จัดทำแผนจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แบบโดนใจ

sonothai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แผนจัดประสบการณ์ สำหรับครปฐมวัย

ครูปฐมวัย  มีความลำบากใจมากในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์  เพราะที่มีก็เพียงแค่  มีมีมีมี  เท่านั้น  นำไปเป็นเนื้อนาบุญไม่ได้  เป็นสิ่งลำบากใจมากๆๆๆๆๆๆๆ  สนใจบ้างไหมครับ  sonothai  มีดีจะบอก ทำอย่างไรให้โดนใจ  จัดประสบการณ์ได้อย่างสบายๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ต้องอายใครโดยเฉพาะบรรดากรรมการประเมิน(ทุกประเภท)  นำไปต่อยอดได้อีกด้วย...เอาเป็นอันว่าผมมีเส้นทางการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ให้กับครูปฐมวัย  พอหอมปากหอมคอ  ดังนี้
                           1.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1.  จัดระเบียบการนั่ง/ยืน  ตามสาระที่ควรเรียนรู้
2.  แจ้งจุดประสงค์  ตกลงกฎ กติกา ระเบียบ  เงื่อนไข
3.  แนะนำ สาธิต กิจกรรม สื่อ วัสดุ-อุปกรณ์  เพลง จังหวะ ดนตรี  ประกอบการจัดกิจกรรม
4.  สาธิต  ท่าทางประกอบการเคลื่อนไหวจากง่ายไปหายาก  จากอยู่กับที่ไปหาเคลื่อนที่
5.  เด็ก ๆ ปฏิบัติกิจกรรมตามแบบที่ครูนำเสนอ
6.  ครูเสริมแรง กระตุ้น ยั่วยุ ให้ปฏิบัติด้วยความชื่นชม ร่าเริง
     สนุกสนานทุกคน
7.  ให้เด็ก ๆ ปฏิบัติเองโดยไม่มีแบบ และตามจินตนาการ อย่าง
     สร้างสรรค์
8.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
9.  ครูให้เด็กนอน หรือนั่งพักผ่อน  คลายอริยบท

                                  2. กิจกรรมสร้างสรรค์
1.  จัดระเบียบการนั่งของเด็ก
2.  แบ่งกลุ่มเด็ก  เลือกผู้นำกลุ่ม  ตัวแทนรับอุปกรณ์กับครู ที่เตรียมไว้
3.  สาธิต  อธิบาย  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การปฏิบัติกิจกรรมที่ครูจัดไว้
4.  แจ้งข้อตกลง  กติกา  การเข้าร่วมกิจกรรม เน้นความสะอาด  ปลอดภัย  คุณธรรม  กระบวนการคิด
5.  เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม  ตามข้อตกลง  2-3  กิจกรรม
6.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง กระตุ้น  ยั่วยุให้ปฏิบัติด้วยความพึงพอใจ
7.  เด็กนำเสนอผลงานที่ประทับใจ
8.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
9.  เด็กนำอุปกรณ์เก็บเข้าที่  และทำความสะอาดร่วมกัน

                                   3.  กิจกรรมเสรี หรือเล่นตามมุม
1.  จัดระเบียบการนั่งของเด็ก
2.  แจ้งข้อตกลง  กติกา  การเปิดมุม (เมื่อเปิดมุมหนังสือ
     ห้ามเปิดมุมที่มีเสียงดัง เช่น มุมดนตรี)
3.  เด็กเลือกมุมที่เปิดตามความสมัครใจ
4.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง ด้วยการกระตุ้นยั่วยุ  แนะนำ ให้เด็กรู้จัก แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ 
     รู้จักรอคอย เสียสละ
5.  สุ่มเด็กเล่าความประทับใจสรุปร่วมกัน
6.  เด็กเก็บของเข้าที่  และร่วมกันสังเกต /สำรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์

