อนุทินล่าสุด


ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

สภาวะธรรม (03/07/2566)

ผ่านการฝึก TOT:MIO วันที่ 30 - 1 ก.ค.2566 ที่ผ่านมา พร้อมกับเสวนากับกัลยาณมิตรใน ClubHouse พบว่า

 • จิตเป็นอนัตตา ควรพัฒนาจิตและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และระวังตกอยู่ภายใต้การทำงานของจิต

 • “รู้ลมหายใจ รู้ในกิจที่ทำ” เป็นวิธีการฝึกที่ดีมาก ๆ ควรฝึกทำอย่างต่อเนื่อง ฝึกให้เป็นวิถี รู้ลมหายใจในการพูด การฟัง และการทำกิจทั้งหลาย โดยพยายามฝึกเชื่อมโยงกับกิจวัตรประจำวัน เช่น การขับรถ หรือ ปัญหาความยุ่งยากใจทั้งหลาย

 • ออกจาก “การคิด” สู่ “การรู้”ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

การฝึกสติขั้นพื้นฐาน

 • นั่งในท่าที่สบาย หลังตรง หายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติ

 • เราจะเริ่มจากการทำสมาธิแบบหลับตาสัก 1 นาที เริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าออกยาวสัก 5-6 ครั้ง รับรู้ลมหายใจเข้าออกที่บริเวณปลายจมูกข้างที่ชัดกว่า ตรงตำแหน่งที่ชัดที่สุด ดูไปให้ต่อเนื่องด้วยลมหายใจปกติ ถ้ามีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ตัวไม่คิดตาม เตือนตัวเองให้กลับมารับรู้ลมหายใจใหม่ ด้วยการหายใจเข้าออกยาวสัก 1-2 ครั้ง แล้วดูไปให้ต่อเนื่องด้วยลมหายใจปกติ

 • (เมื่อครบ 1 นาที) จากนั้นให้ทำสมาธิแบบลืมตาอีก 1 นาที ไม่ต้องสนใจสิ่งที่เห็น สังเกตลมหมายใจเข้าออกไม่ต้องหลับตา ถ้าลมหายใจไม่ชัดก็หายใจเข้าออกยาว 1-2 ครั้ง ดูไปให้ต่อเนื่องด้วยลมหายใจปกติ

 • (เมื่อครบ 1 นาที) ลองเปลี่ยนจากสมาธิลืมตา เป็นการมีสติด้วยการรู้ลมหายใจเล็กน้อยรู้ในกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ไปด้วย เริ่มต้นจากสติในการฟัง สติในการพูดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

วันพระ 25/6/66

 • จิตเป็นอนัตตา
 • ความคิด เกิดดับตามเหตุปัจจัย
 • รู้คิด รู้สือ ๆ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

รู้คิด 2023

 • บนเส้นทางแห่งการฝึกตน สิ่งที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ ความคิด หรือ จิต จากที่เคยคิดวุ่นวาย (เปรียบดั่งอยู่ในนรก) ก็มีความสุขมากขึ้น (เปรียบดั่งขึ้นสวรรค์)

 • การ “รู้คิด” เป็นหลักการฝึกพื้นฐานที่สำคัญมาก (รู้สือ ๆ )

 • จิต เป็น อนัตตา ฝึกอย่างไรก็เป็น อนัตตา ล้วนไม่ใช่ “เรา”

 • จิตเป็นเครื่องรับอารมณ์ เป็นไปตามเหตุปัจจัย เกิดแล้วก็ดับ

 • คิดไปอย่างไรล้วน อนิจจัง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แปรปรวน แล้วดับไป และ เป็นอนัตตา

 • แค่ “รู้” รู้คิด รู้สือ ๆ ยอมรับอย่างที่มันเป็นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

