อนุทิน 88637 - ครูเล็ก

เข้ารับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะสาขา(Sopping List) ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เลือกตามความสนใจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) และด้านการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา (Competency) ครูเล็กเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการแสวงรู้บนเว็บ (Web Quest) และการประเมินแบบ ๓ ขั้น (Triple Jump) จัดโดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่าง วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2554 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เขียน 10 May 2011 @ 15:16 () แก้ไข 01 Aug 2011 @ 13:36, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน อจ.ที่เคารพ

- ที่ รพ. บ้านลาด "เราก็ทำคู่มือคนไข้" เช่น คู่มือแม่วัยรุ่น คู่มือ ผู้ป่วยโรคต่าง ๆคะ

- มาบอกว่า ขอบคุณ ที่ได้กรุณาอ่านบทความของพี่เปิ้น นะคะ

- ขอบคุณ ที่เป็น เพื่อนที่ดี มาโดยตลอด