บันทึกจากอาจารย์นิเทศก์(6)

"ขอความคิดเห็นของผู้นิเทศก์ประจำหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง"

นักศึกษาคะ...การฝึกประสบการณ์ผ่านไปครึ่งภาคเรียนแล้วนะคะ   ถึงตอนนี้..อาจารย์คิดว่าพวกคุณทุกคนต้องเป็นที่รู้จักในหน่วยงานที่ไปฝึกเป็นอย่างดี  ผู้นิเทศก์และบุคคลต่างๆ ในหน่วยงานของคุณก็ย่อมรู้จักและสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นอย่างไร มีข้อเด่นและข้อด้อยอย่างไร มีสิ่งใดที่ยังต้องพัฒนา ฯลฯ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ต้องการบอกแก่ทางมหาวิทยาลัย

ดังนั้น อาจารย์จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนให้เรียนเชิญอาจารย์พี่เลี้ยงหรือผู้นิเทศก์ประจำหน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้กรุณาสละเวลาของท่านมาเขียนบันทึกแสดงความคิดเห็น/ความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงานของคุณ(แบบฟรีสไตล์)  แล้วส่งมายังอาจารย์ด้วยค่ะ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการทำงานครึ่งภาคของคุณแต่ละคน 

วิธีการส่งสามารถทำได้โดย 1) เขียนลงในข้อคิดเห็นท้ายบันทึกฉบับนี้ เพราะเปิดที่สำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งเข้ามาใน gotoknow โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก (คุณอาจจะต้องอธิบายหรือสาธิตวิธีการเข้าให้ท่านดู)  หรือ  2) ส่งเป็นบันทึกทาง email มาให้ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณีที่ [email protected] หรือ [email protected] หรือ 3) ส่งเป็นบันทึกทาง email มาให้ ผศ.บุญเที่ยง จุ้ยเจริญที่  [email protected] หรือ [email protected] 

ถ้าเป็นไปได้..อาจารย์อยากได้รับข้อมูลก่อนปีใหม่ หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกิน 10 มกราคม 2549 นะคะ  ขอบคุณมากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาความเห็น (2)

นักศึกษาฝึกงาน สสวท.
IP: xxx.29.77.2
เขียนเมื่อ 
อาจารย์รสสุคนธ์ครับ ทางด้านอาจารย์ดุสิต ซึ่งเป็นผู้ประเมิน ได้ให้พวกผม Print บันทึกให้อาจารย์อ่านทุกอาทิตย์ครับ ดังนั้นพวกผมจึงคิดว่าจะนำบันทึกไปส่งให้อาจารย์อีกทีนะครับ ขอบคุณครับ
นายชัยณรงค์ เหล่าเขตรกิจ หน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
IP: xxx.151.141.195
เขียนเมื่อ 

  เนื่องด้วยนางสาวนิลเนตร์  เถื่อนบุญ ได้ติดต่อขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ ในโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยโดยมี ผมนายชัยณรงค์ เหล่าเขตรกิจซึ่งเป็นหัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและโสตทัศนูปกรณ์เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักศึกษาของท่านได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ตามจุดประสงค์โดยได้มีการศึกษาและฝึกการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้งานพัฒนาสื่อฯ รวมถึงการศึกษางานต่าง ๆที่เกี่ยวกับข้อง และช่วยเหลื่องานโสตทัศนูปกรณ์โดยมีงานหลัก ๆ คือการให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์ในฝ่ายโดยทำรายการบันทึกการยืมและคืนลงในแบบฟอร์มบันทึกยืมคืน และได้มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารสนเทศด้วยโดยการปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน และในงานด้านกราฟฟิกก็ได้มีการจัดทำป้ายประกาศบ้างเนื่องในโอกาสต่าง ๆและได้ช่วยในการจัดทำข้อมูลและรูปภาพในการจัดทำวารสารของโรงเรียน และได้ช่วยงานการบันทึกภาพนิ่งและภาพวิดีโอในโอกาสที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนครูในการผลิตสื่อการสอนซึ่งสื่อส่วนใหญ่ที่ทางโรงเรียนใช้ก็จะใช้เป็นสื่อการสอนแบบที่ใช้สะดวกเช่น Power Point   ที่นิยมใช้กันทั่วไปโดยในการใช้ก็ใช้ในห้องเรียนเฉพาะที่มีการติดตั้งเครื่องมือไว้แล้วเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และนักศึกษาก็ยังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนได้เรียบร้อยดี

ข้อเสนอแนะ

นักศึกษาของท่านสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี