  ครูเสริมแรง กระตุ้น ยั่วยุ ให้ปฏิบัติด้วยความชื่นชม ร่าเริง
     สนุกสนานทุกคน
7.  ให้เด็ก ๆ ปฏิบัติเองโดยไม่มีแบบ และตามจินตนาการ อย่าง
     สร้างสรรค์
8.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
9.  ครูให้เด็กนอน หรือนั่งพักผ่อน  คลายอริยบท

                                  2. กิจกรรมสร้างสรรค์
1.  จัดระเบียบการนั่งของเด็ก
2.  แบ่งกลุ่มเด็ก  เลือกผู้นำกลุ่ม  ตัวแทนรับอุปกรณ์กับครู ที่เตรียมไว้
3.  สาธิต  อธิบาย  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การปฏิบัติกิจกรรมที่ครูจัดไว้
4.  แจ้งข้อตกลง  กติกา  การเข้าร่วมกิจกรรม เน้นความสะอาด  ปลอดภัย  คุณธรรม  กระบวนการคิด
5.  เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม  ตามข้อตกลง  2-3  กิจกรรม
6.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง กระตุ้น  ยั่วยุให้ปฏิบัติด้วยความพึงพอใจ
7.  เด็กนำเสนอผลงานที่ประทับใจ
8.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
9.  เด็กนำอุปกรณ์เก็บเข้าที่  และทำความสะอาดร่วมกัน

                                   3.  กิจกรรมเสรี หรือเล่นตามมุม
1.  จัดระเบียบการนั่งของเด็ก
2.  แจ้งข้อตกลง  กติกา  การเปิดมุม (เมื่อเปิดมุมหนังสือ
     ห้ามเปิดมุมที่มีเสียงดัง เช่น มุมดนตรี)
3.  เด็กเลือกมุมที่เปิดตามความสมัครใจ
4.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง ด้วยการกระตุ้นยั่วยุ  แนะนำ ให้เด็กรู้จัก แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ 
     รู้จักรอคอย เสียสละ
5.  สุ่มเด็กเล่าความประทับใจสรุปร่วมกัน
6.  เด็กเก็บของเข้าที่  และร่วมกันสังเกต /สำรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์

                           4.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1.  จัดระเบียบการนั่ง  (รูปครึ่งวงกลม  ตัวยู  เกือกม้า)
2.  ครูนั่งบนเก้าอี้ตัวเล็ก ๆ  หรือนั่งกับพื้น  อยู่ในระดับสายตากับ
     เด็ก  จัดวางอุปกรณ์/สื่อ ไว้ข้าง ๆ ครูทุกรายการที่จะจัดกิจกรรม 
3.  ครูเก็บเด็กด้วยเทคนิคที่หลากหลาย
4.  ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย  ที่เน้น กระบวนการคิด  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     และ   แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  เล่านิทาน บทบาทสมมุติ สาธิต  ทดลอง ฯลฯ
4.  ครูเปิดโอกาสเด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรม
5.  เด็กนำเสนอประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ
6.  ครูอาจเก็บเด็กอีกครั้ง(กรณีที่เด็ก ๆ เกิดความวุ่นวาย)
7.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
8.  เก็บวัสดุ อุปกรณ์  เข้าที่ / ส่งครู

                               5.  กิจกรรมกลางแจ้ง
1.  จัดแถว จับรถไฟ  เดินไปสนามกลางแจ้ง  บ่อทราย
2.  เมื่อถึงสนามควรจัดแถวก่อน  แล้วจึงให้เด็กอบอุ่นร่างกาย
3.  อธิบาย  สาธิต  วิธีการเล่น
4.  แจ้งข้อตกลง  กติกา  เน้นความปลอดภัย
5.  ทดลองให้เด็กเล่น
6.  เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนด  เน้นปฏิบัติตามกติกาและความปลอดภัย
7.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง
8.  เด็กเล่นอิสระ
9.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
10.  เด็กนั่งคลายกล้ามเนื้อ
11.  เด็กทำความสะอาดร่างกาย
12.  เด็กเดินแถวกลับเข้าห้องเรียน