ถอดบทเรียนทำ 27/5/66

 • อุเบกขา จากการฝึกสติ กับ การฝึกสมาธิ ไม่เหมือนกัน

 • สติ สมาธิ ล้วนมีความสำคัญ

 • ออกจากการคิด สู่ การรู้

 • มีสติอยู่กับรู้

 • ทั้งฝั่งสังขตและอสังขต ล้วนไม่มี “เรา” แต่ต้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

มีสติอยู่กับ “รู้” โดยไม่มีเราแต่ต้น (รู้สือ ๆ)

 • มีสติอยู่กับรู้ลมปราณลมหายใจ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

อานาปานสติ = รู้ลมหายใจ รู้ในกิจที่ทำ

 • อานาปานสติสามารถไปถึงฌาน 4 ได้

 • อุเบกขา ที่เกิดจาก สติ แตกต่างจาก อุเบกขา ที่เกิดจาก สมาธิ

 • ติดป้ายความคิด (สังขาร) พินิจความรู้สึก (เวทนา)

 • ลมหายใจละเอียด กับ ลมหายใจหยาบ ต้องแยกแยกให้ได้เป็นเบื้องต้นก่อนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ
 1. ถ้ารับรู้ได้ทางอายตะทั้ง 6 เป็นโลกทั้งสิ้น ล้วนตกอยู่ภายใต้กฏพระไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง และเป็น “อนัตตา”

 2. เป็น “อนัตตา” คือ ไม่มี “เรา” แต่ต้น

 3. ออกจากการคิด (สังขารทั้งเข่ง) สู่การมีสติอยู่กับ “รู้”

 4. รู้สือ ๆ ไม่ไปให้ค่า ไม่เข้าไปยินดี ยินร้าย ไม่เข้าไปชอบ ไปชังความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

“รู้” สักแต่ว่า “รู้”

 • ออกจากการ “คิด” สู่การ “รู้” มีสติอยู่กับรู้ รู้เย็น รู้สือ ๆ

 • สังขตธรรม / อสังขตธรรม

 • อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

รู้อยู่เปล่า ๆ / รู้สือ ๆ

 • แก้วน้ำ กับ ความเย็น คนละอันกัน

 • รู้อยู่เปล่า ๆ รู้สือ ๆ โดยไม่เข้าไปยินดี ยินร้าย (ใจเป็นกลาง)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

รู้แล้ว ละทันที

 • ละที่ ความพอใจ ความไม่พอใจ ความยินดี ความไม่ยินดี (รู้สือ ๆ )

 • มีสติอยู่ที่ “รู้” โดยไม่เข้าไปยินดี ยินร้าย รู้สือ ๆ

 • ไม่มีเราตั้งแต่ต้น

 • รู้สือ ๆ ออกจากการคิด สู่การรู้

 • สิ่งที่รับรู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สิ่งนั้นเป็นโลก ล้วนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ล้วนเป็นสังขารปรุงแต่ง ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นต้องปล่อยวางไป รู้แล้วละเสีย รู้แล้ววางเสีย

 • เวทนา ไม่ใช่ใจ พอใจก็สุขเวทนา ไม่พอใจก็ทุกขเวทนา เป็นเช่นนั้นเอง รู้สือ ๆ ไม่เข้าไปผลักไสดิ้นรนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

กรรมฐานน้ำเย็น (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล)

14 กุมภาพันธ์ 2566 เกิดความก้าวหน้าทางธรรมอีกก้าวหนึ่ง ต้องบันทึกไว้

 • สิ่งที่อธิบายได้ทางอายตนะทั้งหกและจิต ล้วนเป็นสังขตธรรม ล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

 • เย็นนอก (เย็นน้ำ) –> เย็นใน (รู้เย็น) ขยับจากเรารู้ ย้ายไปมีสติอยู่กับ “รู้เย็น”

 • มีสติอยู่กับ “รู้เย็น” ซึ่งไม่มีเราทั้งฝั่งขันธ์ และ ฝั่งรู้

 • รู้เย็น มีสติอยู่เย็น โดยไม่มีเราความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

ทางสายกลาง

 • เดินมรรคอย่างเต็มกำลัง (ตึง)

 • รอยเท้าโค (ถอย)

 • ทางสายกลางเป็นกุญแจความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

ชีวิต คือ อะไร ?

เป็นอีกหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงรุ่นคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นงานเลี้ยงรุ่น ม.ปลาย ที่ทำให้ผมมีความสุขมากเป็นพิเศษ

ผมพยายามถอดสมการความสุขว่าเกิดจากอะไรกันแน่ ทำไม ? งานเลี้ยงรุ่นครั้งนี้ จึงมีความสุขมากเป็นพิเศษ

ผมพิจารณาอย่างด่วน ๆ ง่าย ๆ ได้ประมาณว่า ..

 1. โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนระดับอำเภอ ไม่เล็ก ไม่ใหญ่ จนเกินไปและที่สำคัญ คือ พวกเราไม่ได้เรียนแข่งกัน แต่ช่วยเหลือกันให้สำเร็จเรียนจบไปด้วยกัน จึงก่อเกิดความรัก ความผูกพันธ์อันบริสุทธิ์ สดใส

 2. ด้วยวัย 50+ เป็นวัยที่เกิด “ลายคราม” แห่งชีวิต ผ่านร้อน ผ่านหนาวมาพอสมควร

จากการค่อย ๆ พบปะพูดคุยกับเพื่อนทีละคนทีละกลุ่มตามโอกาสผมได้เรียนรู้หลายอย่าง และก็โยนคำถามเพื่อน ๆ ว่า .. ชีวิต คือ อะไร ?ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

วิถีแห่งโพธิ

 • มีเมตตา กรุณา ช่วยเหลือสรรพสัตว์

 • ช่วยเหลือให้คนอื่นพ้นทุกข์ ตนเองเข้าสู่ธรรมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

แผนที่ GPS ธรรม ๒๕๖๕ (ไม่มีเราแต่แรก)

 • i-bar (ขันธ์ ๕) เป็นสังขตธรรม ตกอยู่ภายใต้กฏพระไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไม่มีเราแต่แรก)

 • i-byte (สภาวะรู้) เป็น อสังขตธรรม ก็ไม่มี “เรา” แต่แรก

 • ทั้ง i-bar และ i-byte ล้วนไม่มี “เรา” ตั้งแต่แรก (อนัตตา)

 • นิพพานอยู่เหนือผู้รู้โดยไม่มีจุดหมาย (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 • เพียรใช้กายและใจ สร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างเต็มกำลัง

 • จิตเดิมแท้ เป็นพุทธะอยู่แล้ว แต่ถูกเมฆหมอกแห่ง “ความคิด” ปรุงแต่ง ปิดบังไว้

 • ออกจากการคิด สู่ การรู้ เพื่อให้ปัญญาญาณส่องถึง สาธุความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

ถอดบทเรียนการปฏิบัติธรรม ๒๕๖๕

 • หลวงปู่หล้า เทศน์สอนว่า ..อยู่เหนือผู้รู้โดยไม่มีจุดหมาย..

 • จิต “คิด”ปรุงแต่ง

 • ใจ “รู้” สือ ๆ

 • ทั้งจิตคิดและใจรู้ ล้วนไม่มีเราตั้งแต่ต้น

 • เพียรใช้ใจเดินมรรคอย่างเต็มกำลัง

 • สังขารทั้งเข่ง ย่อมตกอยู่ภายใต้กฏพระไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

 • ตัณหา นำไปสู่ อุปทานขันธ์ ๕ การ “เห็น” ว่า ไม่มีเราแต่ต้น จะช่วยละตัณหา

 • การคิด ปิดบัง การเห็น ออกจากการคิด ไปสู่ การรู้เห็นพระไตรลักษณ์ เห็นว่า ไม่มีเราตั้งแต่ต้น

 • แผนที่ GPS สำคัญมาก คือ เห็นว่า ไม่มีเราตั้งแต่ต้น ออกจากการคิดสู่การรู้ ให้เห็นเรา เห็นจิตคิดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

เวทนา + ตัณหา = เรา

 • เวทนา (สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์) อยู่ภายใต้กฏพระไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)

 • ตัณหา (ความอยาก) โลภอยากได้สุขเวทนา โกรธผลักใสทุกขเวทนา

 • เวทนา เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นไปตามเหตุปัจจัย “เรา” ไม่มีแต่ต้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

ใจ กับ จิต

 • ถ้า ใจ เป็น ใบ้

 • จิต เป็น อะไร ?ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ
 • สังขาร ล้วนเกิดขึ้นเอง แล้วก็ดับเองแน่นอน เป็นไปตามเหตุปัจจัย เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้น

 • เห็นพระไตรลักษณ์ของขันธ์ ๕ เขาเป็นไอ้บาร์ เกิดตามเหตุปัจจัยและดับไปตามเหตุปัจจัย โดยไม่มีเรา

 • เห็นอนัตตา ของ ผู้รู้ เขามีหน้าที่รู้ เขาเป็นใบ้ แต่เขาไม่ใช่ “เรา”

 • จิต ไม่ใช่ เรา เขาเป็นไปตามเหตุปัจจัย

 • ไม่มี “เรา” ตั้งแต่ต้น

 • ขันธ์ ๕ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไม่ใช่เรา)

 • ผู้รู้ เป็น อนัตตา (ไม่ใช่เรา)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

มีเหตุการณ์สำคัญทางธรรมที่ต้องบันทึกไว้


 • ไม่มี “เรา” แต่ต้น (ทั้งฝั่งสังขตธรรม และ อสังขตธรรม)

 • สังขารยกเข่ง (สังขตธรรม)

 • ไอ้บ้า (สังขตธรรม/ขันธ์ ๕) & ไอ้ใบ้ (อสังขตธรรม)

 • สังขาร ล้วนตกอยู่ภายใต้กฏพระไตรลักษณ์

 • ธาตุทั้ง 6 ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุอากาศ และ ธาตุรู้

 • อยู่เหนือผู้รู้ โดยไม่มีจุดหมาย (เทศนาธรรมหลวงปู่หล้า)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

“เรา” ไม่มีแต่แรก

 • ทั้งฝั่งสังขตธรรม และ ฝั่งอสังขตธรรม ล้วนไม่มี “เรา”

 • ขันธ์ ๕ ก็ไม่ใช่เรา สภาพรู้ ก็ไม่ใช่เรา สาธุความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

AAR การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะใน Clubhouse เป็นเวลากว่า 4 เดือน

 • เป็นการเรียนรู้ปริยัติธรรมที่รวดเร็วกว่า การปฏิบัติธรรมแบบ Face to Face มากเพราะว่า มีสุนทรียสนทนา เป็นฐาน และจะมีผู้รู้ที่หลากหลายสำนักมาก ๆ ต่างศาสนาก็มีไม่นับถือศาสนาก็มี

 • แต่ก็มีจุดอ่อน เพราะเป็นการปริยัติอย่างรวดเร็ว บางครั้งก็เกิดการโต้เถียง ทะเละกันก็บ่อยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

การปฏิบัติ ไม่ใช่ คิด ว่า .. ตัวเราไม่มีแต่ “รู้” ว่า .. ไม่มีตัวเราความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

https://youtu.be/bCuhuePlP8o

มีสติสัมปะชัญญะอยู่กับปัจจุบัน ออกจากการคิด คิดก็ให้รู้ว่าคิดรู้สือ ๆ จนมีปัญญาเห็นการเกิดดับ เห็นทุกขัง เห็นอนัตตาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท