สอนมือใหม่ เดือนธันวาคม 48 (ตอนที่ 2)

การทำงานต้องหาทีมงานหรือการสร้างทีมงาน คือทำงานเป็นทีม การทำงานจึงจะประสบผลสำเร็จ และ ต้องมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

          ในตอนที่ 1 ได้เล่าถึงกระบวนการในการสอนงานของนักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 48 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ลองมาติดตามต่อในตอนที่ 2 ได้เลยครับ

          ตอนที่ 2 นี้ ขอนำเสนอในส่วนที่เป็นเรื่องเล่าและเป็นเทคนิควิธี หรือกลยุทธ์ในการทำงานของ คุณเชิงชาย  เรือนคำปา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งได้นำประสบการณ์ในการทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มาเล่าให้แก่น้องๆ นักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่ ที่ทีมงานเราได้สอนงานในวันนี้ (21 ธ.ค. 48)

                              

          วันนี้คุณเชิงชายได้เล่าเกี่ยวกับการบูรณาการแผนส่งเสริมการเกษตรภายใต้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ของตำบลนาบ่อคำ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำแผนและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชนหลายกลุ่ม ซึ่งผมเคยพูดคุยและสอบถามรายละเอียดมาครั้งหนึ่งแล้ว และเขียนบันทึกไว้ในตอนเทคนิคการทำงานของนักส่งเสริมตำบลนาบ่อคำ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 48  แต่วันนี้จะขอบันทึกเพิ่มเติมในส่วนที่คุณเชิงชายได้กรุณาให้รายละเอียดและกลยุทธ์การทำงาน ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งคุณเชิงชาย เล่าให้น้องๆ ฟังว่า ได้ยึดหลัก 4 รู้  คือ

          1. รู้บทบาทหน้าที่   ทุกคนต้องรู้บทบาทและหน้าที่ คือหน้าที่ภายใต้บทบาทของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล คณะกรรมการศูนย์ฯ ทุกคนต้องรู้หน้าที่

          2. รู้บริบทของชุมชน  การเข้าไปทำงานในพื้นที่หรือชุมชน เราต้องรู้บริบทของชุมชนเป็นอย่างดี ต้องวิเคราะห์ศักยภาพ  รู้ปัญหา เพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขได้

          3. รู้บุคคลที่จะมาทำงานร่วมกัน   เราต้องรู้ว่ามีใครบ้างที่จะต้องร่วมมือกันในการทำงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น อบต. คณะกรรมการศูนย์ฯ ปลัด อบต. ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพต่างๆ

          4. รู้เรื่องการบริการ  การทำงานส่งเสริมการเกษตร เราต้องรู้ถึงขอบเขตและวิธีการบริการในงานของเรา การบริการนั้นรวมไปถึงการจัดทำแผน การประสานงบประมาณ และการดำเนินการตามแผน เป็นต้น

          และท้ายของการเล่า คุณเชิงชายได้ให้ข้อคิดในการทำงาน ของนักส่งเสริมการเกษตร ทั้งเก่าและใหม่ที่ร่วมฟังในวันนี้ว่า

            1) การทำงานต้องหาทีมงานหรือการสร้างทีมงาน คือทำงานเป็นทีม การทำงานจึงจะประสบผลสำเร็จ และ       

            2) ในการทำงานต้องมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จะได้มีพลังทำงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

วีรยุทธ  สมป่าสัก  21/12/48 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)