ขอเป็นตัวแทนของโรงเรียนถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดสอนแทนให้ประสบความสำเร็จนะคะ
     การจัดสอนแทนมีความสำคัญมาก เพราะบุคลากรของโรงเรียนบางครั้งต้องไปราชการ  ลาป่วย/ลากิจ  ทำให้เด็กไม่มีครูเข้าสอน  ถ้าโรงเรียนหรือกลุ่มสาระฯไม่ให้ความสนใจแล้วก็จะมีปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย โรงเรียนบางลี่วิทยาได้สนใจเรื่องการจัดสอนแทนให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการมาพูดคุยกันในเรื่องนี้  ซึ่งเป็นที่น่าพอใจว่าทุกกลุ่มสาระฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดสอนแทนมากและมีดำเนินการไปในทางเดียวกันคือ
   1. ครูที่ไม่อยู่ (ไปราชการ  ลาป่วย/ลากิจ) ต้องแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯทราบล่วงหน้า 
   2.  ต้องมีใบงาน/หรืองาน เตรียมไว้ให้นักเรียนทำในคาบ
   3. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดครูที่ว่างหรือที่เหมาะสมเข้าทำการสอนแทน หรือบางวิชาที่สอนแทนกันไม่ได้ให้ครูจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนักเรียน
   4. มีการจัดทำบันทึกการเข้าสอนแทนของแต่ละกลุ่มสาระฯ อย่างเป็นระบบ