                              6.  เกมการศึกษา
1.  จัดระเบียบการนั่ง
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์  แล้วอธิบาย  สาธิต  การเล่นเกมใหม่
3.  แบ่งกลุ่มเด็ก
4.  ตัวแทนกลุ่มรับเกมการศึกษา ใหม่  และเก่า
5.  เด็กเล่นเกมการศึกษาตามความสมัครใจ  ทั้งเกมใหม่ และเกม
     ที่เคยเล่นมาแล้ว
6.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง
7.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
8.  เก็บวัสดุ อุปกรณ์  เข้าที่ / ส่งครู

       คุณครูปฐมวัยครับ  เมื่อได้เส้นทางการเขียนแผนการจัดประสบการณ์แล้ว  ขอให้คุณครูขยายความแต่ละขั้นตอนให้ละเอียดขึ้นอยู่กับศักยภาพและบริบทของสถานศึกษาของคุณครู (อย่าคัดลอกของผมทั้งดุ้นโดยไม่ต่อยอดนะครับ)  หวังว่าคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคุณครูปฐมวัยได้บ้าง  ส่วนความละเอียดแต่ละขั้นตอน  ผมก็พอมีอยู่บ้างครับ  ถ้ามีความต้องการ  จะต่อยอดให้ใหม่นะครับ
        คุณครูปฐมวัย..ที่น่ารักทุกท่านครับ..ต้องขอโทษเป็นอย่างมากที่ให้รอ..อันที่จริงนั้นมีสาเหตุมาจากตัวกระผมลืมรหัสผ่าน..(นี่ขนาดเซียนยังลืมได้)..เอาเป็นอันว่าที่ขอเอาไว้ทุกท่าน..ให้ใจเย็นอีกนิดหนึ่งนะครับ..ผมกำลังปรับแผนจัดประสบการณ์ใหม่..ให้โดนใจมากกว่าเดิม..จะได้สะใจ..ขอโทษถูกใจคุณครูปฐมวัย  และหากต่อยอดพัฒนานำไปขอความก้าวหน้าจะได้ไม่อายคณะกรรมการท่านครับ..มีอะไรอยากได้ก็เขียนฝากแสดงความคิดเห็นเอาไว้..หากจะให้ดีกรุณาฝาก e-mail เอาไว้จะได้ส่งให้เป็นการเฉพาะรายครับ ถ้าฝากข้อความเอาไว้ธรรมดา..ไม่สามารถส่งข้อมูลให้ได้จริงๆ ครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 109942
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ดอกไม้: 5
  ความเห็น: 432
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (100)

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น   

อาจารย์รบกวนอาจารย์ส่งแผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 1เทอม 2 ให้ด้วยจักขอบพระคุณอย่างสูงเนื่องจากไม่เคยสอนอนุบาลเลย ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ [email protected]

เรียนท่านศึกษานิเทศน์ที่เคารพ ดิฉันใคร่ขอรบกวนให้ท่านช่วยส่งแผนการสอนปฐมวัยทั้งอ. 1 และอ. 2ให้ด้วยค่ะ ขอทั้ง 2 เทอมนะคะ เพื่อนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กด้วยค่ะ ตามเมลนี้ค่ะ [email protected] [email protected]

อาจารย์คะขอแผนอนุบาล1 ด้วยค่ะจักขอบพระคุณมากค่ะ

อาจารย์ค่ะรบกวนขอแผนการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย อนุบาล 1และอนุบาล 2. เพื่อนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กด้วยค่ะ ตามเมลนี้ค่ะ [email protected] ขอพระคุณล่วงหน้าค่ะ

อาจารย์ค่ะรบกวนขอแผนการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย อนุบาล 1. เพื่อนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กด้วยค่ะ ตามเมลนี้ค่ะ [email protected] ขอพระคุณล่วงหน้าค่ะ

อาจารย์คะดิฉันอยากได้ตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์ปฐมวัย เพื่อกับใช้เป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้กับศูนย์เด็กเล็กน่ะค่ะ พอดีไม่เคยทำแผนแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ

อาจารย์คะดิฉันอยากได้ตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์ปฐมวัย เพื่อกับใช้เป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้กับศูนย์เด็กเล็กน่ะค่ะ พอดีไม่เคยทำแผนแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ [email protected]