                           4.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1.  จัดระเบียบการนั่ง  (รูปครึ่งวงกลม  ตัวยู  เกือกม้า)
2.  ครูนั่งบนเก้าอี้ตัวเล็ก ๆ  หรือนั่งกับพื้น  อยู่ในระดับสายตากับ
     เด็ก  จัดวางอุปกรณ์/สื่อ ไว้ข้าง ๆ ครูทุกรายการที่จะจัดกิจกรรม 
3.  ครูเก็บเด็กด้วยเทคนิคที่หลากหลาย
4.  ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย  ที่เน้น กระบวนการคิด  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     และ   แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  เล่านิทาน บทบาทสมมุติ สาธิต  ทดลอง ฯลฯ
4.  ครูเปิดโอกาสเด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรม
5.  เด็กนำเสนอประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ
6.  ครูอาจเก็บเด็กอีกครั้ง(กรณีที่เด็ก ๆ เกิดความวุ่นวาย)
7.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
8.  เก็บวัสดุ อุปกรณ์  เข้าที่ / ส่งครู

                               5.  กิจกรรมกลางแจ้ง
1.  จัดแถว จับรถไฟ  เดินไปสนามกลางแจ้ง  บ่อทราย
2.  เมื่อถึงสนามควรจัดแถวก่อน  แล้วจึงให้เด็กอบอุ่นร่างกาย
3.  อธิบาย  สาธิต  วิธีการเล่น
4.  แจ้งข้อตกลง  กติกา  เน้นความปลอดภัย
5.  ทดลองให้เด็กเล่น
6.  เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนด  เน้นปฏิบัติตามกติกาและความปลอดภัย
7.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง
8.  เด็กเล่นอิสระ
9.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
10.  เด็กนั่งคลายกล้ามเนื้อ
11.  เด็กทำความสะอาดร่างกาย
12.  เด็กเดินแถวกลับเข้าห้องเรียน

                              6.  เกมการศึกษา
1.  จัดระเบียบการนั่ง
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์  แล้วอธิบาย  สาธิต  การเล่นเกมใหม่
3.  แบ่งกลุ่มเด็ก
4.  ตัวแทนกลุ่มรับเกมการศึกษา ใหม่  และเก่า
5.  เด็กเล่นเกมการศึกษาตามความสมัครใจ  ทั้งเกมใหม่ และเกม
     ที่เคยเล่นมาแล้ว
6.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง
7.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
8.  เก็บวัสดุ อุปกรณ์  เข้าที่ / ส่งครู

       คุณครูปฐมวัยครับ  เมื่อได้เส้นทางการเขียนแผนการจัดประสบการณ์แล้ว  ขอให้คุณครูขยายความแต่ละขั้นตอนให้ละเอียดขึ้นอยู่กับศักยภาพและบริบทของสถานศึกษาของคุณครู (อย่าคัดลอกของผมทั้งดุ้นโดยไม่ต่อยอดนะครับ)  หวังว่าคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคุณครูปฐมวัยได้บ้าง  ส่วนความละเอียดแต่ละขั้นตอน  ผมก็พอมีอยู่บ้างครับ  ถ้ามีความต้องการ  จะต่อยอดให้ใหม่นะครับ
        คุณครูปฐมวัย..ที่น่ารักทุกท่านครับ..ต้องขอโทษเป็นอย่างมากที่ให้รอ..อันที่จริงนั้นมีสาเหตุมาจากตัวกระผมลืมรหัสผ่าน..(นี่ขนาดเซียนยังลืมได้)..เอาเป็นอันว่าที่ขอเอาไว้ทุกท่าน..ให้ใจเย็นอีกนิดหนึ่งนะครับ..ผมกำลังปรับแผนจัดประสบการณ์ใหม่..ให้โดนใจมากกว่าเดิม..จะได้สะใจ..ขอโทษถูกใจคุณครูปฐมวัย  และหากต่อยอดพัฒนานำไปขอความก้าวหน้าจะได้ไม่อายคณะกรรมการท่านครับ..มีอะไรอยากได้ก็เขียนฝากแสดงความคิดเห็นเอาไว้..หากจะให้ดีกรุณาฝาก e-mail เอาไว้จะได้ส่งให้เป็นการเฉพาะรายครับ ถ้าฝากข้อความเอาไว้ธรรมดา..ไม่สามารถส่งข้อมูลให้ได้จริงๆ ครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาปฐมวัยความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ครูปู
IP: xxx.55.138.16
เขียนเมื่อ 

แผนการสอน อ.1-อ.2 ขอบคุณมากค๊

ครูขิม
IP: xxx.53.236.222
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผน40 ทั้งอ.1และ 2 ขอบคุณค่ะ

[email protected]

มาลินี
IP: xxx.172.232.86
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาด้วยคนค่ะ  สอนอนุบาลเด็กพิเศษด้วยค่ะ อยากได้แผนพร้อมแบบประเมินเพื่อนำมาปรับใช้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ครูหนึ่ง
IP: xxx.67.101.155
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ ดิฉันเป็นครูเด็กเล็กสอนประจำห้องบริบาล 2 ขวบ ของเทศบาลอยากได้ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเด็กบริบาล 2 ขวบอนุเคราะห์ด้วยนะคะที่ [email protected]

ครูแมว
IP: xxx.4.231.41
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผนการสอนปฐมวัย 3 หน่อยคร้า

น้ำปรุง
IP: xxx.51.14.236
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ รบกวนส่งแผนสอบ และวิธีการปฏิบัติโดยละเอียดค่ะ ชั้น อ.1-2 เพราะหนูยังไม่มีประสบการณ์การด้านการสอนค่ะ

ที่ เมล [email protected]

/*  */

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ


ครูหนึ่ง
IP: xxx.204.162.249
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผนการสอนอนุบาล  2 และใบงานทั้ง 40 หน่วยด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้านะค่ะ

ครูหวาน
IP: xxx.175.212.72
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะรบกวนส่งแผนเด็กปฐมวัย 3 ขวบ ทั้ง 2 เทอม มาให้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณคะ

สายรุ้ง
IP: xxx.49.251.47
เขียนเมื่อ 

ต้องการหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ 2 ขวบค่ะ

ภัทรนันต์
IP: xxx.1.225.215
เขียนเมื่อ 

สามขวบ ทั้งสองเทอม

สี่ขวบ ทั้งสอง เช่นกัน ค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูน้อย
IP: xxx.53.14.0
เขียนเมื่อ 

รบกวนหน่อยค่ะ ดิฉันกำลังเขียนแผนให้โดนใจกรรมการ จะส่งผลงานคศ.3 ท่านพอจะมีตัวอย่างรูปแบบการเขียน ดิฉันทำหนังสือเสริมประสบการณ์ทางภาษา(ด้านการฟังและการพูด)ค่ะ รบกวนท่านหน่อยนะค่ะ

ครูอ๊อฟ
IP: xxx.155.36.211
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นครูเด็กเล็ก อ. 1 อายุ 2- 3 ขวบ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองแปน ช่วยส่งแผนการสอนของศูนย์เด็กเล็กจำนวน 40 สัปดาห์ให้ดัวยนะคะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ e-mail: [email protected]

หนุ่ย
IP: xxx.173.174.216
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผนการสอน ทั้ง 2 เทอม ของศูนย์เด็กเล็ก อายุ 2-3 ขวบด้วยครับ พอดีแฟนพึ่งบรรจุใหม่ครับ ขอบคุณครับ

[email protected] ขอบคุณอีกครั้งครับ 

ครูเกส
IP: xxx.173.38.213
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเพิ่งโอนย้ายมาสอนเด็กอนุบาลของเทศบาลจึงอยากรบกวนท่านขอตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ สัก 1 หน่วยทั้ง 3 ระดับ ถ้าหากเป็นไปได้ขอหน่วยวิทยาศาสตร์น่ารุ้น๊ะค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความกรุณา ขอบคุณค่ะ

E mail [email protected] ( หากได้ในเร็ววันก็จะเป็นพระคุณอย่างสูง )

ศศิวิมล
IP: xxx.53.24.43
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนท่านในเรื่องตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอ.1หรืออ.2 ก็ได้ค่ะ [email protected] ขอบพระคุณมากค่ะ

วรัญญู ทาทอง
IP: xxx.51.14.138
เขียนเมื่อ 

 อีเมล [email protected]

รบกวนขอแผน40 สัปดาห์ ทั้งอ.1และ 2 ขอบคุณค่ะเนื่องจากไม่เคยสอนอนุบาล

แอว
IP: xxx.49.251.225
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนอีกคนด้วยนะคะ ดิฉันเป็นครูเด็กเล็ก อายุ 2- 3 ขวบ ช่วยส่งแผนการสอนของศูนย์เด็กเล็กจำนวน 40 สัปดาห์ให้ดัวยนะคะ เนื่องจากดิฉันยังไม่มีประสบการณ์ในการสอนเด็กเล็กมาก่อนค่ะ ขอความกรุณาด้วยน่ะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ [email protected]

nana
IP: xxx.53.108.98
เขียนเมื่อ 

สนใจต้องการแผนประสบการณ์ค่ะ   รบกวนด้วยค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้า

matchima baleeprom
IP: xxx.4.143.237
เขียนเมื่อ 

ขอแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้รู้น้อยด้วยคะ

chumpunuch thammawat
IP: xxx.155.44.234
เขียนเมื่อ 

อาจารย์รบกวนขอแผนจัดประสบการณ์อนุบาล 1 -2 ด้วยคะ  เนื่องจากกำลังฝึกสอนอยู่  แต่แผนที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน  ยังไงรบกวนขอเป็นวิทยาทานเพื่อถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์น้อยๆ ด้วยนะคะ 

ขอบคุณค่ะ


 

ครูกิ่ง
IP: xxx.49.225.247
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ส่งแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ทั้ง 40 สัปดาห์ให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ กำลังเรียนต่อเอกปฐมวัยและอยู่ในช่วงฝึกสอนด้วยอยากได้มาเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยค่ะ 

ครูกิ่ง
IP: xxx.49.225.247
เขียนเมื่อ 

อีเมลครูกิ่ง [email protected] ขอบคุณค่ะ

ทิพววรณ หมะมุสอ
IP: xxx.5.101.68
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงปฐมวัย

ครูนิด
IP: xxx.52.165.105
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะขอเเผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยพอดีสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เเล้วดูเเผนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ค่อยเข้าใจ อยากได้เเผนที่สมบูรณ์มากๆ ค่ะ รบกวนอาจารย์ส่งเข้าอีเมล์ด้วย [email protected]

ครูเดือน
IP: xxx.67.195.217
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนอีกคนด้วยนะคะ ดิฉันเป็นครูเด็กเล็ก อายุ 2- 3 ขวบ ช่วยส่งแผนการสอนของศูนย์เด็กเล็กจำนวน 40 สัปดาห์เทอม1เทอม2พร้อมแบบประเมินหลังการจัดประสบการณ์แต่ละหน่วยด้วยคะ่ขอบคุณมากคะ่

วันวิสา คำดีบุญ
IP: xxx.55.138.250
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนขอแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัย 2-3 ขวบ ทั้ง 2เทอมด้วยค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้า  ส่งมาที่
[email protected]

ครั้งแรกกับปฐมวัย
IP: xxx.1.177.130
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผนจัดประสบการณ์ปฐมวัยทั้ง ๑และ  พร้อมทั่งคู่มือการจัดกิจกรรมและการประเมินเกี่ยวกับปฐมวัยด้วยนะคะ

 

ครูแตน
IP: xxx.172.201.179
เขียนเมื่อ 

ขอแผนการจัดประสบการณ์ค่ะ

ฐิติมา ธรรมะเก่
IP: xxx.2.140.12
เขียนเมื่อ 

[email protected] ขอบคุณค่ะ

รัตนาวดี กะลันตัน
IP: xxx.89.50.140
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะฉันเป็นครูสอนเด็กนักเรียนระดับประฐมวัยค่ะ แต่ดันสอนวิชาพละนี้สิค่ะแถมยังต้องสอนถึงสามสายชั้นความแตกต่างก็น้อยสอนก็คอนข้างอยาก สอนตังแต่ อ.๑-อ.๓ ชั้นละ ๑๐ห้องเรียน แต่ที่ฉันสอนอยู่มีแค่ ๒๒ ห้องค่ะ เมื่อก่อนทางโรงเรียนเขาไม่ต้องการแผนวิชาพละหรอกค่ะ แจ่จอนนี้มาอยากได้อย่างกระทันหัน คิดไม่ทันจริงๆค่ะ อยากขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ สอนทั้งหมด 15 ต่อเทอมต่อสายชั้นค่ะ

คมกริช มิ่งขวัญ
IP: xxx.230.109.63
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับขอเเผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยพอดีสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เเล้วดูเเผนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ค่อยเข้าใจ อยากได้เเผนที่สมบูรณ์ รบกวนอาจารย์ส่งเข้าอีเมล์ด้วย

นะครับ [email protected]

มนัชนก
IP: xxx.46.140.65
เขียนเมื่อ 

ขอ แผนการสอนปฐมวัย 40 สัปดาห์ค่ะอาจารย์

ช่วยส่งให้หน่อยนะคะ

[email protected]


ศันสนีย์
IP: xxx.53.111.54
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผน ปฐมวัย อายุตำกว่า 3 ปี 40 หน่วยด้วยค่ะ

[email protected]

วัชรินทร์
IP: xxx.53.206.81
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผน ปฐมวัย อายุตำกว่า 3 ปีด้วยครับ [email protected]

mmm
IP: xxx.207.228.46
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผนการจัดประสบการณ์เด็ก อายุต่ำกว่า 3 ปีหน่อยค่า ,,, ขอบคุณค่า

ศิริภรณ์ ท้าววิบูลย์
IP: xxx.230.157.93
เขียนเมื่อ 

ต้องการตัวอย่างแผนการสอนระดับปฐมวัยช่วงอายุ 3-4 ปี อย่างมากเลยคะ เป็นครูใหม่ ได้รับมอบหมายให้จัดทำแนการสอนทั้ง 40 สัปดาห์ เริ่มต้นไม่ถูกคะ ขอความอนุเคาระห์อาจารย์ด้วยคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยคะ

[email protected]

อาจารย์คะพอดีว่าปีนี้หนูได้สอนเด็กอายุ2ขวบค่ะแต่ยังไม่มีแผนสอนสำหรับเด็กเลยค่ะอยากจะได้แผนทีใหม่ล่าสุดค่ะ


ต้องการตัวอย่างแผนทั้งสองเทอมเลยค่ะอาจารย์_____ขอบคุณค่ะ

Kameelah
IP: xxx.230.69.119
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการสอนสำหรับเด็ก 2 ขวบค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะ

Somrudee
IP: xxx.55.199.246
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ รบกวนส่งแผนการสอน อ.2 ให้หน่อยค่ะ พอดีพึ่งได้รับมอบหมายให้สอน อ.2 หนูไม่รู้จะเรื่มต้นยังไงค่ะ ขอบพรคุณล่วงหน้านะค่ะอาจารย์

ปัทมา
IP: xxx.230.198.231
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนสำหรับอนุบาล 2 ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ [email protected]


หวานๆ
IP: xxx.88.47.188
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้กำลังฝึกสอนคะ รู้สึกสับสนกับการเขียนแผนการสอนเด็กชั้นบริบาล1คะ เพระาหนูไม่เคยเขียน หนูขอให้ช่วยชี้เเนะเเนวทางให้ด้วยนะคะ

ขอ แผนการสอนปฐมวัย 40 สัปดาห์ค่ะอาจารย์

ช่วยส่งให้หน่อยนะคะ

[email protected]

สุพิศ ธานี
IP: xxx.29.179.55
เขียนเมื่อ 

ของแผนการสอนอนุบาล 1 ค่ะ

สุพิศ ธานี
IP: xxx.29.179.55
เขียนเมื่อ 

ของแผนการสอนอนุบาล 1 ค่ะ [email protected]

อนานิกา แก้วดุลดุก
IP: xxx.42.99.31
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนอีกคนด้วยนะคะ ดิฉันพึ่งเป็นครูเด็กเล็กได้ประมาณ 1 เดือน ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ค่ะ ดังนั้นดิฉันขอแผนการจัดการเรียนรู้ 40 สัปดาห์ อายุ 2- 3 ขวบและ4-5ขวบ ดิฉันสอนคละกันค่ะ แต่ต้องทำแผนทั้งสองระดับอายุส่งหัวหน้าส่วน แผนการสอนของศูนย์เด็กเล็กอนุเคราะห์ด้วยนะคะที่ ananika48@hotmail.com


เกณิกา พิมเสน
IP: xxx.77.244.192
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์คะ แผนอนุบาล 3 ขวบ 40 สัปดาห์ [email protected]

ณกร
IP: xxx.42.127.44
เขียนเมื่อ 

ท่านใดได้รับแผนฯ ทั้ง 2-3 ปี แล้วขอด้วยนะ รบกวนส่งต่อให้ด้วย [email protected]

รจนา ชัยศรี
IP: xxx.46.73.184
เขียนเมื่อ 

ขอแผนการสอนแบบตารางอนุบาล2ด้วยค่ะ [email protected]

เจี๊ยบ
IP: xxx.52.22.33
เขียนเมื่อ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 40 สัปดาห์ อายุ 2 ขวบและ 3 ขวบ ดิฉันสอนคละกันค่ะ แต่ต้องทำแผนทั้งสองระดับอายุส่งหัวหน้าส่วน แผนการสอนของศูนย์เด็กเล็กอนุเคราะห์ด้วยนะคะที่ เมลค๊ะ [email protected]

ฟาตีเมาะ ราแดง
IP: xxx.229.10.109
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการจัดประสบการณ์40สัปดาห์ชั้นอ.1,2,3ด้วยค่ะ ส่งทางอีเมลน่ะค่ะ

ซีตีมาเรียม หัดคง
IP: xxx.68.6.72
เขียนเมื่อ 

อยยากไได้แผนการจัดประสบการณ์เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สุนันท์
IP: xxx.158.166.139
เขียนเมื่อ 
praew
IP: xxx.68.6.134
เขียนเมื่อ 

ขอด้วยจ้า

กฤษณา
IP: xxx.158.166.135
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ด้วยคนนะคะ

[email protected]

thumradee cheypho
IP: xxx.158.167.140
เขียนเมื่อ 

ครุอนุบาล

ขอแผนอนุบาล 2 ขวบด้วยค่ะหายากมากที่ศูนย์ฯเปิดนานแล้วแต่ครูเก่าใช้แผนของอนุบาล 3ขวบและ4ขวบสอนค่ะดพิฉันเห็นว่าไม่ถูกต้องค่ะ ช่วส่งให้ที่ [email protected]

รบกวนขอแผนการสอน ชั้นอบาล2 ด้วยนะคะ

จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ใจทิพย์ ด่านกระโทก
IP: xxx.68.6.61
เขียนเมื่อ 

สนใจแผนการจัดการเรียนการสอนค่ะ ของเด็ก ๔ ขวบ และ ๕ ขวบค่ะ ขอบพระคุณ ท่านศน. มากๆค่ะ

สุนิสา บุดดารวม
IP: xxx.158.165.136
เขียนเมื่อ 

หนูเป็นนักศึกษาฝึกสอนค่ะ หนูอยากได้แผนการสอนของอาจารย์ไปเป็นแนวทางในการสอน อาจารย์ช่วยส่งให้หนูด้วยนะค่ะ. ขอบคุณค่ะ [email protected]


กชพร
IP: xxx.158.165.134
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผนการสอนระดับชั้นอนุบาล๒ด้วยคะเพื่อเป็นวิทยาทาน ขอบคุณมากคะ

สุกัญญา
IP: xxx.158.165.154
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ช่วยส่งแผนประสบการณ์ อ.1 ให้หน่อยนะคะ เพิ่งหัดสอนน่ะค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

สุวิมล โชคอรณ
IP: xxx.158.167.166
เขียนเมื่อ 

ดิฉันขอรบกวนท่านดังต่อไปนี้1. ช่วยส่งแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา เพื่อใช้จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 2.แผนจัดประสบการณ์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา 3.แบบประเมินต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะเตรียมการประเมินของสมศ 4.รายผลการประเมินตนเอง ( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) 5.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) 6.รายงานพัฒนาคุณภาพประจำปีของสถานศึกษา( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) ดิฉันขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์ไว้ ณ. ที่นี้ด้วย ขอให้บุญกุศลที่ท่านแจกความรู้เป็นวิทยาทาน จงส่งผลให้ท่านเจริญในหน้าที่การงาน มีเงินใช้ไม่ขาดมือ ถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ และมีความสุขยิ่งๆขึ้น ตลอดไปเทอญ

รุ่งนภา จันทร์ดิษฐ์
IP: xxx.158.165.129
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะรบกวนขอแผนอ1 ทั้งสองเทอมค่ะ มีแบบประเมินด้วยค่ะ

อัสมา ตาเดอิน
IP: xxx.158.166.146
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ รบกวนขอแผนการจัดประสบการณ์ของระดับชั้นอนุบาล2 ทั้ง2เทอมคะ

สุคนธ์ทิพย์
IP: xxx.158.166.195
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนอาจารย์ส่งไฟล์แผนการสอนปฐมวัย อ.1 - 3 3-5 ปี ทั้งสองภาคเรียนให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ 3.แบบประเมินต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะเตรียมการประเมินของสมศ 4.รายผลการประเมินตนเอง ( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) 5.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) 6.รายงานพัฒนาคุณภาพประจำปีของสถานศึกษา( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ ) ดิฉันขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์ไว้ ณ. ที่นี้ด้วย. และมี 1. แนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตัวใหม่ ปี 2559 ที่เป็นไฟล์เวิร์ด มั้ยค่ะ ถ่ามีรบกวนขอด้วยค่ะ)

กิตติยา ตึกห่อ
IP: xxx.68.106.20
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนอาจารย์ส่งไฟล์แผนการสอนปฐมวัย อ . 3 ด้วยค่ะอาจารย์

อุมาพร มีสุข
IP: xxx.68.5.94
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนอาจารย์ส่งไฟล์แผนการสอนปฐมวัย อ.1 ด้วยค่ะอาจารย์

สุชญาภัค
IP: xxx.68.105.29
เขียนเมื่อ 

1.ขอแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยระดับอนุบาล 1,2,3 ทั้ง 40 สัปดาห์

2.แบบประเมินต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมประเมินของสมศ.

3.รายผลการประเมินตนเอง ฉบับสมบูรณ์

4.การประกันคุณภาพประจำปีของสถานศึกษา

ขอพระคุณอย่างสูงที่ส่งข้อมูลให้นะคะ

[email protected]

ครูเก๋
IP: xxx.68.105.101
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ รบกวนขอแผนการจัดประสบการณ์ของระดับชั้นอนุบาล 2 หน่อค่ะ

ครูน้อง
IP: xxx.68.105.17
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 1 (3 ขวบ) หน่อยคะ ขอคุณคะ

ศันสนีย์ พงษ์จันโอ
IP: xxx.158.161.166
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์จากท่านด้วยนะค่ะ

1. แผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา
          2.แผนจัดประสบการณ์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
              และแผนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา 
          3.แบบประเมินต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะเตรียมการประเมินของสมศ 
          4.รายผลการประเมินตนเอง ( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ )
          5.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( ตัวอย่างการเขียนฉบับสมบูรณ์ )

ลูกตาล
IP: xxx.158.163.191
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ อยากได้แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 3 ขวบและ อนุบาล 1-2 และแบบประเมินต่างๆที่ใช้ในระดับอนุบาลค่ะ หนูหาในอินเตอร์เน็ตแล้วมันมากมายเหลือเกินหนูไม่รู้ว่าจะนำตัวไหนมาใช้ดีค่ะ หนู ได้รับโอกาศให้ดูแลอนุบาล อยากทำให้เต็มที่ค่ะ จึงขอรบกวนช่วยกรุณาแผนการสอนและแบบประเมินต่างๆที่ใช้กับอนุบาลด้วยค่ะ    ขอขอบพระคุณอย่างสูง  อีเมล..         [email protected]

ครูฝน
IP: xxx.68.233.53
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์ ขอรบกวนนะคะ หนูอยากได้แผนจัดประสบการณ์ ของศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่2 ขวบขึ้นไป ขอความกรุณาด้วยนะคะ

ครูฝน
IP: xxx.68.233.53
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์ ขอรบกวนนะคะ หนูอยากได้แผนจัดประสบการณ์ ของศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่2 ขวบขึ้นไป ขอความกรุณาด้วยนะคะ อีเมลล์ [email protected] ขอขอบพระคุณคะ

ละอองดาว
IP: xxx.68.233.95
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ หนูอยากได้แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 3 ขวบ และ อนุบาล 1-3 พร้อมแบบประเมินต่างๆที่ใช้ในระดับอนุบาลค่ะ หนูได้รับหน้าที่ให้ดูแลอนุบาลเป็นปีแรกและหนูอยากทำให้เต็มความสามารถ จึงขอรบกวนช่วยกรุณาแผนการสอนและแบบประเมินต่างๆที่ใช้กับอนุบาลทั้ง 3 ระดับ   ขอขอบพระคุณอย่างสูง อีเมล[email protected]

ครูบุ๋ม
IP: xxx.207.192.42
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับขอเเผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยพอดีสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เเล้วดูเเผนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ค่อยเข้าใจ อยากได้เเผนที่สมบูรณ์ รบกวนอาจารย์ส่งเข้าอีเมล์ด้วย

นะครับ

ครูบุ๋ม
IP: xxx.207.192.42
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะขอเเผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย 4 ขวบของศพด.ค่ะพอดีสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแผนของกรมแต่อนุบาลไม่ตรงกับแผนศพด.รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

