อนุทิน 67441 - บัวปริ่มน้ำ

  • 27 กรกฎา เข้าพรรษา
  • น้อมนำพาธรรมะเป็นที่พึ่ง
  • คิดสิ่งดี ทำดี ที่ดี ที่ตั้งใจ
  • ขอจงได้สมปรารถนาทุกประการ
  • ข้าพเจ้าขออธิษฐาน
  • ปาวารนาเข้าพรรษาอย่างแน่วแน่
  • พรใด ๆ อันประเสริฐ จงเกิดแก่
  • ผู้ทำดี คิดดี ตลอดไปเทอญ...สาธุ...สาธุ...สาธุ...
เขียน 28 Jul 2010 @ 04:04 ()


ความเห็น (0)