อาจารย์คะอยากได้แผนการสอน 40 สัปดาห์อนุบาล3คะ รบกวนอาจารย์ส่งให้ทางmailนะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

[email protected]

อยากได้แผนด้วยค่ะ รบกวนส่งให้หน่อยนะคะ สอนเด็กปฐมวัยอยู่ค่ะ

นี่แหละคุณครูที่เป็นผู้ให้ขอขอบพระคุณที่แบ่งปันนะคะ ขอความอนุเคราะห์แผนทั้ง 4 และ 5 ขวบ รวมทั้งแบบฟร์อมบันทึกต่างๆ

ขอแผนการสอน ระดับ อ.1-3 ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ [email protected]

เรียนท่านศึกษานิเทศก์ที่เคารพ

       ดิฉันขอรบกวนท่านดังต่อไปนี้ ( [email protected] )
           1. ช่วยส่งแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา เพื่อใช้

จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก

           2.แผนจัดประสบการณ์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ตลอดปีการศึกษา

           3.แบบประเมินต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะเตรียมการประเมินของสมศ
           4.รายผลการประเมินตนเอง 
           5.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
           6.รายงานพัฒนาคุณภาพประจำปีของสถานศึกษา

       ดิฉันขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์ไว้ ณ. ที่นี้ด้วย ขอให้บุญกุศลที่ท่านแจกความรู้เป็นวิทยาทาน จงส่งผลให้ท่านเจริญในหน้าที่การงาน มีเงินใช้ไม่ขาดมือ ถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ และมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป   

เรียนท่านศึกษานิเทศก์ที่เคารพ

     ดิฉันขอรบกวนท่านดังต่อไปนี้ ( [email protected] ) 
       1. ช่วยส่งแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา
         เพื่อใช้จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
       2.แผนจัดประสบการณ์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
         และแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา 
       3.แบบประเมินต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะเตรียมการประเมินของสมศ 
       4.รายผลการประเมินตนเอง ( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ )
       5.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) 
       6.รายงานพัฒนาคุณภาพประจำปีของสถานศึกษา( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ )

     ดิฉันขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์ไว้ ณ. ที่นี้ด้วย ขอให้บุญกุศลที่ท่านแจกความรู้เป็นวิทยาทาน
     จงส่งผลให้ท่านเจริญในหน้าที่การงาน มีเงินใช้ไม่ขาดมือ ถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ 
     และมีความสุขยิ่งๆขึ้น ตลอดไปเทอญ

ดิฉันขอความอนุเคราะห์จากท่านศน. ด้วยคะ

     1. แผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา
     2.แผนจัดประสบการณ์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
       และแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา 
     3.แบบประเมินต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะเตรียมการประเมินของสมศ 
     4.รายผลการประเมินตนเอง ( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ )
     5.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) 
   ขอบพระคุณท่านศน.ไว้ ณ. ที่นี้ด้วย ขอให้บุญกุศลที่ท่านแจกความรู้เป็นวิทยาทานจงส่งผลให้ท่านเจริญในหน้าที่การงาน 
   และมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

ขอด้วยค่ะ

รบกวนอาจารย์ส่งแผนการสอน อ.1 และ อ.2 ได้ไหมคะ จักเป็นพระคุณอย่างสูง สำหรับเด็กไทยและการศึกษาไทย

สวัสดีครับ ผมขอแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1 เทอม 1 ด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณครับ

[email protected]

อยากขอความอนุเคราะห์ 1.แผนจัดประสบการณ์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 2.แบบประเมินต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะเตรียมการประเมินของสมศ. ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ [email protected]

ขอแผนจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ อนุบาล 1 อนุบาล 2 ทั้ง2 ทั้งสองภาคเรียน และแบบประเมินค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ [email protected]

อาจารย์คะ อยากได้แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 1-2 และแบบประเมินต่างๆขอขอพระคุณล่วงหน้าค่ะ อีเมล..[email protected]

ขอแผนการสอนอนุบาล 3ขวบด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ

สอนประถมมา 4 ปี จะได้ลงไปสอน อนุบาล 3 ขวบ หนูไม่มีแผนการสอนเลยอยากได้แผนเพราะจะต้องทำส่ง ผอ รบกวนส่งมาให้หนูหน่อยนะคะ [email protected]

