พรรษกร
นางสาว พรรษกร เล็ก นางนวล

การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 2550 ตามรอย "อยู่ดีมีสุข"


“การบูรณาการทั้งจังหวัด”

 ท้าวความเรื่องการจัดการความรู้(KM) เมืองนคร ที่คุณภีม ภคเมธาวี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะที่เป็น คณะทำงานภาคีสนับสนุนหลักเรื่องการจัดการความรู้ (KM) ที่ต้องการจะสานต่อเรื่องการนำ KM มาใช้เป็นเครื่องมือในงานการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ความเป็นชุมชนอินทรีย์ (แผนดำเนินงาน การจัดการความรู้(KM) ชุมชนอินทรีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคุณภีม ภคเมธาวี http://gotoknow.org/file/jantanee1983/KMnakhorn.ppt)

เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและประสานการทำงานของจังหวัดตามแนวทาง การบูรณาการทั้งจังหวัดโดยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิชม ทองสงค์ เป็นแกนนำสำคัญ และเมื่อย้อนไปเมื่อวันแรกของการทำงาน ได้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมที่ห้องทำงานท่านผู้ว่าฯ ท่านวิชม ทองสงค์ โดยท่านผู้ว่าเป็นประธานในการประชุมหารือเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา ขอหยิบเอาบางส่วนของสรุปการประชุมที่ได้รับจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมานำเสนอ

ซึ่งเป็นการรับทราบเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์อยุ่ดีมีสุขเพื่อบูรณาการสู่การปฏิบัติของทุกส่วนราชการสู่จังหวัด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่

 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด(ปค.)
 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)
 3. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด(พช.)
 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สธ.)
 6. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)
 7. สำนักงานจังหวัด
 8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 9. องค์กรภาคประชาชน
ซึ่งก็ได้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ 042/2550 มีอำนาจหน้าที่จัดทำและเสนอแนะแนวทางและแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมในระดับจังหวัด พร้อมทั้ง ประสาน ปฏิบัติงาน ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการ และรายงานการปฏิบัติการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ สามารถแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมมอบหมาย

แหล่งงบประมาณ

  • งบประมาณจากส่วนกลาง >>>>>
  • งบประมาณส่วนภูมิภาค >>>>>
  • งบประมาณส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >>>>> งบจาก อบต.

  ในการพัฒนาภายใต้งบประมาณปี พ.ศ.2550 มีแหล่งงบประมาณ ดังนี้

  1. งบประมาณยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข>>>>>93 ล้านบาท (จากจำนวน 5000 ล้านบาททั้งประเทศ) จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรรจำนวน 96 ล้านบาท (93 ล้านบาทจะเป็นส่วนการสนับสนุนโครงการทั้งหมดส่วนงบประมาณ 3 ล้านบาทจะจัดแบ่งไปใช้สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของทุกตำบลรวมกับงบประมาณส่วนของสกว.)โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักงานจังหวัด>>>โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข(นำเสนอขอมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2550 ทั้งสิ้น 798โครงการ สำรอง 507 โครงการ)
  2. งบประมาณพัฒนาประสิทธิภาพหมู่บ้าน(คพพ. หรือ SML เดิม) >>>>>?? ล้านบาท (จากจำนวน 5000 ล้านบาททั้งประเทศ)โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือที่ทำการปกครองจังหวัด
  3. งบประมาณสวัสดิการชุมชนทั้งประเทศ จำนวน 3000 ล้านบาท>>>>>?? ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  4. งบประมาณเพื่อการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล>>>>>?? ล้านบาท สนับสนุนงบประมาณโดยสกว. และรวมกับประมาณ 3 ล้านบาทที่จัดสรรมาจากงบประมาณยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข บริหารงบประมาณภายใต้>>>โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ จังหวัดนครศรีธรรมราชข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 50(ซึ่งตอนนี้โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 โดยสรุปงบประมาณโครงการนี้มีงบดำเนินการทั้งสิ้น 12030000 บาท รายละเอียดโครงการนี้จะเป็นอย่างไร นั้นจะนำเสนอในโอกาสต่อไปค่ะ

   ซึ่งนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพ(แม้จะยังเป็นภาพกว้างๆ อยู่ก็ตามแต่อย่างน้อยก็ทำให้ดิชั้นเข้าใจมากขึ้น) ของส่วนงานการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่หลายส่วนพยายามช่วยกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการนำเอาการจัดการความรู้มาใช้และนำไปสู่แนวทางการบูรณาการทั้งจังหวัด

  ซึ่งตอนนี้เองงานโครงการต่างๆได้ดำเนินการไปแล้ว ถ้าได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนแล้ว ก็คงได้นำมาเสนอกันต่อค่ะ

  หากมีการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเลื่อนไปต้องขออภัยและน้อมรับการชี้แนะจากท่านผู้รู้ด้วยค่ะ

  หมายเลขบันทึก: 102709เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2007 10:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 พฤษภาคม 2012 15:50 น. ()สัญญาอนุญาต:


  ความเห็น (1)
  • ดูเหมือนงบประมาณจะเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยีนะครับ
  • ตามความคิดเห็นของผม "เราน่าจะลดช่องว่างระหว่างคนกับเทคโนโลยี ลงจะดีกว่า
  • แล้วคน นครฯ เองก็มีภูมิปัญญาดีๆ มากมาย ซึ่งนั่นนะเป็นสิ่งที่ควรเอามาสนับสนุน KM ครับ
  • แค่เพียงแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองฮะ ไม่ได้รู้มากมายอะไรครับ

  ขอบคุณครับ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี