ความเห็น 8935

บันทึกจากอาจารย์นิเทศก์(6)

นายชัยณรงค์ เหล่าเขตรกิจ หน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
IP: xxx.151.141.195
เขียนเมื่อ 

  เนื่องด้วยนางสาวนิลเนตร์  เถื่อนบุญ ได้ติดต่อขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ ในโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยโดยมี ผมนายชัยณรงค์ เหล่าเขตรกิจซึ่งเป็นหัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและโสตทัศนูปกรณ์เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักศึกษาของท่านได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ตามจุดประสงค์โดยได้มีการศึกษาและฝึกการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้งานพัฒนาสื่อฯ รวมถึงการศึกษางานต่าง ๆที่เกี่ยวกับข้อง และช่วยเหลื่องานโสตทัศนูปกรณ์โดยมีงานหลัก ๆ คือการให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์ในฝ่ายโดยทำรายการบันทึกการยืมและคืนลงในแบบฟอร์มบันทึกยืมคืน และได้มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารสนเทศด้วยโดยการปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน และในงานด้านกราฟฟิกก็ได้มีการจัดทำป้ายประกาศบ้างเนื่องในโอกาสต่าง ๆและได้ช่วยในการจัดทำข้อมูลและรูปภาพในการจัดทำวารสารของโรงเรียน และได้ช่วยงานการบันทึกภาพนิ่งและภาพวิดีโอในโอกาสที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนครูในการผลิตสื่อการสอนซึ่งสื่อส่วนใหญ่ที่ทางโรงเรียนใช้ก็จะใช้เป็นสื่อการสอนแบบที่ใช้สะดวกเช่น Power Point   ที่นิยมใช้กันทั่วไปโดยในการใช้ก็ใช้ในห้องเรียนเฉพาะที่มีการติดตั้งเครื่องมือไว้แล้วเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และนักศึกษาก็ยังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนได้เรียบร้อยดี

ข้อเสนอแนะ

นักศึกษาของท่านสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี