อนุทิน 87228 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ...ถ้าคนเราลดอัตตาเป็นจะมองเห็นโลกที่กว้างขึ้น   เห็นความรัก
    ความปรารถนาดีที่ผู้อื่นมีต่อเรามากขึ้น...อัตตาไม่ได้ให้อะไรแก่ชีวิตนอกจาก
    มานะทิฏฐิ (มานะ การถือตัว  อติมานะ การดูหมิ่นท่าน)
    ล้วนเป็นกิเลสร้ายในอุปกิเลส ๑๖  พึงพิจารณาเพื่อละคลายตัวตนเถิดนะ ...
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)