เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ (การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน)(1)

ถอดบทเรียน 6 เดือนที่ผ่านมา
 สรุปเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน
 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2548 
 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ซึ่งกำหนดการเดิมที่ได้วางไว้ก็คือ การ “เหลียวหลังแลหน้า” 
 ซึ่งเป็นการถอดบทเรียน 6 เดือน กับการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน 
 และวิทยากรกระบวนการในวันนี้ก็คือ “คุณทรงพล เจนตนวณิชย์”
 ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อสังคมเป็นสุข 
 เริ่มกระบวนการโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประเด็นในการนำเสนอ ได้แก่
 ความเป็นมาของแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้
 การจัดการความรู้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้ยกตัวอย่างเรื่อง
  
   “การจัดการความรู้ในกรณีของการเรียนขับรถยนต์” 
  
   ซึ่งในการที่เราจะขับรถเป็นเราก็ต้องเริ่มจาก
  
 1.      อยากขับรถเป็นเพราะ ……. ความจำเป็น เป็นต้น
      
 2.      สังเกต ส่วนประกอบของรถ หน้าที่ พฤติกรรมคนขับรถ)
      
 3.      ถาม ซึ่งในการถามเราก็ต้องมีคนให้ถาม 
      
 4.      อาจจะเป็นเพื่อน กัลยาณมิตร ผู้รู้ เป็นต้น
      
 5.      อ่าน ค้นคว้า จากเอกสาร สื่อ ต่าง ๆ ซึ่งเราก็ต้องรู้แหล่งที่เราจะไปค้นคว้าหาความรู้ได้
      
 6.      ทดลองลงมือปฏิบัติ ต้องเป็นคนที่ใจกล้าที่จะเสี่ยง 
      
       ออกไปจากความคุ้นเคยเดิม มีคนประคอง เลียนแบบ
      
 7.      ทำซ้ำบ่อย ๆ (ความเพียร)
      
 8.      การค่อย ๆ สัมผัสกับประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
      
       (ชัยชนะเล็ก ๆ ความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธา)
      
 9.      เกิดความรู้และทักษะ 
      

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)