อนุทิน 74479 - แสงแห่งความดี...

สรุปประเด็นการเรียกร้องสิทธิของประชาชนตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ.2540 พบว่าสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนนั้นเข้าใจได้ไม่ยาก มีแบบแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน…จนรู้สึกอุ่นใจในการปฏิบัติตามแนวทางจากหนังสือเล่มนี้ และความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมา จากการอ่านและตกผลึกทางความคิด กรณีการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการประเด็นการเรียกร้องสิทธิการครอบครองที่ดิน ของยายไฮ…ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) เสนอคืนที่ดินส.ป.ก.39 ไร่ให้ครอบครัวยายไฮทดแทนที่ดินที่ถูกน้ำท่วม 61ไร่เศษ ซึ่งเป็น น.ส.3 เรื่องดังกล่าวหากจำไม่ผิดพ.ร.บ .ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ประกาศใช้แล้วละ ที่สปก.กับที่นส3 ของยายไฮ มันต่างกันนะหากเข้าใจเช่นนี้  บนพื้นฐานและความถูกต้อง อาจไม่ชัดเจนและเป็นธรรมมากนัก  การตกผลึกทางความคิดครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นมุมมองต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย  สุดท้ายแล้ว ยายไฮ ก็กลายเป็นบุคคลต้นแบบแห่งความอุตสาหะและการต่อสู้ เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ที่น่าเทิดทูนทีเดียว

เขียน 31 Jan 2011 @ 12:24 () แก้ไข 31 Jan 2011 @ 13:47, ()


ความเห็น (0)