นิเทศให้เกิดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการนิเทศ

กลุ่มนิเทศ สพท.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดเป้าหมายจะนิเทศอย่างไรให้ผู้รับการนิเทศพึงพอใจ จากการเล่าประสบการณ์ที่ประสบผลสำเร็จของศึกษานิเทศก์แต่ละท่าน ได้ขุมความรู้ และสกัดเป็นแก่นความรู้ได้ 5 แก่น ดังนี้

แก่นที่ 1  การเตรียมตัวเองให้มีความรู้และรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการนิเทศ

แก่นที่ 2  บุคลากรมีความรู้และทักษะการนิเทศ

แก่นที่ 3 บุคลากรมีทักษะในการสื่อสาร

แก่นที่ 4  บุคลิกภาพของผู้นิเทศ

แก่นที่ 5  การจัดบริการที่สะดวกรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (0)