อยากรู้ว่าทันตแพทย์เรียนวิชาอะไรบ้าง ดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้าดิฉันเอ็นทร้านซ์เข้าไปได้แล้วจะชอบรึป่าว ช่วยบอกหน่อยนะคะ

ขอตอบดังนี้ครับ (หากต้องการรายละเอียดน่าจะขอเอกสารหลักสูตรได้ที่หน่วยบริการการศึกษาของคณะ โทร. 043 202405 ต่อ 11112)

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ปีครับ (รายละเอียดนี้เป็นของหลักสูตร มข. แต่ถ้าเป็นของมหาวิทยาลัยอื่นอาจแตกต่างไปบ้างครับ)

ในปีแรกนั้นจะเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และสังคมทั่วๆ ไป หลายวิชาก็เรียนกับนักศึกษาคณะอื่นๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีอินทรีย์ ฟิสิกส์ มนุษย์กับการรู้จักตนเอง วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ มหกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป จุลกายวิภาคศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ใน

ปีที่สองวิชาที่เรียนก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และทันตแพทย์มากขึ้น เช่น วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาช่องปาก ทันตวัสดุ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รังสีวิทยาช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา ชีวเคมี ฯลฯ

ในปีที่สามจะเริ่มเข้าสู่วิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการทางทันตกรรมพื้นฐานมากขึ้น เช่น ทันตกรรมหัตถการ ฟันปลอมทั้งปาก การสบฟัน โรคในช่องปาก ฟันปลอมบางส่วน ศํลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน ฯลฯ

ในปีที่สี่ เริ่มขึ้นคลินิกรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทันตกรรมเบื้องต้น โดยเป็นหน่วยกิตคลินิกประมาณ 1 ใน 3 ของหน่วยกิตทั้งหมด และมีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทางทันตกรรมชุมชนด้วย

ในปีที่ห้า เรียนในคลินิกมากขึ้น นับเป็นสัดส่วนประมาณ ครึ่งหนึ่งของหน่วยกิตทั้งหมด นอกจากนั้นก็เป็นการฝึกปฏิบัติงานในภาคสนามในงานทันตกรรมโรงเรียน และการทำโครงการวิจัยทางทันตกรรม

ในปีสุดท้าย นักศึกษาจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในคลินิก โดยจะฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวมคล้ายในคลินิกจริงๆ ผู้ป่วยก็จะมีปัญหาทันตกรรมที่ซับซ้อนขึ้น ส่วนในภาคปลายก็จะมีการหมุนเวียนไปฝึกงานในโรงพยาบาลและชุมชนจริง

สำหรับประเด็นเรื่องที่ว่า นักเรียนจะเรียนไหวหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งคงถูกคัดกรองมาจากคะแนนที่สอบเอ็นทร้านซ์เข้ามาแล้ว อาจารย์จึงคิดว่าส่วนมากมีศักยภาพที่จะเรียนให้สำเร็จได้ แต่นักศึกษาที่มีปัญหาเรียนไม่ไหวนั้น จริงๆ อาจเป็นเรื่องของทัศนคติมากกว่า คือไม่ชอบวิชาชีพนี้ (โดยเฉพาะในส่วนของการทำงานฝีมือ ต้องท่องหนังสือมาก)ไม่ขยัน แบ่งเวลาเรียน-เล่นไม่เป็น การขาดแรงบันดาลใจ เป็นต้น

ดังนั้น การเตรียมตัวนักเรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อวิชาชีพนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก บางคนก็หาโอกาสไปขอดูการทำงานของทันตแพทย์ในคลินิก หรือในโรงพยาบาลสักระยะหนึ่ง ทำให้มองเห็นชีวิตการทำงานประจำวันและความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนขึ้น

นอกจากนี้ การทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนก็เป็นสิ่งจำเป็นมากๆ รวมไปถึงการเผื่อช่องว่างให้ความคาดหวังของผู้ปกครองสามารถยืดหยุ่นได้บ้าง เพราะผู้ปกครองไม่ได้เป็นผู้เรียนเอง และไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงของบุตรหลาน หลายครั้งที่ความคาดหวังที่ดีของผู้ปกครองกลับมาทำลายอนาคตของบุตรหลานของท่านได้ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ขาดการสนับสนุนทางจิตใจ

สุดท้าย อาจารย์อยากบอกว่าวิชาชีพทันตแพทย์ เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีเกียรติ มีความมั่นคงในชีวิต แต่ใครจะได้สิ่งเหล่านี้มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณที่เขามีให้ต่อผู้ป่วยนั่นเอง

ดาวน์โหลดไฟล์สาขารับตรงมข. ปี 54 และสัดส่วนคะแนนแต่ละวิชา

ดาวน์โหลดไฟล์กรอบเนื้อหาวิชาที่จะสอบรับตรง มข. ปี 54