อนุทิน 91599 - ภูฟ้า

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@91597  

  • แต่ละชุมชนจะมีความพร้อมในระดับที่ต่างกัน 

 โดยอาจสามารถกำหนดกรอบการพัฒนา 3 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้

          ขั้นที่ 1 ก่อเกิดจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองของสมาชิกชุมชน 

          ขั้นที่ 2 ขับเคลื่อนสู่การรวมกลุ่มพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชนและ ระหว่างชุมชน 

          ขั้นที่ 3 พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้กิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา

 

เขียน 04 Jul 2011 @ 11:04 ()


ความเห็น (0)