อนุทิน 91682 - ธิ

  ติดต่อ

เรียนเอง  คนเรียนรู้

ทีมเรียน  ทีมเรียนรู้

ทั้งหมดเรียน  องค์กรเรียนรู้

 

เมื่อวานประชุมปรับยุทธศาสตร์ 1.

หาปัจจัยแห่งความสำเร็จ  เชื่อมโยง  4  มิติการพัฒนาตามตาราง BSC Matrix

ทีม HRD ช่วยกันเขียนบัตรคำ  ติดผนังเตรียมเล่าทางเดินของยุทธศาสตร์สู่กันฟังทั้ง รพ.

ทำการบ้านต่อ  ลำดับเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่กระบวนงาน  แผนงาน  โครงการที่จะปฏิบัติจริง  มีผู้รับผิดชอบ

  เขียน:  

ความเห็น (0)