ดิฉันขอรบกวนท่านดังต่อไปนี้ ( [email protected] ) 1. ช่วยส่งแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา เพื่อใช้จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 2.แผนจัดประสบการณ์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา 3.แบบประเมินต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะเตรียมการประเมินของสมศ 4.รายผลการประเมินตนเอง ( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) 5.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) 6.รายงานพัฒนาคุณภาพประจำปีของสถานศึกษา( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) ดิฉันขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์ไว้ ณ. ที่นี้ด้วย ขอให้บุญกุศลที่ท่านแจกความรู้เป็นวิทยาทาน จงเป็นของเทวดาที่รักษาท่าน ส่งผลให้ท่านเจริญในหน้าที่การงาน ถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ และมีความสุขยิ่งๆขึ้น ตลอดไปเทอญ

อยากปรับปรุงแผนฯ ของตัวเองให้ดีมากขึ้นคะ จึงยากขอศึกษาแผนจัดประสบการณ์แบบบูรณาการแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 1-3 ขวบ ค่ะ (แผนใหม่สำหรับสอนเด็กศูนย์ของกรมท้องถิ่นค่ะ)และตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์ปฐมวัย เพื่อกับใช้เป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้กับศูนย์เด็กเล็กน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอแผนการสอน ชั้นอนุบาล 2 พร้อมแบบประเมิน 40 แผน ทางอีเมล์ ขอบพระคุณค่ะ e-mai : [email protected]

     เป็นครูใหม่ค่ะ  รบกวนขอแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล  4  ขวบ  ทั้ง 2 ภาคเรียน   ขอความกรุณาอาจารย์ส่งมาให้ด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ   [email protected]

ใครมีตัวอย่างแผนการสอนเด็กอายุ 2-3 ปีบ้างค่ะ อยากขอความอนุเคราะห์นะค่ะ มึนค่ะ สอนไปตามมีตามเกิด จับต้นชนปลายไม่ถูกเลยค่ะ  ส่งมาทางเมลนี้ก็ได้นะค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างมากค่ะ

ใครมีตัวอย่างแผนการสอนเด็กอายุ 2-3 ปีบ้างค่ะ อยากขอความอนุเคราะห์นะค่ะ มึนค่ะ สอนไปตามมีตามเกิด จับต้นชนปลายไม่ถูกเลยค่ะ  ส่งมาทางเมลนี้ก็ได้นะค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างมากค่ะ

 ขอแผนชั้นอนุบาล 1-2 ทั้ง 2 ภาคเรียนค่ะ ขอขอบมากค่ะ

ขอแผน40 สัปดาห์ด้วยนะค่ะ ขอบคุนมากๆค่ะ

[email protected] [email protected]ดาห์

ครูใหม่ขอแผน 3- 4 ขวบหน่อยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

แผนการสอน อ.1-อ.3 ค่ะ

ขอรบกวนอีกคนด้วยนะคะ ดิฉันเป็นครูเด็กเล็ก อายุ 2- 3 ขวบ ของ เทศบาลแล้วแผนการสอนของศูนย์เด็กเล็กอายุ 2- 3 ขวบจะให้คิดใหม่หมดคงไม่ทันค่ะเลยอยากได้เป็นแนวทางในการทำแผนเด็กเล็กเพราะยังไม่เคยมีใครทำสักคน หัวหน้าขอให้ช่วยกันหามาเพื่อจะได้ช่วยกันค่ะ  ถ้าอาจารย์พอจะมีแนวทางก็อนุเคราะห์ด้วยนะคะที่ [email protected]

ขอความอนุเคราะห์ แผนอนุบาล 1-2 ด้วยคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

แผนการสอน อ.1-อ.2 ค่ะ

แผนการสอน อ.1-อ.2 ขอบคุณมากค๊

รบกวนขอแผน40 ทั้งอ.1และ 2 ขอบคุณค่ะ

[email protected]

ขอความกรุณาด้วยคนค่ะ  สอนอนุบาลเด็กพิเศษด้วยค่ะ อยากได้แผนพร้อมแบบประเมินเพื่อนำมาปรับใช้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ ดิฉันเป็นครูเด็กเล็กสอนประจำห้องบริบาล 2 ขวบ ของเทศบาลอยากได้ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเด็กบริบาล 2 ขวบอนุเคราะห์ด้วยนะคะที่ [email protected]

รบกวนขอแผนการสอนปฐมวัย 3 หน่อยคร้า

อาจารย์คะ รบกวนส่งแผนสอบ และวิธีการปฏิบัติโดยละเอียดค่ะ ชั้น อ.1-2 เพราะหนูยังไม่มีประสบการณ์การด้านการสอนค่ะ

ที่ เมล [email protected]

/*  */

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ


รบกวนขอแผนการสอนอนุบาล  2 และใบงานทั้ง 40 หน่วยด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้านะค่ะ

อาจารย์คะรบกวนส่งแผนเด็กปฐมวัย 3 ขวบ ทั้ง 2 เทอม มาให้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณคะ

ต้องการหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ 2 ขวบค่ะ

สามขวบ ทั้งสองเทอม

สี่ขวบ ทั้งสอง เช่นกัน ค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนหน่อยค่ะ ดิฉันกำลังเขียนแผนให้โดนใจกรรมการ จะส่งผลงานคศ.3 ท่านพอจะมีตัวอย่างรูปแบบการเขียน ดิฉันทำหนังสือเสริมประสบการณ์ทางภาษา(ด้านการฟังและการพูด)ค่ะ รบกวนท่านหน่อยนะค่ะ

ดิฉันเป็นครูเด็กเล็ก อ. 1 อายุ 2- 3 ขวบ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองแปน ช่วยส่งแผนการสอนของศูนย์เด็กเล็กจำนวน 40 สัปดาห์ให้ดัวยนะคะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ e-mail: [email protected]

รบกวนขอแผนการสอน ทั้ง 2 เทอม ของศูนย์เด็กเล็ก อายุ 2-3 ขวบด้วยครับ พอดีแฟนพึ่งบรรจุใหม่ครับ ขอบคุณครับ

[email protected] ขอบคุณอีกครั้งครับ 

ดิฉันเพิ่งโอนย้ายมาสอนเด็กอนุบาลของเทศบาลจึงอยากรบกวนท่านขอตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ สัก 1 หน่วยทั้ง 3 ระดับ ถ้าหากเป็นไปได้ขอหน่วยวิทยาศาสตร์น่ารุ้น๊ะค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความกรุณา ขอบคุณค่ะ

E mail [email protected] ( [email protected]นพระคุณอย่างสูง )

 อีเมล [email protected]

รบกวนขอแผน40 สัปดาห์ ทั้งอ.1และ 2 ขอบคุณค่ะเนื่องจากไม่เคยสอนอนุบาล

ขอรบกวนอีกคนด้วยนะคะ ดิฉันเป็นครูเด็กเล็ก อายุ 2- 3 ขวบ ช่วยส่งแผนการสอนของศูนย์เด็กเล็กจำนวน 40 สัปดาห์ให้ดัวยนะคะ เนื่องจากดิฉันยังไม่มีประสบการณ์ในการสอนเด็กเล็กมาก่อนค่ะ ขอความกรุณาด้วยน่ะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ [email protected]

สนใจต้องการแผนประสบการณ์ค่ะ   รบกวนด้วยค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้า

ขอแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้รู้น้อยด้วยคะ

อาจารย์รบกวนขอแผนจัดประสบการณ์อนุบาล 1 -2 ด้วยคะ  เนื่องจากกำลังฝึกสอนอยู่  แต่แผนที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน  ยังไงรบกวนขอเป็นวิทยาทานเพื่อถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์น้อยๆ ด้วยนะคะ 

ขอบคุณค่ะ


 

รบกวนอาจารย์ส่งแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ทั้ง 40 สัปดาห์ให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ กำลังเรียนต่อเอกปฐมวัยและอยู่ในช่วงฝึกสอนด้วยอยากได้มาเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยค่ะ 

อีเมลครูกิ่ง [email protected] ขอบคุณค่ะ

อยากได้แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงปฐมวัย

อาจารย์ค่ะขอเเผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยพอดีสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เเล้วดูเเผนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ค่อยเข้าใจ อยากได้เเผนที่สมบูรณ์มากๆ ค่ะ รบกวนอาจารย์ส่งเข้าอีเมล์ด้วย [email protected]

ขอรบกวนอีกคนด้วยนะคะ ดิฉันเป็นครูเด็กเล็ก อายุ 2- 3 ขวบ ช่วยส่งแผนการสอนของศูนย์เด็กเล็กจำนวน 40 สัปดาห์เทอม1เทอม2พร้อมแบบประเมินหลังการจัดประสบการณ์แต่ละหน่วยด้วยคะ่ขอบคุณมากคะ่

รบกวนขอแผนจัดประสบการณ์ปฐมวัยทั้ง ๑และ  พร้อมทั่งคู่มือการจัดกิจกรรมและการประเมินเกี่ยวกับปฐมวัยด้วยนะคะ

 

ขอแผนการจัดประสบการณ์ค่ะ

[email protected] ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะฉันเป็นครูสอนเด็กนักเรียนระดับประฐมวัยค่ะ แต่ดันสอนวิชาพละนี้สิค่ะแถมยังต้องสอนถึงสามสายชั้นความแตกต่างก็น้อยสอนก็คอนข้างอยาก สอนตังแต่ อ.๑-อ.๓ ชั้นละ ๑๐ห้องเรียน แต่ที่ฉันสอนอยู่มีแค่ ๒๒ ห้องค่ะ เมื่อก่อนทางโรงเรียนเขาไม่ต้องการแผนวิชาพละหรอกค่ะ แจ่จอนนี้มาอยากได้อย่างกระทันหัน คิดไม่ทันจริงๆค่ะ อยากขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ สอนทั้งหมด 15 ต่อเทอมต่อสายชั้นค่ะ

อาจารย์ครับขอเเผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยพอดีสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เเล้วดูเเผนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ค่อยเข้าใจ อยากได้เเผนที่สมบูรณ์ รบกวนอาจารย์ส่งเข้าอีเมล์ด้วย

นะครับ [email protected]

ขอ แผนการสอนปฐมวัย 40 สัปดาห์ค่ะอาจารย์

ช่วยส่งให้หน่อยนะคะ

[email protected]


รบกวนขอแผน ปฐมวัย อายุตำกว่า 3 ปี 40 หน่วยด้วยค่ะ

[email protected]

รบกวนขอแผน ปฐมวัย อายุตำกว่า 3 ปีด้วยครับ [email protected]

รบกวนขอแผนการจัดประสบการณ์เด็ก อายุต่ำกว่า 3 ปีหน่อยค่า ,,, ขอบคุณค่า

ต้องการตัวอย่างแผนการสอนระดับปฐมวัยช่วงอายุ 3-4 ปี อย่างมากเลยคะ เป็นครูใหม่ ได้รับมอบหมายให้จัดทำแนการสอนทั้ง 40 สัปดาห์ เริ่มต้นไม่ถูกคะ ขอความอนุเคาระห์อาจารย์ด้วยคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยคะ

[email protected]

อาจารย์คะพอดีว่าปีนี้หนูได้สอนเด็กอายุ2ขวบค่ะแต่ยังไม่มีแผนสอนสำหรับเด็กเลยค่ะอยากจะได้แผนทีใหม่ล่าสุดค่ะ


ต้องการตัวอย่างแผนทั้งสองเทอมเลยค่ะอาจารย์_____ขอบคุณค่ะ


อยากได้แผนการสอนสำหรับเด็ก 2 ขวบค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะ

อาจารย์ค่ะ รบกวนส่งแผนการสอน อ.2 ให้หน่อยค่ะ พอดีพึ่งได้รับมอบหมายให้สอน อ.2 หนูไม่รู้จะเรื่มต้นยังไงค่ะ ขอบพรคุณล่วงหน้านะค่ะอาจารย์

ตอนนี้กำลังฝึกสอนคะ รู้สึกสับสนกับการเขียนแผนการสอนเด็กชั้นบริบาล1คะ เพระาหนูไม่เคยเขียน หนูขอให้ช่วยชี้เเนะเเนวทางให้ด้วยนะคะ

ขอ แผนการสอนปฐมวัย 40 สัปดาห์ค่ะอาจารย์

ช่วยส่งให้หน่อยนะคะ

[email protected]

ของแผนการสอนอนุบาล 1 ค่ะ

ของแผนการสอนอนุบาล 1 ค่ะ [email protected]

ขอรบกวนอีกคนด้วยนะคะ ดิฉันพึ่งเป็นครูเด็กเล็กได้ประมาณ 1 เดือน ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ค่ะ ดังนั้นดิฉันขอแผนการจัดการเรียนรู้ 40 สัปดาห์ อายุ 2- 3 ขวบและ4-5ขวบ ดิฉันสอนคละกันค่ะ แต่ต้องทำแผนทั้งสองระดับอายุส่งหัวหน้าส่วน แผนการสอนของศูนย์เด็กเล็กอนุเคราะห์ด้วยนะคะที่ ananika48@hotmail.com


รบกวนอาจารย์คะ แผนอนุบาล 3 ขวบ 40 สัปดาห์ [email protected]

ท่านใดได้รับแผนฯ ทั้ง 2-3 ปี แล้วขอด้วยนะ รบกวนส่งต่อให้ด้วย [email protected]

ขอแผนการสอนแบบตารางอนุบาล2ด้วยค่ะ [email protected]

แผนการจัดการเรียนรู้ 40 สัปดาห์ อายุ 2 ขวบและ 3 ขวบ ดิฉันสอนคละกันค่ะ แต่ต้องทำแผนทั้งสองระดับอายุส่งหัวหน้าส่วน แผนการสอนของศูนย์เด็กเล็กอนุเคราะห์ด้วยนะคะที่ เมลค๊ะ [email protected]

อยากได้แผนการจัดประสบการณ์40สัปดาห์ชั้นอ.1,2,3ด้วยค่ะ ส่งทางอีเมลน่ะค่ะ

อยยากไได้แผนการจัดประสบการณ์เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

[email protected]

ขอด้วยจ้า

รบกวนอาจารย์ด้วยคนนะคะ

[email protected]

ครุอนุบาล

ขอแผนอนุบาล 2 ขวบด้วยค่ะหายากมากที่ศูนย์ฯเปิดนานแล้วแต่ครูเก่าใช้แผนของอนุบาล 3ขวบและ4ขวบสอนค่ะดพิฉันเห็นว่าไม่ถูกต้องค่ะ ช่วส่งให้ที่ [email protected]

รบกวนขอแผนการสอน ชั้นอบาล2 ด้วยนะคะ

จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

สนใจแผนการจัดการเรียนการสอนค่ะ ของเด็ก ๔ ขวบ และ ๕ ขวบค่ะ ขอบพระคุณ ท่านศน. มากๆค่ะ

หนูเป็นนักศึกษาฝึกสอนค่ะ หนูอยากได้แผนการสอนของอาจารย์ไปเป็นแนวทางในการสอน อาจารย์ช่วยส่งให้หนูด้วยนะค่ะ. ขอบคุณค่ะ [email protected]


รบกวนขอแผนการสอนระดับชั้นอนุบาล๒ด้วยคะเพื่อเป็นวิทยาทาน ขอบคุณมากคะ

รบกวนอาจารย์ช่วยส่งแผนประสบการณ์ อ.1 ให้หน่อยนะคะ เพิ่งหัดสอนน่ะค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ดิฉันขอรบกวนท่านดังต่อไปนี้1. ช่วยส่งแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา เพื่อใช้จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 2.แผนจัดประสบการณ์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา 3.แบบประเมินต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะเตรียมการประเมินของสมศ 4.รายผลการประเมินตนเอง ( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) 5.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) 6.รายงานพัฒนาคุณภาพประจำปีของสถานศึกษา( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) ดิฉันขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์ไว้ ณ. ที่นี้ด้วย ขอให้บุญกุศลที่ท่านแจกความรู้เป็นวิทยาทาน จงส่งผลให้ท่านเจริญในหน้าที่การงาน มีเงินใช้ไม่ขาดมือ ถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ และมีความสุขยิ่งๆขึ้น ตลอดไปเทอญ

อาจารย์คะรบกวนขอแผนอ1 ทั้งสองเทอมค่ะ มีแบบประเมินด้วยค่ะ

อาจารย์คะ รบกวนขอแผนการจัดประสบการณ์ของระดับชั้นอนุบาล2 ทั้ง2เทอมคะ

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น