นักศึกษาคะ...การฝึกประสบการณ์ผ่านไปครึ่งภาคเรียนแล้วนะคะ   ถึงตอนนี้..อาจารย์คิดว่าพวกคุณทุกคนต้องเป็นที่รู้จักในหน่วยงานที่ไปฝึกเป็นอย่างดี  ผู้นิเทศก์และบุคคลต่างๆ ในหน่วยงานของคุณก็ย่อมรู้จักและสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นอย่างไร มีข้อเด่นและข้อด้อยอย่างไร มีสิ่งใดที่ยังต้องพัฒนา ฯลฯ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ต้องการบอกแก่ทางมหาวิทยาลัย

ดังนั้น อาจารย์จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนให้เรียนเชิญอาจารย์พี่เลี้ยงหรือผู้นิเทศก์ประจำหน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้กรุณาสละเวลาของท่านมาเขียนบันทึกแสดงความคิดเห็น/ความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงานของคุณ(แบบฟรีสไตล์)  แล้วส่งมายังอาจารย์ด้วยค่ะ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการทำงานครึ่งภาคของคุณแต่ละคน 

วิธีการส่งสามารถทำได้โดย 1) เขียนลงในข้อคิดเห็นท้ายบันทึกฉบับนี้ เพราะเปิดที่สำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งเข้ามาใน gotoknow โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก (คุณอาจจะต้องอธิบายหรือสาธิตวิธีการเข้าให้ท่านดู)  หรือ  2) ส่งเป็นบันทึกทาง email มาให้ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณีที่ [email protected] หรือ [email protected] หรือ 3) ส่งเป็นบันทึกทาง email มาให้ ผศ.บุญเที่ยง จุ้ยเจริญที่  [email protected] หรือ [email protected] 

ถ้าเป็นไปได้..อาจารย์อยากได้รับข้อมูลก่อนปีใหม่ หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกิน 10 มกราคม 2549 นะคะ  ขอบคุณมากค่ะ