[email protected]

นางสายพิน เดิมทำรัมย์
IP: xxx.179.234.51
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะขอแผนการจัดประสบการณ์ 40 หน่วย ภาคเรียนที่1/ 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560  เอกสารการประเมินต่างๆของกรมส่งเสริมท้องถิ่นค่ะ

ฉัตรชนก
IP: xxx.47.233.138
เขียนเมื่อ 

ขอแผนการสอนเด็กเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่งค่ะ แบดมินตัน ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

วรษา
IP: xxx.5.232.2
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ จะรบกวนขอแผนการสอน สำหรับ อนุบาล 1 และ 2 ด้วยได้ไหมค่ะ 

นลินธรณื
IP: xxx.24.115.51
เขียนเมื่อ 

จะขอแผนการสอนของ อนุบาล 2 -3 ขวบ นะคะ  ขอบคุณนะคะ

นลินธรณื
IP: xxx.24.115.51
เขียนเมื่อ 

จะขอแผนการสอนของ อนุบาล 2 -3 ขวบ นะคะ  ขอบคุณนะคะ

วาริศรา
IP: xxx.46.72.199
เขียนเมื่อ 

ขอแผนเด็ก2ขวบด้วยค่ะ [email protected]

วาริศรา
IP: xxx.46.72.199
เขียนเมื่อ 

ขอแผนเด็ก2ขวบด้วยค่ะ [email protected]

โสธิชา
IP: xxx.101.20.135
เขียนเมื่อ 

เป็นครูใหม่คะ สอนชั้นเตรียมอนุบาล เด็กอายุ 1ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบคะ รบกวนขอแผนการสอนเด็กไม่เกิน 3 ขวบด้วยคะ ขอบคุณคะ  email : [email protected]

โสธิชา
IP: xxx.101.20.135
เขียนเมื่อ 

เป็นครูใหม่คะ สอนชั้นเตรียมอนุบาล เด็กอายุ 1ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบคะ รบกวนขอแผนการสอนเด็กไม่เกิน 3 ขวบด้วยคะ ขอบคุณคะ  email : [email protected]

นายจตุพล คณะนา
IP: xxx.46.67.2
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ครับ แผนอนุบาล 2-3  40 สัปดาห์ 

ขอพระคุณมากครับ

อาทิตยา บุญมา
IP: xxx.42.68.70
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ ...แผน อนุบาล 2-3 40 สัปดาห์ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

พรนภัส ชานุชิต
IP: xxx.192.252.189
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์แผน อนุบาล 2-3   40สัปดาห์ด้วยค่ะ ขอบคุณ

พรนภัส ชานุชิต
IP: xxx.192.252.189
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์แผน อนุบาล 2-3   40สัปดาห์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่่ะ

ครูปฐมวัย
IP: xxx.78.181.230
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์แผน อนุบาล 2-3   40สัปดาห์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่่ะ

ครูปฐมวัย
IP: xxx.78.181.230
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์แผน อนุบาล 2-3   40สัปดาห์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่่ะ

ศิริพร วันทะมาศ
IP: xxx.10.213.111
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์แผน 3-4 ปี และแผน 2-3 ปี

ศิริพร วันทะมาศ
IP: xxx.10.213.111
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์แผน 3-4 ปี และแผน 2-3 ปี

Chadvadee Ravungvong
IP: xxx.53.201.144
เขียนเมื่อ 
ปุญณิศา แสงอัคคี
IP: xxx.5.241.223
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะขอแผนเด็ก2-3ขวบศูนย์เด็กเล็กค่ะน้องๆขาดประสบการณ์

[email protected]
IP: xxx.155.38.211
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

[email protected]
IP: xxx.55.201.195
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ …แผน อนุบาล 2-3 40 สัปดาห์ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ แผนอนุบาล 2,3 ค่ะ ทั้ง 40 สัปดาห์ขอบพระคุณค่ะ

[email protected]
IP: xxx.6.234.184
เขียนเมื่อ 

ขอแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอ1-อ3ขอบคุณมากค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น

หมายเลขบันทึก

109942

เขียน

09 Jul 2007 @ 18:35
()

แก้ไข

21 Nov 2012 @ 20:13
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 5, ความเห็น: 468, อ่าน: คลิก