อนุทิน 92194 - รีไซเคิลแมน

ลักษณะ Team work ที่สมบูรณ์

- เปิดใจให้โอกาส

- เน้นการมีส่วนร่วม

- ให้เกียรติและยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมทีมทุกคน

- มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ลักษณะของ Team work ที่ไม่สมบูรณ์

- ยกตนข่มท่าน

- ครอบงำทางความคิด

- ไม่ยอมรับเมื่อมีความเห็นตรงกันข้าม

- ยึดมั่นถือมั่น

- เน้นการแข่งขันภายใน

- ตั้งบนรากฐานของอคติ

เขียน 14 Jul 2011 @ 23:10 () แก้ไข 14 Jul 2011 @ 23:27, ()


ความเห็น (0)