เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของโครงการว่าได้รับจัดสรรเงิน โครงการใหม่ๆก็เกิดขึ้น จากการที่กองคลังต้องปฏิบัติ  ดังนี้

เปิดบัญชี

1.  ฝ่ายบัญชีทำหนังสือขอรับแบบฟอร์มประกอบการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และและกระแสรายวัน ไปยังธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชี

2.  เมื่อได้รับแบบฟอร์ม สิ่งที่ต้องกรอกรายละเอียดและต้องเตรียม คือ

2.1 หนังสือคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  1 ฉบับ

2.2 หนังสือคำขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  1  ฉบับ

2.3 บัตรตัวอย่างลายมือชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ท่านละ  2  ฉบับ                              

2.4 บัตรตัวอย่างรายมือชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ท่านละ  2  ฉบับละ  2  ฉบับ               

2.5  สำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ท่านละ 1 ฉบับ

3.  ส่งเอกสารตามข้อให้ธนาคาร พร้อมกับทำหนังสือขอยกเว้นค่าอากรเช็คและค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

4.  ได้สมุดธนาคารเล่มใหม่ของโครงการใหม่ สร้างรหัส Bank Book ในระบบ GFMIS  จะได้เลขรหัสมาหลัก เพื่อนำไปสู่การบันทึกด้านรับ ด้านจ่าย ด้านทั่วไป ในระบบ GFMIS ต่อไป

5. เมื่อการเงินรับเช็คนำเข้าฝากธนาคาร บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS  ประเภทเอกสาร RE 

6.  ต่อจากนั้นคือกระบวนการดำเนินการตามโครงการฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ     

การปิดบัญชี

1.  ฝ่ายบัญชีทำหนังสือขอปิดบัญชีธนาคาร ดังนี้    

1.1  ขออนุมัติปิดบัญชีธนาคาร และนำเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกเบี้ย จนถึงวันปิดบัญชี สั่งจ่ายแก้ผู้จัดสรรเงิน  

1.2  ให้ผู้บริหารลงนามในเช็ค (เงินเหลือจ่ายพร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร,ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ณ วันปิดบัญชี)  ที่จะส่งคืนแก้ผู้จัดสรรเงิน  

1.3  ผู้บริหารลงนามในใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ 

2.  ทำหนังสือแจ้งปิดบัญชีธนาคาร ที่ธนาคารผู้เปิดบัญชี โดยแนบเช็คธนาคารที่ยังค้างอยู่ (ไม่ได้ใช้) และใบขอเบิกสมุดเช็ค โดยสังเกตวัตถุประสงค์ของโครงการให้โอนเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกเบี้ย ณ วันปิดบัญชีธนาคารจัดทำเป็นแคชเชียร์เช็ค (แล้วแต่กรณี) โดยระบุชื่อผู้รับแคชเชียร์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ3.  ทำหนังสือส่งคืนเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาให้กับผู้จัดสรรเงิน รายงานการรับจ่าย ,รายงานผลการดำเนินงาน และการเงินถือแคชเชียร์เช็คส่งคืนเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกเบี้ยไปพร้อมหนังสือนี่ด้วย หมายเหตุ  ขั้นตอนที่และ 3 ต้องกระทำภายในวันเดียวกัน เพื่อที่จะไม่ให้แคชเชียร์เช็คตกค้าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดเป็นไปได้ไม่ควรทำในวันศุกร์ และต้องตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามในเช็คด้วยว่าติดราชการหรือไม่